nummer 640, 23 juni 2013

Dit nummer wordt ge­stuurd naar ruim 3550 adres­sen.


De Wiskun­dE-brief is een digita­le nieuws­brief, gericht op wiskun­dedocen­ten in het voortge­zet onder­wijs, met als doel een snelle onder­linge uitwis­seling van informa­tie en menin­gen. De brief ver­schijnt buiten de school­vakan­ties onge­veer één keer per week. Via de website kunt u een gratis abonne­ment aanvra­gen.
Uw bijdra­gen zijn welkom op het emaila­dres van de redac­tie. Op onze website vindt u nadere details. De redac­tie behoudt zich steeds het recht voor, bijdra­gen in te korten of niet te publice­ren.
Op onze website kunt u oude nummers op onder­werp opzoe­ken en nalezen. Ook onze adver­tentie­tarie­ven en voor­waarden vindt u daar.

Inhoud van dit nummer:

In hun (k)nopjes (reactie)

 
Het stukje in Wiskun­dE-brief 639 van collega Cecile Heester­mans roept een aantal interes­sante vragen op. Moet een examen uitda­gend zijn voor de beste leerlin­gen? Of is het een toets om vast te stellen of het examen­program­ma op een voldoen­de niveau be­heerst wordt? En kun je die uitda­ging dan vinden in het aan het examen vooraf­gaande onder­wijs, met behulp van zaken als moeilij­kere zebra­boekjes, een aange­paste prakti­sche op­dracht of deelna­me aan Olympia­des en andere wed­strij­den?
Uitda­gend of poli­tiek?
Ik herin­ner me nog examen­bespre­kingen van een aantal jaren terug, waarin we ons met droeve wanhoop afvroe­gen hoe we onze gewone leerlin­gen op die onge­twij­feld uitda­gende examens hadden moeten voorbe­reiden. Een hoge N-term, of die ruim 40% onvol­doendes van toen; met de aange­scherp­te eisen van nu zou dat vast tot Kamer­vragen hebben geleid.
Het onder­wijs is nu veel politie­ker gewor­den. De examen­makers hebben dit jaar dan ook voor­zichtig geope­reerd en een vriende­lijk examen voor vwo wiskun­de B gemaakt. De leerlin­gen die dit gemakke­lijk aankon­den, verdie­nen natuur­lijk een felici­tatie voor hun goede resulta­ten.
Grafi­sche Rekenma­chine
Over uitda­gingen gespro­ken. De grafi­sche rekenma­chine (GR) is een prima appa­raat om het wiskun­de onder­wijs veel uitda­gender te maken. Je doet als docent jezelf en je leerlin­gen echt tekort als je het gebruik van de grafi­sche rekenma­chine redu­ceert tot kunst­jes en knopjes. De NVvW heeft dat dan ook nooit gepropa­geerd. Er is name­lijk zoveel meer met dat appa­raat moge­lijk.
Neem bijvoor­beeld die Riemann­som over het kruisge­welf. Die oude examen­som gebruik ik bij de inte­graalre­kening nog vaak. Je kunt daar met de GR heel mooi benade­ringen van de inhoud maken en daarmee het effect van de stap­grootte goed laten zien. De inte­graalre­kening is met derge­lijke toepas­singen van de GR zo veel beter inzich­telijk te maken dan vroeger, toen ik bij de intro­ductie welis­waar even losjes wapper­de in de rich­ting van die benade­rende recht­hoekjes maar daarna al snel over­schakel­de naar het abstrac­te primiti­veren. Ik kom derge­lijke sommen in de examens van de laatste jaren niet meer tegen. Maar ik vind het rele­vant en ik blijf het dus zo doen.
Leven voor het examen
Dat brengt me op een funda­mentele vraag­stel­ling. Moet het examen de maat der dingen wel zijn? Of is er ook leven voor en na het examen? Ben je als docent niet vooral zelf verant­woorde­lijk voor de kwali­teit van je onder­wijs? Juist met het doel om je leerlin­gen zo goed moge­lijk voor te berei­den op het leven na het examen­feest?
NVvW
Tot slot nog iets over de Neder­landse Vereni­ging van Wiskun­delera­ren. De NVvW is geen partij met een ideolo­gie. De NVvW is een vereni­ging van leraren met in de statu­ten de op­dracht om met elkaar van gedach­ten te wisse­len. Dat wordt ook volop gedaan via ons blad, via de website en via het forum. En uiter­aard in de werk­groepen en tijdens bijeen­komsten. Uw bijdra­ge is altijd van harte welkom.
Marian Kollen­veld
Voorzit­ter Neder­landse Vereni­ging van Wiskun­delera­ren

Examen­correc­tie opnieuw in het nieuws

Afgelo­pen vrijdag opende de Volks­krant met de kop Tweede correc­tie op eindexa­mens is een farce. Het ging om 'opge­warmd' nieuws uit maart waaraan we in Wiskun­dE-brief 630 al aan­dacht hebben besteed. Mis­schien goed om dat stukje, en het rapport zelf, nog eens te lezen.
De volgen­de dag stonden er in de Volks­krant reac­ties van onder andere Monica Woldin­ga en Henk Pfaltz­graff. Op de webste van het plat­form Vakin­houde­lijke Vereni­gingen Voortge­zet Onder­wijs is een brief over dit onder­werp aan de Tweede Kamer­commis­sie te lezen
gk

Enquête reken­toets VO

Wat doen scholen die goede resulta­ten behalen voor de pilot reken­toets VO anders dan scholen met tegen­vallen­de resulta­ten? Het Steun­punt taal en rekenen VO heeft Regio­plan ge­vraagd dit te onder­zoeken en zoekt scholen die hier­over een online enquête willen invul­len.
Via de online enquête wil Regio­plan in kaart brengen, welke werkwij­zen bijdra­gen aan bovenge­middel­de resulta­ten voor de reken­toets. Met deze kennis kan het Steun­punt taal en rekenen VO andere scholen gericht verder helpen om hun rekenon­derwijs te verbete­ren.
Ook uw inbreng is welkom, onge­acht of uw leerlin­gen bovenge­middeld scoor­den of de resulta­ten van de reken­toets juist tegen­vielen. U kunt de enquête hier invul­len.

Data wiskun­dewed­strij­den

 
De data van de Wiskun­de A-lympia­de, de Wiskun­de B-dag en de Onder­bouwWis­kunde­Dag zijn voor het komende school­jaar weer vastge­steld. Naast dat deze wed­strij­den natuur­lijk erg mooi en span­nend zijn, lenen zij zich ook prima voor het invul­len van een prakti­sche wiskun­deop­dracht.
  • De Wiskun­de A-lympia­de en de Wiskun­de B-dag zullen op vrijdag 15 novem­ber 2013 gaan plaats­vinden. De netwerk­bijeen­komst is op vrijdag 1 novem­ber 2013.
  • De Onder­bouwWis­kunde­Dag, voor 3 havo en 3 vwo, is gepland op woens­dag 12 februa­ri 2014.
Mooi werk­stuk
De drie wed­strij­den zijn qua opzet goed met elkaar te verge­lijken. De leerlin­gen werken steeds geduren­de één dag, onge­veer van 9 uur 's och­tends tot 2 uur 's middags, in teams van 3 of 4 leerlin­gen. Zij werken dan aan een 'grote' wiskun­dige (denk)op­dracht waarin het pro­bleemop­lossend aspect cen­traal staat. De werk­zaamhe­den resulte­ren in een mooi werk­stuk als eindpro­duct.
Volg deze link voor meer informa­tie.

Eindrap­port cTWO

Vorige maand is naar alle scholen in Neder­land een ingekor­te versie van het eindrap­port van cTWO ver­stuurt. Hierin staan onder andere de voor­stellen voor de examen­program­ma's per 2015.
Er is op uw school dus een inzage-exem­plaar beschik­baar. Mocht u het niet kunnen vinden, dan is het eindrap­port hier digi­taal beschik­baar. Het eindrap­port is, zolang de voor­raad strekt, ook nog na te bestel­len via t.bruno@slo.nl onder vermel­ding van uw naam en adresge­gevens.
Theo van den Bogaart

Vakan­tiecur­sus Wiskun­de in wording

 
Voor leraren exacte vakken aan het havo, vwo of hbo, voor leerlin­gen en voor andere belang­stellen­den organi­seert het Plat­form Wiskun­de Neder­land (PWN) in 2013 een vakan­tiecur­sus met als thema: "Wiskun­de in wording". Wij wezen u hier in Wiskun­dE-brief 632 al eerder op.
De cursus wordt gegeven in:
  • Eindho­ven: op vrijdag 23 en zater­dag 24 augus­tus 2013 aan de TU Eindho­ven.
  • Amster­dam: op vrijdag 30 en zater­dag 31 augus­tus bij het CWI.
Vermoe­dens en proble­men
Op vrijdag komen steeds een aantal bekende vermoe­dens of proble­men aan de orde, zoals het Collatz pro­bleem (ook wel het 3n+1 vermoe­den genoemd), de Navier Stokes verge­lijking en het P versus NP pro­bleem. De zater­dag staat daarna in het het teken van het intus­sen bewezen Poinca­ré-vermoe­den. Op zater­dag gaan de deelne­mers ook zelf aan de slag aan de hand van recent ontwik­keld lesmate­riaal.
Via deze link kunt u meer informa­tie opvra­gen of u aanmel­den voor de cursus.

Lustrum Ars en Mathe­sis

Stich­ting Ars en Mathe­sis viert dit jaar haar zesde lustrum op de Ars et Mathe­sisdag 2013. Dit symposi­um zal op zater­dag 16 novem­ber 2013 in het Science Center Nemo in Amster­dam worden georga­niseerd. Aan het program­ma wordt nog hard gewerkt maar het staat al vast dat Prof. Jan van de Craats een voor­dracht zal houden over ruimte­lijke symme­trie.
Verder zal er aan­dacht worden besteed aan het onder­werp FabLabs. Er wordt ook een blok met korte presen­taties georga­niseerd van kunste­naars over hun werk. Rinus Roelofs presen­teert de bijdra­ge die hij ook op de Bridges confe­rentie in Ensche­de houdt.
Revers­pectief
Revers­pectief is een tech­niek die gebruik maakt van een aan het perspec­tief tegenge­steld reliëf. De tech­niek is bedacht en ontwik­keld door Patrick Hughes (1939), een Britse kunste­naar die in Londen werkt. Met deze tech­niek kunnen zeer bijzon­dere ruimte­lijke effec­ten worden bewerk­stel­ligd.
Ter gelegen­heid van het 30 jarig bestaan organi­seert Ars en Mathe­sis een Lustrum­prijs­vraag met revers­pectief als onder­werp. Deelna­me mag zowel indivi­dueel als groeps­gewijs geschie­den. Nadere informa­tie is te zijner tijd op de website van Ars en Mathe­sis te vinden.

Adver­tenties

Voor voor­waarden en tarie­ven: zie www.wiskun­debrief.nl


Tweede­graads vacatu­re te Borculo

Het Staring College vraagt een tweede­graads docent wiskun­de (0,8 - 1,0 fte) voor de vmbo b/k/g boven­bouw, locatie Heren­laan Borculo, ingangs­datum 2 septem­ber 2013. Het betreft een tijde­lijke aanstel­ling met uit­zicht op een vast dienst­verband.
Inlich­tingen bij de heer R. Ravens­horst, afde­lings­leider vmbo 3 en 4 b/k/g, tel. 0545-271413. Meer informa­tie op www.staring.nl.

Moderne Wiskun­de zoekt auteurs voor VMBO

Noord­hoff Uitge­vers is op zoek naar gedre­ven en enthou­siaste docen­ten die lesge­ven in het VMBO en die willen mee­schrij­ven aan uitwer­kingen, proef­werken en/of digi­taal lesmate­riaal. Vindt u het leuk om samen met collega’s op een andere manier actief bezig te zijn met uw vak? Neem dan contact op.
Sollici­taties naar: p.schui­ling@noord­hoff.nl.
Meer informa­tie: m.vanden­hoeven@noord­hoff.nl.

Nascho­lings­cursus Statis­tiek Nijme­gen

Het Radboud PUC of Science organi­seert dit najaar in samen­werking met het ILS de nascho­lings­cursus:
Toege­paste statis­tiek in het nieuwe examen­program­ma
wiskun­de A en wiskun­de C
In de nieuwe wiskun­depro­gramma's, die in 2015 van start gaan, veran­dert de opzet van statis­tiek naar een meer onder­zoeksma­tige manier van werken, waarbij de analyse van (grote) data­sets een rol speelt. Doel van de nascho­ling is om docen­ten handvat­ten te bieden om deze opzet in de klas vorm te geven.
 
Meer informa­tie op de site. Vragen? Stuur een mail naar nascho­ling@ils.ru.nl.

Zet HP met de Prime een nieuwe GR stan­daard?

Met de lance­ring van de HP Prime touch­screen grafi­sche rekenma­chine zet HP een serieu­ze stap voor­waarts in de rekenma­chine­markt. Afgelo­pen mei werd de Prime calcula­tor tijdens een trainer­confe­rentie in Praag uitvoe­rig getest door een groep leraren. Lees er alles over in de nieuws­brief over de HP Prime en 39gII.
Geïnte­res­seerd in een trai­ning, uitleg of demon­stratie? Neem dan contact met ons op via info@dereken­winkel.nl.

 
redactie:Gerard Koolstra en Ton Groeneveld
email:redactie@wiskundebrief.nl
website:www.wiskundebrief.nl