nummer 865, 29 maart 2020

Dit nummer wordt ge­stuurd naar circa 4900 adres­sen.

De Wiskun­dE-brief is een digita­le nieuws­brief, gericht op wiskun­dedocen­ten in het voortge­zet onder­wijs, met als doel om een snelle onder­linge uitwis­seling van informa­tie en menin­gen moge­lijk te maken. De brief ver­schijnt buiten de school­vakan­ties onge­veer één keer per week. Het abonne­ment is gratis.
Uw bijdra­gen aan de Wiskun­dE-brief zijn welkom op het e-maila­dres van de redac­tie. Op de website van de Wiskun­dE-brief kunt u zich abonne­ren, vindt u alle voor­waarden en adver­tentie­tarie­ven en kunt u oude nummers nalezen.
Artikelen en bijdragen
Advertenties

 

Zonder leerlingen is er geen bal aan

Toen ik een eeuwig­heid geleden in Rotter­dam op de middel­bare school zat, vertel­de mijn docent levens­beschou­wing mij dat hij in 1945 zijn gymnasi­umdiplo­ma vanwege de oorlogs­perike­len cadeau had gekre­gen, zonder examen te doen. Ik was toen ver­schrik­kelijk jaloers op hem. Ik vergat voor het gemak maar even dat het volgen van een gymnasi­umoplei­ding geduren­de de oorlog vast geen pretje was.
 
De huidige beslis­sing van het kabinet om het Cen­traal Examen te laten verval­len, roept een plaats­vervan­gende dejà vu erva­ring bij mij op. Ver­schil­lende gedach­ten strij­den in mijn hoofd tegen elkaar. Is de corona­crisis te verge­lijken met de situa­tie in 1945, vlak na de bevrij­ding? Tillen we niet te zwaar aan een griepje? Of zou ons kabinet niet juist voor een 'total lock­down' moeten kiezen?
Ik kan als docent voor mijn gevoe­lens, twee jaar voor mijn pensi­oen, geen goede woorden vinden. Ik heb nog steeds het idee dat ik in een kwade droom leef. Regelma­tig kijk ik om me heen, op zoek naar de verbor­gen camera. Gebeurt dit alle­maal echt?
Af­stands­onder­wijs
Het corona­virus is natuur­lijk een afschu­welijke zaak. Maar het maakt wel heel veel los. De digita­le vorde­ringen op mijn school zijn immens. Van collega's die tot voor kort een compu­ter nog maar nauwe­lijks konden aanzet­ten, krijg ik nu enthou­siaste mails waarin ze be­schrij­ven hoe zij, net als ik, met Google Class­room hun af­stands­onder­wijs vorm aan het geven zijn. Onlangs hebben wij als examen­mento­ren met Google Meet onze eerste vergade­ring op afstand gehou­den.
Mis­schien is het uit verve­ling omdat er echt niets anders te beleven is. In ieder geval gaat het af­stands­leren de leerlin­gen nog beter af. Ze zijn heel ijverig bezig om het bewijs te leveren dat ze heel goed zelf­standig kunnen werken en ze de docent als 'oppas­ser' eigen­lijk niet nodig hebben. Afgelo­pen week heb ik zelfs mijn eerste wiskun­de B 'af­stands­repeti­tie' aan vwo 5 gegeven.
Belle­tje
Op dit moment zijn we op school de laatste school­examen­week aan het afron­den. Heel bijzon­der vind ik dat leerlin­gen ons unaniem hebben ver­zocht om de school­examen­cijfers niet zicht­baar op Magis­ter te plaat­sen. Ze willen het spannen­de 'belle­tje' van hun mentor met het bericht dat zij ge­slaagd of gezakt zijn, niet missen. Wat een schat­jes zijn het toch. Met decen­nia aan onder­wijser­varing denk je de leerlin­gen wel een keer te kennen en dan maak je dit mee.
Echte leerlin­gen
Ik hoop intens dat de corona-ellende spoedig tot het verle­den zal gaan behoren. Af­stands­leren is best grappig maar digita­le leerlin­gen zijn gewoon niet hetzelf­de als 'echte' leerlin­gen. Ik betrap me erop dat ik er steeds vaker aan zit te denken om na mijn pensi­oen nog een paar jaar­tjes door te gaan met lesge­ven.
Ik mis ze nu al, die rakkers...
Ton Groene­veld

 

Maatregelen voortgezet onderwijs vanwege corona

 
Hieron­der vindt u een korte samen­vatting van de maatre­gelen tot zover deze van belang zijn voor het voortge­zet onder­wijs. De samen­vatting is bijge­werkt tot vrijdag 27 maart 19:00 uur. Voor de meest actuele informa­tie kunt u het beste onze WiskundE-brief website raadple­gen. Kies op onze site voor ★★★ Laatste nieuws ★★★; wij houden daar voor u de laatste ontwik­kelin­gen bij.
De maatre­gelen:
 1. De eind­toetsen van het primair onder­wijs gaan niet door. Het school­advies is de basis voor de plaat­sing van leerlin­gen in het voortge­zet onder­wijs.
 2. Dit jaar is er geen Cen­traal Examen. Diploma's worden uitge­reikt op basis van de school­examen­resulta­ten.
 3. Voor het afron­den van het school­examen komt meer tijd, te weten tot begin juni 2020.
 4. Het Program­ma van Toet­sing en Afslui­ting (PTA) mag aange­past worden mits dit gebeurt met instem­ming van de medezeg­gen­schaps­raad (MR) en gemeld wordt aan de onder­wijsin­spectie.
 5. De scholen mogen zelf uitma­ken of zij school­examens online of in kleine groepen op school afnemen. Wel geldt uiter­aard dat steeds de gelden­de regels met betrek­king tot het besmet­tingsge­vaar in acht moeten worden genomen.
 6. Over de slaag-zakrege­ling en de herkan­singsmo­gelijk­heden volgt spoedig nadere informa­tie vanuit het ministe­rie.
 7. De uiter­ste aanmeld­datum voor het mbo wordt 1 mei 2020.
 8. De uiter­ste aanmeld­datum voor het hoger onder­wijs wordt 1 juni 2020.
 9. Op dinsdag 31 maart 2020 zal het kabinet beslis­sen hoe lang de scholen nog geslo­ten moeten blijven.
Meer informa­tie vindt u via de volgen­de officië­le links:

 

Wiskundige modellen voor een pandemie

Zeker nadat ook het voetbal is stilge­legd, lijkt het weleens of Neder­land plotse­ling over een paar miljoen corona­deskun­digen be­schikt. Diverse mensen probeer­den met wat eenvou­dige bereke­ningen aan te tonen dat de huidige aanpak wel of juist niet klopt. Ik ben niet van plan om in die val te trappen.
Wel is het mis­schien een goed idee om eens een paar begrip­pen rond modelbe­rekenin­gen voor pande­mieën te verdui­delij­ken. Met name wil ik ingaan op het veelge­hoorde 'repro­ductie­getal'. Ik onder­scheid hierbij het basis repro­ductie­getal R0 en het effec­tieve repro­ductie­getal R.
Het basis repro­ductie­getal
 
 Het H1N1-virus, een influen­zavirus, onder de elektro­nenmi­cro­scoop
Het basis repro­ductie­getal R0 geeft aan op hoeveel nieuwe mensen een besmet iemand het virus over­draagt. Dit wordt ook wel simpel­weg de 'besmet­telijk­heid' genoemd. Voor het covid-19 virus zitten de meeste schat­tingen voor R0 tussen de 2 en 3. Daarmee is dit virus besmet­telij­ker dan de sei­zoens­griep, die meestal een R0 van 1 tot 2 heeft. Het covid-19 virus is echter weer veel minder besmet­telijk dan bijvoor­beeld het mazelen­virus, dat een R0 van 12 tot 18 heeft. Hieron­der treft u ter verge­lijking een tabel aan met basis repro­ductie­getal­len voor een aantal bekende ziekten:
Ziekte R0
Mazelen 12-18
Polio 5-7
Rode­hond 5-7
Bof 4-7
Aids 2-5
SARS 2-5
Covid-19 2-3
Influen­za 1-2
Belang­rijk is het om te weten dat R0 geen constan­te is. R0 is name­lijk mede afhanke­lijk van het aantal contac­ten waarbij besmet­ting moge­lijk is. Vandaar ook de oproep vanuit het ministe­rie om zoveel moge­lijk thuis te blijven en ruim afstand te houden tot anderen.
Het effec­tieve repro­ductie­getal
Als iemand immuun is gewor­den, door vaccina­tie of door de ziekte te hebben door­staan, leidt het oppik­ken van het virus niet meer tot een besmet­ting. Voor de bepa­ling van het effec­tieve repro­ductie­getal is van belang welk deel van de bevol­king nog vatbaar is. Geven we die fractie aan met de letter s, dan geldt de formule R = R0 · s.
Het effec­tieve repro­ductie­getal R is cruci­aal voor het verloop van de besmet­ting. Bij R > 1 breidt de pande­mie zich verder uit en bij R < 1 dooft de pande­mie op den duur uit. Voor de grens tussen toename en uitdo­ven geldt de formule s = 1/R0. Omdat voor het covid-19 virus geldt dat R0, vermoe­delijk tussen de waarden 2 en 3 ligt, is het te verwach­ten dat de waarde voor s tussen de waarden 1/3 en 1/2 ligt. Laten we voor het gemak even aanne­men dat s gelijk is aan 0,4.
Groeps­immuni­teit
s = 0,4 bete­kent dat niet meer dan 40% van de bevol­king nog vatbaar mag zijn om het virus te laten uitdo­ven. Er ont­staat in dat geval iets wat men 'groeps­immuni­teit' of 'kudde-immuni­teit' noemt. Om voor corona die groeps­immuni­teit in Neder­land te berei­ken, zal dus 60% (onge­veer 10 miljoen mensen) niet meer vatbaar moeten zijn. Tenzij er inmid­dels een vaccin wordt ontwik­keld, bete­kent dat dat zo'n 10 miljoen mensen met het covid-19 virus moeten zijn besmet geweest.
Lees- en luister­materi­aal
Mocht u meer willen weten over de wiskun­de achter besmet­telijke ziekten, dan zijn de volgen­de links wel­licht interes­sant voor u:
gk

 

Onderwijs op afstand

De corona­crisis ver­plicht docen­ten tot het geven van onder­wijs op afstand. Er zijn op inter­net veel sites te vinden met gratis lesmate­riaal dat voor het af­stands­onder­wijs kan worden ingezet. Hieron­der vindt u een opsom­ming van sites waar u gratis materi­aal en didacti­sche en organi­satori­sche tips voor het lesge­ven op afstand kunt verkrij­gen.
 
Een waar­schu­wing is hier wel op zijn plaats. Waak ervoor dat u niet ver­zuipt in de hoeveel­heid aan materi­aal die op inter­net wordt aangebo­den. Zeker bij af­stands­onder­wijs geldt dat de meester zich pas in de beper­king toont.
 • Wereld­wijd komen er bedank­jes bij de auteur binnen met betrek­king tot het gratis compu­terpro­gramma GeoEnZo. Het blijkt dat veel wiskun­decolle­ga's over de gehele wereld dit program­ma goed bij hun af­stands­onder­wijs kunnen inzet­ten. GeoEnZo werkt uitslui­tend onder Windows. Volg deze link om GeoEnZo te downloa­den.
 • Kijk ook eens naar de adver­tenties in deze WiskundE-brief. Veel leerom­gevin­gen, materi­aal en support worden op dit moment door commer­ciële partij­en gratis beschik­baar gesteld.
De redac­tie wenst u veel sterkte en wijs­heid bij het inrich­ten van uw af­stands­onder­wijs.

 

Naar nieuwe examenprogramma's op het vmbo

In januari 2020 is de vakver­nieu­wings­commis­sie wiskun­de vmbo van start gegaan. Uiter­lijk op 1 juli 2021 zal de commis­sie haar concept­voor­stellen voor nieuwe examen­program­ma's wiskun­de in het vmbo klaar moeten hebben. De bedoe­ling is dat de program­ma's in het school­jaar 2025-2026 defini­tief kunnen worden vastge­steld en dat in mei 2029 de eerste eindexa­mens volgens de nieuwe program­ma's worden afgeno­men.
 
Aanlei­ding voor de herzie­ning van de wiskun­depro­gramma's in het vmbo is de consta­tering dat de aanslui­tingen vmbo-mbo en vmbo-havo niet opti­maal blijken te zijn. Zo verwach­ten techni­sche mbo-oplei­dingen van niveau 4 bij aanvang van de oplei­ding een hogere vaardig­heid in wiskun­dige basis­procedu­res en een hoger pro­bleemop­lossend vermo­gen dan het vmbo-gtl-examen­program­ma vereist. Voor vmbo-kb geldt dit ook voor het wiskun­dig inzicht. Een zelfde aanslui­tings­pro­bleem bestaat er tussen de gemeng­de en theore­tische leerweg ener­zijds en havo ander­zijds. Dat pro­bleem is vooral zeer groot als de leer­ling in havo 4 wiskun­de B kiest.
Op­dracht
De commis­sie heeft als op­dracht om één of meer examen­program­ma's te ontwik­kelen waarbij reke­ning wordt gehou­den met onder andere:
 • Het NVvW-voor­stel 'Een nieuw perspec­tief' voor rekenen in het voortge­zet onder­wijs.
 • De aanbeve­lingen van het ontwik­kelteam rekenen en wiskun­de van curricu­lum.nu.
 • De inhoud van de havo wiskun­de A en B program­ma's.
 • De beoogde ontwik­keling van de nieuwe leerweg in het vmbo.
Het doel van de nieuwe examen­program­ma's moet onder meer zijn:
 • Een adequa­te program­mati­sche aanslui­ting tussen de vmbo-leerwe­gen ener­zijds en de daarop aanslui­tende mbo-niveaus ander­zijds, mede gelet op de ver­nieuwde kwalifi­catie­struc­tuur in het mbo.
 • Een adequa­te program­mati­sche aanslui­ting tussen vmbo-gtl en havo, mede gelet op de havo wiskun­depro­gramma's.
 • Een adequa­te program­mati­sche aanslui­ting tussen het vak wiskun­de of varian­ten van het vak wiskun­de in het vmbo met de andere alge­meen vormen­de vakken en de beroeps­gerich­te program­ma's in het vmbo.
Het verwer­ven van voldoen­de draag­vlak voor de voor­stellen is uitdruk­kelijk een belang­rijk onder­deel van de op­dracht.
Samen­stel­ling
De commis­sie bestaat uit een voorzit­ter en vijf­tien andere leden. De voorzit­ter en de leden zijn namens de minis­ter benoemd op grond van hun aange­toonde, inhoude­lijke deskun­digheid op het gebied van wiskun­de en rekenen en hun affini­teit met en prak­tijker­varing in het vmbo-onder­wijs. Elf leden zijn werk­zaam als leraar, de andere leden zijn vakdi­dactici en leer­plankun­dige experts. Om de samen­hang met curricu­lum.nu te waarbor­gen, is een lid van het ontwik­kelteam, tevens leraar wiskun­de in het vmbo, ook lid van de vakver­nieu­wings­commis­sie.
Tijdpad
Uiter­lijk op 1 juli 2021 zal de vakver­nieu­wings­commis­sie vmbo haar concept­voor­stellen voor nieuwe examen­program­ma's wiskun­de in het vmbo opleve­ren. Daarna zullen op basis van die concept-examen­program­ma's examen­syllabi voor de centra­le examens en handrei­kingen voor de school­examens ontwik­keld worden. Op basis daarvan zullen vervol­gens examen­pilots ontwik­keld worden.
School­jaar 2022-2023 is het eerste pilot­jaar en school­jaar 2023-2024 is het tweede pilot­jaar. In die twee pilotja­ren zullen leerlin­gen op pilot­scholen vanaf klas 3 wiskun­de volgen op basis van de nieuwe examen­program­ma's. Zij ronden hun oplei­ding af met een cen­traal pilot­examen in mei 2024 en mei 2025. Op basis van de ervarin­gen in de twee pilotja­ren zal in school­jaar 2025-2026 het program­ma defini­tief worden vastge­steld. De commis­sie biedt haar advies dan aan waarna de minis­ter Onder­wijs, Cultuur en Weten­schap (OCW) het een en ander als nieuw examen­program­ma zal formali­seren.
School­jaar 2026-2027 dient als voorbe­rei­dings­jaar waarna op 1 augus­tus 2027 het eerste cohort van alle leerlin­gen in vmbo-3 begint met het nieuwe examen­program­ma. In mei 2029 worden dan de eerste nieuwe centra­le examens wiskun­de vmbo door alle vmbo-leerlin­gen gemaakt. Voor leerlin­gen die de derde of vierde klas double­ren, worden in 2029 en 2030 bezem­examens volgens het oude program­ma georga­niseerd.
gk
bron: Verslag van een schrif­telijk overleg over de reactie op verzoek commis­sie inzake stand van zaken rekenen in het voortge­zet onder­wijs (Kamer­stuk 31332-101).

 

Steeds minder wiskundeleraren?

Volgens de meest recente gege­vens, die gaan tot en met 2018, neemt het aantal manne­lijke wiskun­dedocen­ten binnen het voortge­zet onder­wijs de laatste jaren gestaag af. Het aantal vrouwe­lijke wiskun­dedocen­ten is daaren­tegen vrij stabiel groeit zelfs wat. Het aantal door mannen gegeven wiskun­deles­sen nam tot voor kort nog toe maar lijkt nu ook terug te lopen.
Aan het begin van het school­jaar 2018-2019 waren er volgens gege­vens van de Dienst Uitvoe­ring Onder­wijs (DUO) 9168 wiskun­delera­ren1) actief binnen het voortge­zet onder­wijs. Dat zijn er ruim 900 minder dan vijf jaar eerder. Deze daling komt hele­maal voor reke­ning van het aantal manne­lijke docen­ten; hun aantal nam met zo'n duizend2) af tot 5287. Het aantal vrouwen bleef rede­lijk con­stant op een kleine 4000 staan. De grafiek hieron­der brengt het een en ander in beeld:
Lesuren
Het aantal lesuren3) wiskun­de geeft een wat ander beeld. In 2013 stonden er ruim 125.000 wiskun­de-uren op het week­rooster; in 2016 waren dat er ruim 130.000 en in 2018 onge­veer 128.500. Het aantal wiskun­de-uren per docent is flink toegeno­men, van 12,4 in 2018 naar 13,8 in 2018. Vooral bij de mannen was de stij­ging fors: van 13,0 naar 14,5. Maar ook bij de vrouwen was er duide­lijke stij­ging: van 11,8 naar 12,9.
Verde­ling
Hoewel de vrouwe­lijke wiskun­dedocen­ten nog in de minder­heid zijn, wordt de verde­ling man/vrouw wel steeds gelij­ker. In 2013 was de verhou­ding nog 5:3; vijf jaar later was die verhou­ding onge­veer 4:3. Wat betreft de leef­tijd zien we ondanks de groei van het aantal vijfen­zestig­plus­sers een langza­me maar duide­lijke 'vergroe­ning' optre­den. In 20144) was 24% van de wiskun­dedocen­ten jonger dan 35 jaar; in 2018 was dat al bijna 27%. Het percen­tage vijfen­vijftig­plus­sers daalde in die zelfde periode met 1,3 procent­punt. De gemid­delde leef­tijd daalde met ruim een half jaar. Hieron­der ziet u een grafiek met de verde­ling zoals die aan het begin van het school­jaar 2018-2019 was.
gk
 1. Onder wiskun­dele­raar wordt ieder­een ver­staan die wiskun­deles­sen ver­zorgt, onge­acht bevoegd­heid, dienst­verband en andere func­ties.
 2. In 2013 was van ruim 200 wiskun­delera­ren het ge­slacht (bij DUO) niet bekend. Dat bete­kent de verde­ling m/v voor dat jaar onvolle­dig is.
 3. Lesuren van 40 minuten tellen hier even zwaar als lesuren van 120 minuten.
 4. De gege­vens voor 2013 zijn wat minder bruik­baar omdat er toen in een paar honderd geval­len geen leef­tijd was geregis­treerd.
bron: https://duo.nl/open_onder­wijsda­ta/databe­standen/vo/onder­wijsper­soneel.

 

Abelprijs 2020

Dit jaar zijn de twee win­naars van de Abel­prijs, Hillel Fursten­berg (Hebrew Univer­sity of Jerusa­lem) en Gregory Margu­lis (Yale Univer­sity). Ze worden geëerd voor hun baanbre­kend gebruik van metho­des uit de waar­schijn­lijk­heids­theorie en dynami­ca in de groepen­theorie, getal­theorie en combina­toriek.
 
 Hillel Fursten­berg
Hillel Fursten­berg werd geboren in 1935 in Berlijn. Het gezin vlucht­te in 1939 voor de Nazi's naar de Verenig­de Staten. Helaas over­leefde zijn vader de tocht niet. Op dertig­jarige leef­tijd emi­greerde Fursten­berg naar Israël, waar hij tot zijn emeri­taat in 2003 verbon­den was aan de Hebrew Univer­sity of Jerusa­lem. Mede door zijn werk is Israël een toonaan­gevend land op het gebied van wiskun­de gewor­den. Na een van zijn eerste publica­ties ging het gerucht dat Hillel Fursten­berg evenals Nicolas Bourba­ki een pseudo­niem was voor een groep wiskun­digen. Het artikel bevatte zoveel ideeën uit zoveel ver­schil­lende deelge­bieden van de wiskun­de dat het niet het werk van één persoon kon zijn.
 
 George Margu­lis
George Margu­lis werd in 1946 geboren in Moskou. Hij was al jong een van de toonaan­gevende wiskun­digen in de Sovjet Unie. Vanwege het heersen­de antise­mitisme kon hij geen passen­de werk­kring vinden en toen hij in 1978 de Fields medail­le won, kon hij deze niet in ont­vangst nemen omdat de autori­teiten hem een visum weiger­den. Tijdens de jaren tachtig kreeg hij wat meer bewe­gings­vrij­heid en 1991 kon hij emigre­ren naar de Verenig­de Staten.
Random walks
De beide wiskun­digen gebruik­ten 'random walks' en andere metho­den uit de kansre­kening om open proble­men uit onder andere de getal­theorie en de grafen­theorie aan te pakken. Een van de resulta­ten is ge­bruikt bij het bewijs van de stel­ling (Green-Tao) dat er wille­keurig lange reken­kundige rijen van priemge­tallen bestaan. De nieuwe resulta­ten in de grafen­theorie worden ge­bruikt in de communi­catie­theorie. Hun werk heeft niet alleen vele muren tussen gebie­den van de wiskun­de ge­slecht maar ook die tussen zuivere en toege­paste wiskun­de.
De Abel­prijs is genoemd naar de Noorse wiskun­dige Niels Henrik Abel (1802-1829) en kan de Nobel­prijs voor de wiskun­de genoemd worden. Aan de prijs is een bedrag verbon­den van 7,5 miljoen Noorse Kronen, ruim € 600.000,=. De uitrei­king zal op 19 mei 2020 op een aange­paste wijze plaats­vinden. Alle fysieke bijeen­komsten, zoals lezin­gen rond de uitrei­king, zijn name­lijk afge­last.

 

Finale Alympiade 2020

Op vrijdag 13 en zater­dag 14 maart 2020, dus net voordat de scholen vanwege corona dicht gingen, werd in Garde­ren de 31e interna­tionale finale van de wiskun­de Alympia­de gehou­den. Vanwege de wereld­wijde corona­maatre­gelen waren er alleen teams uit Neder­land en Duits­land aanwe­zig.
In totaal deden er 25 leerlin­gen aan de Alympia­de mee. Zij gingen twee dagen lang aan de slag met ver­schil­lende soorten dobbel­spelen en daarbij behoren­de score­syste­men. Als eindop­dracht moesten zij een dobbel­spel ontwer­pen. De zeven ontwor­pen dobbel­spelen werden als afslui­ting van het finale­weekend ook alle­maal ge­speeld.
De teams uit Iran, Japan, Kroatië, Denemar­ken en de Caraï­ben moesten helaas thuis blijven. Toch vindt de Alympia­decom­missie dat er van een geslaag­de finale gespro­ken mag worden.
Volgen­de editie
Op vrijdag 13 novem­ber 2020 zal de voorron­de voor de volgen­de editie van de Alympia­de plaats­vinden. Ook uw school kan meedoen. Ga naar onze website voor meer informa­tie.
Bewust vaccine­ren
De voorron­de-op­dracht van 2018, 'Bewust vaccine­ren', is ineens weer enorm actueel. Kijk er nog eens naar; mis­schien vindt u deze op­dracht voor uw leerlin­gen, thuis of als ze weer op school zijn, interes­sant. U vindt de op­dracht via deze link.
Ruud Stol­wijk
Voorzit­ter Alympia­decom­missie

 

Cursus 'Spreadsheets' van Bètapartners online

 
De bijeen­komst 'Spread­sheets toepas­sen in je vak' van Bèta­part­ners zal op 9 en 16 april 2020 online plaats gaan vinden.
De bijeen­komst in Amster­dam, waar­over in WiskundE-brief 864 werd bericht, komt hiermee te verval­len. Volg deze link voor meer informa­tie.

 

EGMO 2020 gaat toch door

 
De Europe­an Girls' Mathema­tical Olympi­ad die van 15 tot 21 april 2020 in Egmond aan Zee zou worden gehou­den, gaat op een aange­paste wijze toch door. De deel­neem­sters, ruim 200 meisjes van 13 tot 18 jaar oud uit meer dan 50 landen, zullen elk in hun eigen land aan de opgaven van de wed­strijd werken. Daar­naast kunnen ze geduren­de de week meedoen aan aller­lei online wiskun­dige activi­teiten, zoals puzzels, lezin­gen en een pubquiz.
Deze Europe­an Girls' Mathema­tical Olympi­ad (EGMO) is in het leven geroe­pen om meer meisjes te stimule­ren om hun wiskun­dige talen­ten te ontdek­ken en verder te ontwik­kelen. De EGMO biedt deze meisjes niet alleen de gelegen­heid om op interna­tionaal wed­strijd­niveau te excelle­ren maar ook om andere meisjes met een talent voor wiskun­de te ontmoe­ten. Zowel de wed­strijd als deze ontmoe­tingen kunnen eraan bijdra­gen dat deze meisjes hun wiskun­deta­lent verder zullen ontwik­kelen en bijvoor­beeld een studie­rich­ting in de bètawe­ten­schap­pen zullen kiezen.
Neder­landse teams
Neder­land mag als gast­land met twee teams meedoen. De Neder­landse teams zijn inmid­dels geselec­teerd en bestaan uit de volgen­de deel­neem­sters.
Naam school
Saman­tha Li Lorentz Casimir Lyceum Eindho­ven
Ana Meke­rishvi­li Edith Stein College Den Haag
Kati Overbee­ke Stede­lijk College Eindho­ven
Hanne Snij­ders Marnix Gymnasi­um Rotter­dam
Lisa van Barne­veld CSG Prins Maurits Middel­harnis
Femke Voogt Donge­mond college Raams­donks­veer
Allie Zong Lorentz Casimir Lyceum Eindho­ven
Naomi Zwane­veld Montaig­ne Lyceum Den Haag
Ana en Hanne namen vorig jaar ook al deel aan de EGMO. Ana behaal­de toen een eervol­le vermel­ding en Hanne een bronzen medail­le. Kati heeft ook al wed­strijd­erva­ring want ze nam vorig jaar deel aan de Benelux Wiskun­de Olympia­de.
De teams zullen worden bege­leid door Gabriël­le Zwane­veld (Techni­sche Univer­siteit Delft), Feike van Ammers (Univer­siteit Utrecht) en Dirk van Bree (Radboud Univer­siteit Nijme­gen).
Te volgen via social media
Wie be­nieuwd is naar de opgaven waarin de deelne­mers hun tanden mogen zetten, kan zelf ook een poging wagen. De opgaven en uitwer­kingen zijn vanaf zondag 19 april 2020 beschik­baar op www.egmo­2020.nl. Geduren­de de week zal de EGMO te volgen zijn via social media, met onder andere inter­views met deel­neem­sters, puzzels en wiskun­dige wetens­waardig­heden.
De virtue­le EGMO wordt door een team van 40 organi­satoren georga­niseerd vanuit de Stich­ting Neder­landse Wiskun­de Olympia­de.
Volg deze link voor de meeste recente informa­tie.

 

Vakantiecursus 2020: Speltheorie

De Vakan­tiecur­sus Wiskun­de 2020 is een initia­tief van de Neder­landse Vereni­ging van Wiskun­delera­ren (NVvW) en wordt georga­niseerd door het Plat­form Wiskun­de Neder­land. De cursus wordt sinds 1946 jaar­lijks gegeven op het Centrum Wiskun­de & Informa­tica in Amster­dam en aan de Techni­sche Univer­siteit Eindho­ven. De cursus richt zich op docen­ten en docen­ten in oplei­ding van de exacte vakken van havo, vwo en hbo maar ook op andere belang­stellen­den.
Dit jaar is het thema van de vakan­tiecur­sus "Spelthe­orie: van strate­gisch beslis­sen tot 'eerlij­ke' oplos­singen". Hoofddo­cent is Frank Thuijs­man van de Univer­siteit Maas­tricht.
Spelthe­orie
De wiskun­dige John von Neumann en de econoom Oscar Morgen­stern publi­ceerden in 1944 samen het boek 'The Theory of Games and Econo­mic Behavi­our'. Ze legden daarmee de funda­menten voor de spelthe­orie. In dit vakge­bied staan model­len van con­flict en samen­werking cen­traal. Meerde­re partij­en hebben elk hun eigen voor­keur voor, of belang bij de oplos­sing van een bepaald pro­bleem. De vraag is hoe elk van die partij­en strate­gisch gezien het beste zou kunnen hande­len of hoe we een oplos­sing kunnen vinden die zo eerlijk moge­lijk recht doet aan de wensen van de ver­schil­lende partij­en. Zo'n model noemen we een spel en de ver­schil­lende partij­en in het spel noemen we de spelers. Dat woord 'spel' mag daarbij heel ruim opgevat worden. Spelers kunnen concur­rerende bedrij­ven of politie­ke partij­en zijn maar bijvoor­beeld ook reizi­gers die gebruik maken van een overvol ver­keers­netwerk.
De wiskun­de van het spel
In de vakan­tiecur­sus maakt u kennis met ver­schil­lende spel­soorten. Bij die spel­soorten komen aller­lei wiskun­dige princi­pes kijken. Denk daarbij aan gebie­den als lineai­re algebra, lineair program­meren, stochas­tiek en combina­toriek. Uiter­aard wordt er ook veel aan­dacht besteed aan toepas­singen van de spelthe­orie in de dage­lijkse prak­tijk. Kijk in onze brochu­re voor meer informa­tie.
Waar? Wanneer? Hoeveel?
De cursus vindt plaats op vrijdag 21 augus­tus en zater­dag 22 augus­tus 2020 in Amster­dam op het CWI en op vrijdag 28 augus­tus en zater­dag 29 augus­tus in Eindho­ven op de TU/e. Het cursus­geld be­draagt € 99,=. Voor studen­ten van leraren­oplei­dingen is het cursus­geld slechts € 39,=. Voor gepensi­oneer­den geldt het specia­le tarief van € 55,=. Bij de cursus is een warme maal­tijd op vrijdag en een lunch op zater­dag inbegre­pen. Deelne­mers ontvan­gen bij aanvang van de cursus een sylla­bus met teksten van de voor­drach­ten en het Zebra-boekje 'Spelen en Delen' (nr. 22).
Volg deze link om u aan te melden.. Voor vragen kunt u mailen naar vakan­tiecur­sus@plat­formwis­kunde.nl.

Adver­tenties

Voor voor­waarden en tarie­ven: zie www.wiskun­debrief.nl.


 

Texas Instruments: Gratis softwarelicenties

Omdat veel scholen vanwege de corona­crisis af­stands­onder­wijs inrich­ten, biedt Texas Instru­ments extra moge­lijkhe­den voor uw af­stands­onder­wijs.
Leraren en leerlin­gen kunnen diverse '6 maanden-licen­ties' gratis downloa­den. Dat is handig om online samen te kunnen werken.
Wilt u meer weten? Volg dan deze link.
 

 

Prowiskunde: Gratis wiskundelessen

Maak gratis gebruik van Prowis­kunde, de wiskun­deleer­lijn van Prowise. Elke lessen­serie bestaat uit instruc­tiemate­riaal, oefenma­teriaal, een diagnos­tische toets en is ge­schikt voor ieder digi­bord en leer­lingde­vice. De lessen zijn methode-onafhan­kelijk en leer­doeldek­kend.
Er zijn lessen­series ontwik­keld voor havo/vwo over figuren, positie­ve en negatie­ve getal­len, machten, lijnen, het assen­stelsel, rekenen met letters, breuken en formu­les. De verzame­ling lessen­series breidt zich steeds verder uit.
Bekijk alle lessen­series op MyPro­wise. Typ in de zoek­balk: "Leer­lijn wiskun­de" in. Open vervol­gens de lessen direct in Presen­ter.
Mail voor meer informa­tie naar prowis­kunde@prowise.com.
 

 

Numworx: Gratis Digitale Wiskunde Omgeving

Numworx, bij sommi­gen wel­licht beter bekend als de DWO, biedt in ieder geval tijdens de periode dat de scholen dicht zijn aller­lei dien­sten gratis aan.
Numworx FREE was al gratis beschik­baar. Leerlin­gen kunnen met Numworx FREE zelf­standig oefenen met al het lesmate­riaal. Numworx FREE is zowel voor onder­bouw als boven­bouw ge­schikt.
Met Numworx DEMO kan een docent digita­le activi­teiten klaar­zetten voor een klas en inzicht krijgen, globaal en gede­tail­leerd, in het werk van de leerlin­gen. Ook kan de docent zelf digita­le activi­teiten ontwer­pen.
Numworx EXAM biedt de moge­lijk­heid om veilig online te toetsen. Con­creet bete­kent dit dat een toets die wordt klaarge­zet voor een klas alleen gestart kan worden in een bevei­ligde omge­ving.
Volg deze link voor meer informa­tie of het aanvra­gen van een gratis account.

 

Bettermarks: Gratis wiskunde- en rekenmethode

Vanwege de recente rege­rings­maatre­gelen in verband met het corona­virus heeft better­marks beslo­ten dat scholen tot eind april gratis gebruik kunnen maken van de better­marks wiskun­demetho­de en rekenme­thode.
Met better­marks kunnen leerlin­gen perfect thuis oefenen met rekenen en wiskun­de. Better­marks is de komende weken dus prima in te zetten als onder­steu­ning voor uw af­stands­leren.
Volg deze link voor meer informa­tie.

 

SOWISO: Gratis leeromgeving, materiaal en support

Gezien de huidige covid-19 situa­tie biedt SOWISO docen­ten die online les-, oefen- en/of toetsma­teriaal wiskun­de nodig hebben een gratis licen­tie aan tot en met de zomerva­kantie.
Dit aanbod geldt voor zowel het voortge­zet onder­wijs als het hoger onder­wijs en betreft de toegang tot het materi­aal, de leerom­geving, een set-up work­shop en de doorlo­pende onder­steu­ning. SOWISO ver­trouwt erop dat dit aanbod helpt bij het voort­zetten van het onder­wijs. Het SOWISO oefenma­teriaal voor wiskun­de is via deze link te bekij­ken.
Volg deze link voor meer informa­tie. Wilt u van dit aanbod gebruik maken? Neem dan contact op met info@sowiso.nl.

 

De Rekenwinkel

De Reken­winkel heeft het groot­ste assorti­ment, de beste prijzen en service, ook voor úw leerlin­gen.
Bekijk ons nieuwe magazi­ne met onze school­prijzen hier.
Bent u nieuws­gierig gewor­den? Neem dan contact op om te horen hoe wij ook u kunnen ontzor­gen bij de leve­ring van rekenma­chines.

 
redactie:Gerard Koolstra, Tineke van den Berg en Ton Groeneveld
e-mail:redactie@wiskundebrief.nl
website:www.wiskundebrief.nl