nummer 824, 28 oktober 2018

Dit nummer wordt ge­stuurd naar ruim 4800 adres­sen.

De Wiskun­dE-brief is een digita­le nieuws­brief, gericht op wiskun­dedocen­ten in het voortge­zet onder­wijs, met als doel om een snelle onder­linge uitwis­seling van informa­tie en menin­gen moge­lijk te maken. De brief ver­schijnt buiten de school­vakan­ties onge­veer één keer per week. Het abonne­ment is gratis.
Uw bijdra­gen aan de Wiskun­dE-brief zijn welkom op het e-maila­dres van de redac­tie. Op de website van de Wiskun­dE-brief kunt u zich abonne­ren, vindt u alle voor­waarden en adver­tentie­tarie­ven en kunt u oude nummers nalezen.
Artikelen en bijdragen
Verschenen
Vacatures in het onderwijs
Advertenties

 

Henk Pfaltzgraff overleden

 
 Henk Pfaltz­graff
Henk Pfaltz­graff is op 16 oktober jongst­leden overle­den. Henk was wiskun­dele­raar en conrec­tor aan het Zaan­lands Lyceum en was ook na zijn pensi­oen actief als wiskun­dedo­cent voor volwas­senen en onder­steuner van rekenon­derwijs voor kinde­ren. Hij was rond 1990 nauw betrok­ken bij de ontwik­keling van de wiskun­de B-examens. Henk was de laatste jaren vooral bekend om zijn strijd vóór gedegen rekenon­derwijs en tégen de reken­toets.
Henk Pfaltz­graff heeft tal van publica­ties op zijn naam staan en heeft ook diverse keren bijdra­gen gele­verd aan de WiskundE-brief. Zijn terug­blik op de wiskun­de B examens in de tweede helft van de vorige eeuw onder de titel "Met de kennis van nu" is nog steeds actueel. Zie ook WiskundE-brief 684.
Henks hoekje
Bekend was www.henks­hoekje.com, de website waarop Henk onder andere aller­lei program­ma's voor de grafi­sche rekenma­chine (TI-84) publi­ceerde. Henk schreef Zebra­boekjes over het experi­mente­ren met rijen en kansen met behulp van de grafi­sche rekenma­chine. Van zijn hand was ook de Spijker­reeks, een reeks van zeven door uitgeve­rij Epsilon uitgege­ven boekjes waarmee leerlin­gen vanaf groep 6 tot aan het examen havo/vwo zich de juiste wiskun­dige basis­kennis kunnen verwer­ven.
Wij geden­ken met veel respect een strijd­vaardi­ge vakbroe­der.
gk

 

Uitkomst enquête 'ICT bij het Centraal Examen wiskunde havo/vwo'

In WiskundE-brief 809 stond een uitge­breide aankon­diging van een enquête van de werk­groep 'ICT bij het CE wiskun­de havo/vwo'. In de enquête moest u kiezen tussen een Cen­traal Examen met een compu­ter met GeoGe­bra of een Cen­traal Examen in twee delen. Het Cen­traal Examen in twee delen zou in dat geval dan bestaan uit een deel zonder elektro­nische hulpmid­delen en een deel met ICT. U kon in de enquête uw mening vanuit inhoude­lijk en organi­sato­risch perspec­tief geven.
De enquête werd door 652 mensen inge­vuld. In totaal lever­den 540 docen­ten, 62 examen­secreta­rissen en 18 anders geïnte­resseer­den hun medewer­king. 32 deelne­mers aan de enquête hadden een gemeng­de functie. In de tabel hieron­der ziet u de uitslag van de enquête:
Twee delen
Uit de enquëte blijkt bijzon­der duide­lijk dat er vanuit elk perspec­tief een voor­keur bestaat voor een Cen­traal Examen in twee delen. Opval­lend was dat er maar liefst 67 docen­ten waren die zich in de toelich­ting nadruk­kelijk uitspra­ken voor een examen met alleen een eenvou­dige, dus niet grafi­sche rekenma­chine. Dit kenne­lijk bij veel collega's gelief­de alterna­tief werd door de werk­groep niet in de enquête opgeno­men met als argu­ment dat het beper­ken van ICT niet in lijn is met de ontwik­kelin­gen in de maat­schap­pij en het onder­wijs.
Hoe nu verder?
Het CvTE gaat op basis van de enquête nader onder­zoeken of het afnemen van een wiskun­de-examen in twee delen haal­baar is binnen het Neder­landse examen­systeem en of deze variant dan ook de proble­men oplost die op dit moment worden ervaren met de grafi­sche rekenma­chine met een examen­stand. Tijdens dat onder­zoek zal er in ieder geval aan­dacht zijn voor de volgen­de drie invals­hoeken:
 • De organi­satie: hoe kan een examen in twee delen zo worden georga­niseerd dat de last voor leerlin­gen en scholen beperkt blijft?
 • De inhoud: hoe worden voor ieder wiskun­devak de twee afzon­derlij­ke examen­delen vorm gegeven en hoe moeten die delen zich in de beoorde­ling tot elkaar verhou­den?
 • De tech­niek: hoe vrij kan de keuze van het ICT hulpmid­del zijn als er aan het uit­gangs­punt van gelijke kansen wordt vastge­houden?
Volg deze link voor de volledi­ge tekst van de uit­komst van de enquête.

 

Derde tussenproduct curriculum.nu

 
Op dinsdag 16 ok­to­ber 2018 is het derde 'tussen­product' van het ontwik­kelteam Rekenen & Wiskun­de van curricu­lum.nu gepubli­ceerd. Net als in de vorige publica­tie vormen de 'Grote Opdrach­ten' van de ver­schil­lende leerge­bieden het centra­le thema.
De meest recente publica­tie van het ontwik­kelteam Rekenen & Wiskun­de is een stuk uitge­breider dan de voor­gaande. Inclu­sief bijla­gen telt de publica­tie nu 28 pagina's. Cen­traal staan opnieuw de 'Grote Opdrach­ten' voor de diverse leerge­bieden. Er worden nu zes leerge­bieden onder­schei­den:
 1. Getal­len en bewer­kingen.
 2. Verhou­dingen.
 3. Meten en meetkun­de.
 4. Variabe­len, verban­den en formu­les.
 5. Informa­tie en onzeker­heid.
 6. Verande­ringen en numerie­ke wiskun­de.
De 'Grote Opdrach­ten' vormen de schakel tussen de visie op het leerge­bied en de volgen­de stap: het benoe­men van kennis en vaardig­heden, de zoge­naamde 'bouwste­nen'.
In de nieuwe publica­tie zijn de 'Grote Opdrach­ten' en de visie op de leerge­bieden 'bijge­steld'. Ook zijn er een 'bronnen­lijst', een be­schrij­vingen van 'bekwaam­heden' en een begrip­pen­lijst in de publica­tie opgeno­men.
U kunt tot 14 novem­ber 2018 uw reactie geven aan het ontwik­kelteam.

 

Wat is er beter, digitaal of papier?

Vanwege de kosten voor 'papie­ren' boeken neigen school­leiders en bestuur­ders tegen­woordig steeds meer naar het gebruik van digita­le leermid­delen. Op mijn school merk ik dat de weer­stand tegen digita­le leermid­delen groeit. Ik vraag mij af hoe dat op andere scholen is. Ook vraag ik mij af of de voorde­len en nadelen van digita­le leermid­delen al eens weten­schappe­lijk zijn onder­zocht.
Op mijn school wordt nog rede­lijk traditi­oneel onderwe­zen. Mijn wiskun­desec­tie heeft altijd met de 'papie­ren' boeken van Getal & Ruimte gewerkt. Daar­naast werken wij tegen­woordig ook met de digita­le edities van Getal & Ruimte. Bij het gebruik van de digita­le boeken hante­ren wij het BYOD-systeem (Bring Your Own Device); de leerlin­gen zorgen dus zelf voor de benodig­de appara­tuur.
Op dit moment hebben onze leerlin­gen de beschik­king over de papie­ren boeken en toegang tot de digita­le midde­len van Getal & Ruimte. Wij zijn als docen­ten best tevre­den met de moge­lijkhe­den die vanuit de digita­le licen­ties van Getal & Ruimte worden aangebo­den. In combina­tie met onze digita­le school­borden werkt dit prima.
Lastig en gekun­steld
Wat ons opvalt, is dat de meeste leerlin­gen bij voor­keur met de fysieke boeken blijven werken. Zij vinden het lezen en blade­ren binnen een digita­le omge­ving al snel onhan­dig en onpret­tig. Het liefst werken onze leerlin­gen de opdrach­ten gewoon in hun schrift uit. Het uitwer­ken van opdrach­ten binnen de digita­le omge­ving vinden zij vaak gekun­steld en onnodig lastig.
Vanwege de hoge kosten voor boeken willen school­leiders en bestuur­ders graag volle­dig op digita­le leermid­delen over­stappen. Ik heb daar vanuit mijn eigen erva­ring echter moeite mee en mijn oriënta­tie op basis van diverse toonaan­gevende boeken en publica­ties over leren, onder­wijsdi­dactiek en pedago­giek brengt mij nog niet op andere gedach­ten. Mijn bezwa­ren betref­fen onder andere de negatie­ve invloed van teveel scherm­gebruik door onze pubers en het verlies van focus en concen­tratie vanwege de verlei­dingen die met de gebruik­te appara­tuur gepaard gaan.
Wat zijn uw ervarin­gen?
U be­grijpt; ik vraag mij af of de volle­dig digita­le weg wel de juiste weg is. Mijn sectie is be­nieuwd naar weten­schappe­lijke onder­zoek dat het leren van wiskun­de binnen een digita­le omge­ving verge­lijkt met het leren van wiskun­de binnen een conven­tionele omge­ving. Ook uw ervarin­gen op dit gebied verneem ik bijzon­der graag. Bent u bekend met rele­vant onder­zoek of wilt u uw ervarin­gen delen? Reageer dan via h.hil­horst@carmel­hengelo.nl.
Ik dank u bij voor­baat voor uw reactie.
Hans Hil­horst
Noot: de redac­tie van de WiskundE-brief ont­vangt heel graag een kopie van uw reactie naar Hans Hil­horst op redac­tie@wiskun­debrief.nl.

 

Vrijwilliger gevraagd in Ede

 
IBBO Barn­steen is een kleine, erkende particu­liere school in Ede. IBBO staat voor 'Ik Ben Bewust Onder­wijs'. Wij zijn op dit moment drin­gend op zoek naar een bevoeg­de wiskun­dedo­cent. Al zou u maar een uurtje per week mee willen werken; wij zouden daar al enorm door gehol­pen zijn.
Onze school is voor kinde­ren van 4 tot 18+ jaar. Er zitten bij ons veelal hoogge­voelige en soms hoogbe­gaafde kinde­ren. Vaak zijn deze kinde­ren ook thuis­zitters geweest. Als particu­liere school krijgen we geen geld van de over­heid. Wel hebben we de vrij­heid om het onder­wijs op onze eigen manier in te vullen. Wij rekenen € 160,= per maand per kind aan school­geld. We kunnen die bijdra­ge zo laag houden omdat ieder­een op de IBBO volle­dig op vrijwil­lige basis mee­werkt.
Op de IBBO in Ede zitten momen­teel 8 zeer gemoti­veerde kinde­ren. Vier van deze kinde­ren zijn afkom­stig uit het Voortge­zet Onder­wijs.
Ziet u deze uitda­ging zitten? Volg dan deze link voor meer informa­tie of neem contact met mij op.
Petra Kaizer, oprich­ter de IBBO Barn­steen te Ede
e-mail:barn­steen@ibbo.eu
tele­foon: 0318-623319 of 06-28216576

 

Webklas 'The Quantum Quest' voor leerlingen

Heeft u leerlin­gen die in vwo 5/6 zitten en veel interes­se in wiskun­de hebben? Wijs deze leerlin­gen dan vooral ook op de gloed­nieuwe UvA-webklas "The Quantum Quest" die van 3 novem­ber tot 1 decem­ber 2018 wordt georga­niseerd.
 
De UvA-webklas "The Quantum Quest" is een korte, vanuit huis te volgen wiskun­dige intro­ductie­cursus. Via inter­net hebben de deelne­mers contact met docen­ten en medestu­denten. Cen­traal in deze webklas staat de vanuit wiskun­dig perspec­tief bekende kwantum­compu­ter. De webklas duurt onge­veer twaalf uur, ver­deeld over vier weken. Per week heeft de leer­ling dus een studie­last van onge­veer drie uur.
De kwantum­compu­ter
De kwantum­compu­ter is de compu­ter van de toe­komst. In plaats van rekenen met bits die zich alleen in de toestan­den 0 en 1 kunnen bevin­den, rekent de kwantum­compu­ter met bits die zich tegelij­kertijd in onein­dig veel toestan­den bevin­den. Hiermee wordt een funda­menteel nieuwe manier van natuur­weten­schappe­lijk onder­zoek moge­lijk. Maar hoe werkt die kwantum­compu­ter eigen­lijk? Welke softwa­re zal erop draaien? Wat gaat de kwantum­compu­ter beteke­nen voor de beveili­ging van gege­vens? In de webklas bekij­ken we al deze vragen vanuit wiskun­dig perspec­tief.
Deelna­me
De webklas richt zich in eerste instan­tie op de indivi­duele deel­nemer. Een klasge­wijze deelna­me of deelna­me met een profiel­werk­stuk­groepje is echter ook moge­lijk. Per klas of groep kan dan weke­lijks maxi­maal één werk­stuk worden ingele­verd. De begelei­dende docent ont­vangt instruc­ties over hoe de overige werk­stukken moeten worden nageke­ken.
Leerlin­gen kunnen zich via deze link aanmel­den. Voor vragen kunt u een mail sturen naar webklas­2018@gmail.com.
Maris Ozols, Michaël Walter, Chris Zaal en Kees Temme
UvA-webklas­team

 

Kritische docenten gezocht

Kent u de Stercol­lecties wiskun­de van VO-Content al? Dit zijn open digita­le leerlij­nen met leer­lingge­richt multime­diaal leerma­teriaal dat flexi­bel kan worden ge­bruikt. Vanaf dit school­jaar werken we samen met docen­ten aan een totaal nieuwe editie voor de leerja­ren 1 en 2, zowel voor vmbo als voor havo/vwo. We zoeken nog nieuwe deelne­mers voor ons docen­tenpa­nel.
 
Ons doel is om met de nieuwe editie:
 • De Stercol­lecties een kwali­teitsim­puls te geven en te moderni­seren.
 • Nog meer moge­lijkhe­den voor diffe­rentia­tie en maat­werk te creëren.
 • De Stercol­lecties nog meer ge­schikt te maken voor leer­doelden­ken en forma­tief evalue­ren.
De nieuwe editie van de Stercol­lecties wiskun­de is een co-creatie van docen­ten en de ontwik­kelaars. We zoeken daarom docen­ten wiskun­de die mee willen werken aan het wiskun­demate­riaal voor de leerja­ren 1 en 2 voor havo/vwo, vmbo-kgt en vmbo-basis.
Aanmel­ding en vergoe­ding
Als U mee wilt werken, krijgt U begin novem­ber 2018 via een webinar instruc­ties. Daarna kunt u aan de slag. Als dank ont­vangt U van ons een cadeau­kaart ter waarde van € 50,-. Als u zich snel via deze link in­schrijft, hoort zo spoedig moge­lijk van ons.
Joost Dussel­jee
Medewer­ker Onder­steu­ning VO-Content

 

Organisatietalent voor EGMO2020 gezocht

 
Van woens­dag 15 tot dinsdag 21 april 2020 organi­seert Neder­land de Europe­an Girls' Mathema­tical Olympi­ad in Egmond aan Zee. Zie ook het bericht in WiskundE-brief 823. We zijn voor de commis­sies binnen de organi­satie nog op zoek naar enkele vrijwil­ligers.
Vindt u het leuk mee te denken over het excur­siepro­gramma of over de ope­nings- en slui­tingsce­remonie? Kunt u met betrek­king tot de PR iets voor ons beteke­nen? Of wilt u ons mis­schien helpen bij het in goede banen leiden van de wed­strijd zelf? Laat het ons weten via info@egmo­2020.nl. De werk­zaamhe­den kosten u in het begin een paar uur per maand. In 2020 zal dat oplopen tot een paar uur per week.
Mocht u geen tijd hebben voor een commis­sie maar wel bij het evene­ment zelf vrijwil­liger willen zijn? Bijvoor­beeld als wed­strijd­begelei­der op vrijdag 17 en zater­dag 18 april 2020? Dan zijn we daar natuur­lijk ook erg blij mee. Loop voor meer informa­tie volgen­de week even bij ons langs op de NVvW studie­dag. We staan bij de Olympia­destand.
Birgit van Dalen, Quin­tijn Puite, Melanie Steen­tjes en Sietske Tacoma
Neder­landse Wiskun­de Olympia­de / EGMO­2020

 

Omgaan met steekproef en populatie

Ruim twee jaar geleden ben ik begon­nen met mijn promo­tieon­derzoek waarin ik wil onder­zoeken hoe we leerlin­gen kunnen leren om steek­proeven te inter­prete­ren. Hier­voor heb ik een leertra­ject voor vwo 3 ontwik­keld dat inmid­dels twee keer op kleine schaal is uitge­test en verbe­terd.
Graag zou ik het ontwik­kelde materi­aal geduren­de dit school­jaar op grotere schaal uitpro­beren. Daarom ben ik op zoek naar docen­ten die mijn lesmate­riaal in vwo 3 willen uitpro­beren. Het gaat om zes lessen die in maart 2019 moeten worden gegeven en daarna nog eens zes lessen die in mei 2019 moeten worden gegeven. In het lesmate­riaal staat een informe­le intro­ductie van steek­proef­verde­lingen cen­traal.
Ik kijk uit naar uw reactie.
Marian­ne van Dijke (m.j.s.vandij­ke-droo­gers@uu.nl)

 

Scholennetwerk Zuid-Holland, tweede bijeenkomst

In het kader van flexibe­le nascho­ling wordt op 14 novem­ber 2018 van 16:00 tot 20:00 uur de tweede bijeen­komst georga­niseerd van het scholen­netwerk Zuid Holland in Delft. Zie ook WiskundE-brief 819.
Het onder­werp voor deze bijeen­komst is: Forma­tief assess­ment bij wiskun­de.
Volg deze link voor meer informa­tie of om u aan te melden.

 

De oktoberveiling loopt ten einde

 
Op de veiling­website van het Wereld­wiskun­de Fonds wordt op dit moment flink geboden op het aanbod van gebruik­te wiskun­deboe­ken. Er zijn al bijna 400 bieding­en uitge­bracht. U kunt nog meedoen tot donder­dag 1 novem­ber 2018.
De veiling gaat dus de laatste week in. Traditi­oneel wachten veel bieders tot het laatste moment af. Maar dat is hele­maal niet nodig want u kunt ook nu al voor uw favorie­te boeken een maximum­bod uitbren­gen. Uw bod wordt dan, uiter­aard alleen als dat nodig is, automa­tisch in kleine stapjes ver­hoogd tot aan uw maximum. Via deze link kunt u precies nalezen hoe dat werkt.
Aanbod
Er worden veel boeken over didac­tiek, geschie­denis en filoso­fie geveild. Ook zijn er aller­lei oude Neder­landse school­boekjes, binnen- en buiten­landse studie­boeken en popu­lair weten­schappe­lijke en recrea­tieve boeken beschik­baar. Vermel­dens­waardig zijn de twee delen De Elemen­ten van Eucli­des uit de jaren 30 door Dijks­terhuis en de basis­boeken rekenen en wiskun­de van Jan van de Craats.
Ik ver­trouw erop dat ook deze oktober­veiling weer een mooie op­brengst zal genere­ren. De op­brengst van de veiling wordt, u weet dat inmid­dels, geheel besteed aan projec­ten ten bate van het wiskun­deonder­wijs in ontwik­kelings­landen.
Veel plezier met de laatste week van deze oktober­veiling.
Jos Remijn, veiling­meester WwF

 

Cursus 'Analytische Meetkunde' (herinnering)

 
In novem­ber organi­seert Bèta­part­ners de cursus "Analyti­sche Meetkun­de". In deze cursus behan­delt Gertjan Klijn enkele onder­werpen uit de analyti­sche meetkun­de aan de hand van het vierlij­nenpro­bleem van Pappus.
Bij deze behande­ling ge­bruikt Gertjan Klijn het oerboek van dit vakge­bied: La Géome­trie van René Descar­tes. De cursus "Analyti­sche Meetkun­de" heeft tot doel, uw kennis van de analyti­sche meetkun­de op te frissen en te verdie­pen.
 
De cursus wordt op dinsdag 6 novem­ber en woens­dag 21 novem­ber 2018 van 16:30 uur tot 20:30 uur gegeven op de VU, De Boele­laan 1085, zaal WN-F253. Bèta­partner­leden betalen € 100,= en voor niet-Bèta­part­ners kost de cursus € 150,=.
Volg deze link voor meer informa­tie of om u aan te melden.
Wees snel: aanmel­den kan nog tot dinsdag 30 oktober 2018.
Kees Temme
Coördi­nator vak­steun­punt Wiskun­de

 

Erratum: dyscalculie

In het artikel "Dyscal­culie, een discuta­bele diagno­se?" in WiskundE-brief 823 staat in de laatste zin het woord dys­lexie­verkla­ring. Daar moest natuur­lijk dyscal­culie­verkla­ring staan. Op onze website hebben we dat onder­tussen uiter­aard al aange­past.

Versche­nen

In deze rubriek beste­den we aan­dacht aan nieuwe publica­ties en softwa­re op het gebied van wiskun­de en wiskun­deonder­wijs. Uw inzen­dingen zijn welkom maar de redac­tie beslist uitein­delijk of en hoe een bijdra­ge ge­plaatst wordt.


 

Plussen en minnen

 
Auteur: Stefan Buijs­man
Uitgeve­rij: De Bezige Bij
Aantal pagina's: 208
ISBN: 978 94 0313 620 2
Prijs: € 19,99
Inkijk­exem­plaar: Klik hier voor het inkijk­exem­plaar met inhouds­opgave bij bol.com.
Tegen­woordig zit er achter vrijwel alles een flinke dosis wiskun­de. Er zit wiskun­de in zoekma­chines, koffie­zetappa­raten, dienst­regelin­gen, wasma­chines ... Maar hoe rele­vant is die wiskun­de voor het dage­lijks leven eigen­lijk als je zelf nooit iets uit hoeft te rekenen?
Plussen en minnen laat zien welke rol de wiskun­de speelt in een mensen­leven. Dat begint al bij de wiskun­dige vaardig­heden die ieder­een vanaf zijn of haar geboor­te bezit, om via boekhou­den en belas­tingen uit te komen op de vele toepas­singen van vandaag de dag. Wat blijkt? Zonder kennis van de ideeën achter wiskun­dige bereke­ningen sta je al snel buiten­spel als het gaat over peilin­gen, statis­tieken of het filte­ren van nep­nieuws.
De auteur
Stefan Buijs­man (1995) studeer­de reeds op zijn acht­tiende in Leiden af als filo­soof. Op zijn twintig­ste promo­veerde hij in Zweden op een onder­zoek naar hoe mensen wiskun­dige kennis opdoen.

Vacatu­res in het onder­wijs

Het plaat­sen van vacatu­remel­dingen voor docen­ten wiskun­de en rekenen is gratis voor niet particu­liere instel­lingen voor middel­baar en hoger onder­wijs. Voor de voor­waarden: zie www.wiskun­debrief.nl.


 

Eerstegraads vacature te Lelystad

Goed onder­wijs begint met goede docen­ten en een van onze uitste­kende docen­ten wiskun­de gaat per 1 januari 2019 met pensi­oen. Om ervoor te zorgen dat onze leerlin­gen in de boven­bouw van onze school­locatie ISG Arcus de lessen krijgen die ze verdie­nen, zijn wij per direct op zoek naar een eerste­graads docent wiskun­de voor 0,81 fte.
Het betreft regulie­re lesuren met uit­zicht op een vaste benoe­ming.
Docen­ten van ISG Arcus werken samen met de collega's van twee andere scholen uit Lely­stad aan de ontwik­keling van een gloed­nieuwe onder­wijscam­pus. Deze campus opent in augus­tus 2020 zijn deuren.

 

Tweede of eerstegraads vacature te Den Haag (vervanging)

In verband met langdu­rig verlof van een collega zijn we op zoek naar een tweede of eerste­graads docent wiskun­de voor onge­veer 0,64 fte. Het betreft een aanstel­ling voor vervan­ging van 19 novem­ber 2018 tot onge­veer 20 juli 2019.
We zoeken een collega die les gaat geven aan klassen vwo onder­bouw, mavo onder- en boven­bouw en havo boven­bouw. Docen­ten die nog stude­ren voor een bevoegd­heid nodigen we ook uit om te sollici­teren.
Voor aanvul­lende informa­tie kunt u terecht op de website van onze school. Uw sollici­tatie­brief met motiva­tie en curricu­lum vitae ontvan­gen wij graag uiter­lijk 28 oktober 2018 per mail op vacatu­res@lyceumy­penburg.nl onder vermel­ding van "Vacatu­re docent wiskun­de vervan­ging".
 

Adver­tenties

Voor voor­waarden en tarie­ven: zie www.wiskun­debrief.nl.


 

Dat kan beter!

Wanneer de grafi­sche rekenma­chine als hulpmid­del wordt ge­bruikt, is het zaak dat deze krach­tig en snel genoeg is. Maar de rekenma­chine moet uiter­aard ook intuï­tief genoeg voor uw leerlin­gen zijn.
Los de verge­lijking:
maar eens op met uw rekenma­chine en klik op deze link om te zien dat een window ook zonder gedoe kan worden aange­past.
Meer info? Mail naar info@hp-prime.nl.
 

 

Bent u erbij op de NVvW?

Bezoek better­marks en maak kans op een prijs voor de hele klas.
Door de belo­ning van sterren en munten wordt de wiskun­demetho­de van better­marks boeiend en leuk. Bij iedere opgave­serie kan de leer­ling maxi­maal drie munten verdie­nen. Raadt u hoeveel muntjes er totaal zijn behaald geduren­de dit school­jaar? Dan trakte­ren wij uw hele klas op chocola­demun­ten.
Lever aan­staande zater­dag uw ant­woord in op onze stand bij de jaarver­gade­ring van de NVvW.

 

Mathelo professionaliseringsaanbod

 
Ontdek nog dit school­jaar de vakdi­dac­tische ge­bruiks­moge­lijkhe­den van GeoGe­bra en neem deel aan een van onze webcur­sussen. Met een gasttoe­gang kunt U alvast vrij­blij­vend de gratis toegan­kelijke democur­sus verken­nen met voor­beelden uit ons uitge­breide­re aanbod, waaron­der de webcur­sus "Ruimte­meetkun­de met GeoGe­bra 6".
Ga voor meer informa­tie of om u in te schrij­ven naar het leer­plat­form voor wiskun­de op www.mathelo.net.
Ivan De Winne (ivan@mathelo.net)

 

Gratis regiobijeenkomsten voor Getal & Ruimte en Moderne Wiskunde

Bent u zich aan het oriënte­ren op een nieuwe lesme­thode voor wiskun­de of op een nieuwe editie? Kom dan naar de gratis regio­bijeen­komsten voor de metho­des Getal & Ruimte en Moderne Wiskun­de.
Tijdens de ver­schil­lende sessies nemen wij u mee in deze metho­des en kunt u in gesprek gaan met de uitge­vers en uw vakcol­lega's. Uiter­aard is er voldoen­de ruimte om uw gerich­te vragen te stellen.
Klik hier voor meer informa­tie of om u direct aan te melden.
 

 

SmartWiskunde - Gratis poster op de NVvW studiedag

Komt u op zater­dag 3 novem­ber 2018 naar de studie­dag van de NVvW? Maak dan kennis met Smart­Wiskun­de. Smart­Wiskun­de is een nieuwe blended wiskun­demetho­de die krachti­ge didac­tiek en de beste moge­lijkhe­den van ICT combi­neert.
Laat ons vooraf weten dat u aanwe­zig bent tijdens de studie­dag en haal een gratis wiskun­depos­ter af op onze stand. Handig en leuk voor in de klas.
Klik hier om uw poster aan te vragen.

 
redactie:Gerard Koolstra, Tineke van den Berg en Ton Groeneveld
e-mail:redactie@wiskundebrief.nl
website:www.wiskundebrief.nl