nummer 648, 20 oktober 2013

Dit nummer wordt ge­stuurd naar ca. 3700 adres­sen.

De Wiskun­dE-brief is een digita­le nieuws­brief, gericht op wiskun­dedocen­ten in het voortge­zet onder­wijs, met als doel om een snelle onder­linge uitwis­seling van informa­tie en menin­gen moge­lijk te maken. De brief ver­schijnt buiten de school­vakan­ties onge­veer één keer per week. Het abonne­ment is gratis.
Uw bijdra­gen aan de Wiskun­dE-brief zijn welkom op het emaila­dres van de redac­tie. Op de website van de Wiskun­dE-brief kunt u zich abonne­ren, vindt u alle voor­waarden en adver­tentie­tarie­ven en kunt u oude nummers nalezen.
Artikelen en bijdragen
Advertenties

 

ICT: wél in de les, niet op het CE

De discus­sie over het afschaf­fen van de GR zal in 2022 opnieuw gevoerd moeten worden. Voor nu is het een gepas­seerd station.” Zo besloot Simon Biesheu­vel zijn bijdra­ge in Wiskun­dE-brief 643. Dat zinne­tje bleef nog een paar weken in mijn hoofd hangen want tot mijn ontzet­ting reali­seerde ik mij dat hij daar waar­schijn­lijk gelijk in had. Hoe is het toch moge­lijk dat het Neder­landse wiskun­deonder­wijs zich voor zo’n lange tijd heeft gecom­mit­teerd aan het gebruik van een vol­strekt achter­haald, duur appa­raat met een slecht aflees­baar scherm­pje?
Het valt mij op dat voor­stan­ders van het gebruik van de GR op het examen voortdu­rend het argu­ment hante­ren dat zij niet terug willen naar de tijd waarin wij tabel­lenboek­jes moesten raadple­gen. Alsof dat de keuze is. Ik geef al 42 jaar les en ik heb leerlin­gen nog leren werken met een rekenli­niaal, met logarit­metabel­len en met goniota­fels. En natuur­lijk wil ik daar niet naar terug. Het gaat er mij nu juist om, te onder­kennen dat een techno­logie verou­derd is en dat het onder­wijs zich moet aanpas­sen.
Niet terug naar vroeger
Leerlin­gen hebben tegen­woordig tele­foons en tablets waarmee zij toegang hebben tot gratis program­ma’s die eenvou­diger te bedie­nen zijn dan de GR, die veel betere beelden leveren en die ook nog eens exacte antwoor­den kunnen geven. Wij moeten in ons moderne onder­wijs onze leerlin­gen stimule­ren om met deze program­ma’s kennis te maken. Maar daar schuilt wel een pro­bleem. Wie gebruik mag maken van inter­net op het CE, kan net zo goed gebruik maken van zijn buurman. En dat is weer niet de bedoe­ling.
Wat wel in de les moge­lijk is, kan dus niet op het CE worden toege­staan. De vraag is of dat wel zo erg is. Het gebruik van ICT is geen doel maar slechts een middel.
Een voor­beeld: de schaak­groot­meester
 
Schaak­groot­mees­ters mogen op een toer­nooi natuur­lijk geen gebruik maken van een compu­ter. Dat belet hen echter niet om bij de voorbe­reiding van een toer­nooi uren achter de compu­ter te zitten. Daar worden ze beter van en dat weten ze maar al te goed. Het besef dat ze tijdens de wed­strijd op zich­zelf zijn aangewe­zen, weer­houdt hen er van om klakke­loos de compu­ter te gebrui­ken om een pro­bleem op te lossen.
Het gaat de schaker niet om de oplos­sing maar om het vergro­ten van het begrip en juist die instel­ling mis ik vaak bij mijn leerlin­gen. Hun GR is er name­lijk wél altijd! Ik zou daarom in analo­gie met het schaken willen pleiten voor ICT in de les en geen ICT op het CE.
Intoet­sen is geen doel
Is het nu echt nodig te toetsen of leerlin­gen in staat zijn om een uitdruk­king als 3/log(25,345)+5,049 in te toetsen in een reken­program­ma? Denken we werke­lijk dat leerlin­gen niet in staat zijn om een ant­woord af te ronden op drie decima­len nauwkeu­rig? Dat zijn toch geen activi­teiten die op havo- of vwo-niveau ge­toetst moeten worden?
Onge­twij­feld zal er in de nabije toe­komst techno­logie ontwik­keld wordt waarmee een met de tele­foon gemaak­te foto van een wiskun­dige uitdruk­king op papier voldoet als invoer voor een reken­program­ma. Op dat moment moet het ieder­een toch wel een keer duide­lijk zijn dat het invoe­ren van een wiskun­dige formule­ring in een reken­program­ma niet interes­sant is om te toetsen?
Andere defini­ties
Het cen­traal examen wiskun­de kan zonder hulpmid­delen worden gemaakt als we de defini­tie van "bereke­nen" aanpas­sen. Als in een examen­op­dracht staat "Bereken A" dan moet het voldoen­de zijn wanneer er een bondige, volledi­ge en correc­te wiskun­dige uitdruk­king voor A wordt gegeven. Een uitdruk­king die door een reken­program­ma zou kunnen worden geëvalu­eerd. Afrond­instruc­ties moeten in het examen komen te verval­len. Iedere docent kan na deze defini­tie-aanpas­sing voort­aan zelf beslis­sen welke reken- en teken­program­ma’s hij of zij in de les wil gebrui­ken.
De op­dracht "bereken algebra­ïsch" kan geheel komet te verval­len. Er blijven slechts twee catego­rieën over. Je bere­kent iets exact, zonder gebruik van ICT, of je bere­kent iets algebra­ïsch waarbij een met behulp van ICT evalu­eerbare wiskun­dige uitdruk­king als ant­woord voldoet. Het wiskun­deland­schap wordt er een stuk over­zichte­lijker en aantrek­kelij­ker van.
Eenvou­dig door te voeren
Is het zo simpel? Ja, ik denk het wel. Ik heb de laatste wiskun­de A en B examens nog eens bekeken en het valt dan op dat de grafi­sche rekenma­chine eigen­lijk nooit ge­bruikt wordt om te plotten. De grafie­ken zijn alle­maal al gegeven. De GR wordt bijna uitslui­tend ge­bruikt om verge­lijkin­gen gra­fisch-nume­riek op te lossen.
Waarden van uitkom­sten zijn ook zelden nodig om de volgen­de stap in een redene­ring te maken. In examen­vraag­stukken wordt er niet gesta­peld en het komt dus maar zelden voor dat er met een uikomst verder nog iets gedaan moet worden.
Ander correc­tiemo­del
Examen­opgaven behoe­ven dus nauwe­lijks te worden aange­past. De correc­tievoor­schrif­ten echter wel. Alle punten die worden gegeven om een uit­komst met de GR uit te rekenen, om een oplos­sing van een verge­lijking te benade­ren of om een ant­woord af te ronden, moeten komet te verval­len. Dat zijn veel punten en alleen dat al zou ons ook aan het denken moeten zetten. In de huidige correc­tievoor­schrif­ten worden trivia­le activi­teiten met wel heel veel punten gehono­reerd.
Reken­vaardig­heid gegaran­deerd
Het toe­staan van een rekenma­chine bij het toetsen van wiskun­dige kennis en vaardig­heden is een histori­sche vergis­sing en zet onze leerlin­gen op een verkeer­de spoor. Op het examen moet ge­toetst worden wat een leer­ling aan kennis en vaardig­heden bezit. Het gebruik van de rekenma­chine ont­neemt ons daarbij het zicht op de bekwaam­heid van de leer­ling in het elemen­taire rekenen. Leerlin­gen zetten tegen­woordig bij de eenvou­digste bereke­ningen de rekenma­chine in. Gewoon omdat het kan!
Leerlin­gen zullen de rekenma­chine voor de eenvou­digste bereke­ningen blijven gebrui­ken zolang zij daar nooit op worden afgere­kend. Door de rekenma­chine niet toe te staan op het cen­traal examen, hebben zij ineens een hele goede reden om hun elemen­taire reken­vaardig­heden op pijl te houden. En die heillo­ze reken­toets kan dan meteen worden afge­schaft.
Jan van Doorn
Montes­sori Lyceum Rotter­dam

 

GR-taal

Toen de rekenma­chine zijn intree deed op school, waren veel docen­ten, waaron­der mijn tweede correc­tor, heel erg tegen machine­taal. 2,9 E+28 moest beslist fout gere­kend worden. Daar moesten leerlin­gen fatsoen­lijke wiskun­de van maken, dus 2,9 maal 10 tot de macht 28. Ook 2^6 was uit den boze. We leren onze leerlin­gen tenslot­te wiskun­de!
Nu de "Natural Display", die op de TI blijk­baar "math­print" heet (zie Wiskun­dE-brief 647), zijn intrede heeft gedaan, hamer ik er bij mijn leerlin­gen op dat ze bij twee derde tot de macht 4 de breuk tussen haakjes moeten zetten, ook al vindt de GR zonder haakjes ook het juiste ant­woord. Ze zijn tenslot­te met wiskun­de bezig.
Hele draai
Tot mijn verba­zing lijkt er een gewen­ning te zijn opgetre­den. Docen­ten hoor ik nu al een paar jaar klagen over die eenvou­dige "Natural Display" waarbij leerlin­gen niet eens meer leren om haakjes te zetten. Opeens is het schrij­ven op één regel (een one-liner?) een wiskun­de-activi­teit gewor­den. Dus 2^(x−2)/(4−x) is iets wat leerlin­gen nu ineens wél onder de knie moeten krijgen. De collega's zijn ineens 180 graden ge­draaid!
Dat is nooit wiskun­de geweest en werd vroeger afge­straft als leerlin­gen het lef hadden dit tijdens een toets (of CE) durfden te gebrui­ken. En nu is het blijk­baar plotse­ling verhe­ven tot een schrijf­wijze die be­heerst moet worden.
Het haakjes leren zetten was, is en wordt wat mij betreft nooit een wiskun­de-activi­teit.
Simon Biesheu­vel

 

De TI 83 is geen antiek

Dit jaar geef ik weer eens les in Havo 4, wiskun­de A. In tegen­stel­ling tot wat Ton Groene­veld in Wiskun­dE-brief 647 veron­der­stelt, name­lijk dat de TI-83 een stukje antiek is dat niemand meer ge­bruikt, gebrui­ken opval­lend veel van mijn leerlin­gen dit oude model nog wél.
 
Ik weet niet hoe dat komt. Mis­schien is er een levendi­ge handel in tweede­hands model­len of hebben leerlin­gen de rekenma­chine van een oudere broer of zus overge­nomen. Of mis­schien is er een leveran­cier die nog een pallet TI 83 rekenma­chines op voor­raad had en deze voor weinig op de markt gedumpt heeft.
Mijn leerlin­gen zijn momen­teel reis in het buiten­land, dus ik kan nu even niet navra­gen wat er aan de hand is. Maar in alle geval­len scheelt het veel geld, dus tot nu toe vond ik het geen slecht idee van die leerlin­gen. Het bete­kent echter wel dat het eventue­le pro­bleem met de verou­derde rekenma­chines wel dege­lijk rele­vant is!
Ik volg de discus­sie met belang­stel­ling maar ik wacht nog even af wat ik mijn leerlin­gen nu moet advise­ren. Mis­schien dat er van hoger­hand binnen­kort uit­sluit­sel komt.
Coen Huisman
Leiden

 

De TI 84 bijwerken

Een aantal lezers vroeg ons naar aanlei­ding van het artikel over de TI 84 in Wiskun­dE-brief 647 hoe je een TI 84 kunt voor­zien van de nieuw­ste softwa­re zodat de optie "math­print" en de "stat wizards" kunnen worden ge­bruikt.
De gang van zaken is als volgt. Volg deze link en down­load daar de "TI Connect Softwa­re" voor uw PC of uw Apple. Na instal­latie start u het program­ma en kiest u voor "Updates". Uiter­aard moet u dan ook uw TI 84 met de bijgele­verde USB-kabel aan uw compu­ter koppe­len. Het program­ma wijst zich verder vanzelf.
tg

 

Oktoberveiling Wereldwiskunde Fonds: tot 1 november!

Er wordt weer goed geboden op de inter­netboe­kenvei­ling van het Wereld­wiskun­de Fonds. De voorlo­pige op­brengst is nu al zo’n € 600,=. U moet zeker nog eens komen kijken naar de vele oude Neder­landse school­boeken voor MULO en HBS en ook de oude reken­boekjes voor de lagere school.
Er zijn bijzon­dere boeken met monde­linge en schrif­telijke wiskun­de-examens van lang geleden. En ook het bekende boekje van Stoelin­ga en Van Tol uit 1958, met opgaven voor het toela­tings­examen tot de univer­siteit, wordt geveild. De veiling zal een dag langer duren dan eerder aange­kondigd, name­lijk tot vrijdag 1 novem­ber 20:00 uur.
Op­brengst
De op­brengst van de veiling komt geheel ten goede aan het Wereld­wiskun­de Fonds. Het WwF finan­ciert projec­ten in derdewe­reldlan­den die met het wiskun­deonder­wijs daar te maken hebben. De veiling is te berei­ken via www.wereld­wiskun­deboe­ken.nl.
Op de website is een bestand "Over­zicht boeken oktober 2013" gezet, waarmee gemakke­lijk het aanbod kan worden door­zocht. Houd de site vooral de laatste dagen goed in de gaten want voor je het weet, wordt uw bod nog over­troffen. Ik wens u nog veel plezier op deze veiling!
Jos Remijn
veiling­meester WwF
Wereld­wiskun­deBoe­ken@gmail.com

 

Wiskundetoernooi Nijmegen

 
Vrijdag 11 oktober werd alweer voor de 22e keer het Wiskun­detoer­nooi van de Radboud Univer­siteit Nijme­gen gehou­den. Honderd teams van vijf leerlin­gen hielden zich voor de lunch bezig met de gebrui­kelijke Estafet­te waarbij het zaak is om zoveel moge­lijk opgaven zo snel moge­lijk op te lossen.
De middag­wed­strijd had als thema Wiskun­de en Sport. Aan het eind van de dag bleek het team van het Stede­lijk Gymnasi­um Nijme­gen met afstand het sterk­ste. De uitslag, opgaven en uitwer­kingen zijn hier te bekij­ken.

Adver­tenties

Voor voor­waarden en tarie­ven: zie www.wiskun­debrief.nl


 

Mastercursus NLT Hogeschool Utrecht

Op 13 novem­ber start op de Hoge­school Utrecht de master­cursus Natuur, Leven en Techno­logie (NLT) waarin docen­ten die NLT (gaan) geven, kennis maken met alle aspec­ten van het vak.
De cursus bestaat uit 8 bijeen­komsten op woens­dag van 17:15-21:30 uur. Kosten: € 625,-. Voor meer informa­tie: klik hier.

 

De digitale rekenles – start 7 november 2013

In deze drie­daagse cursus gaan we vooral prak­tisch aan de slag: ieder vanuit z’n eigen perspec­tief en z’n eigen beginsi­tuatie. U gaat op zoek­tocht door en naar aller­lei ICT-tools en apps op het gebied van rekenen.
Meer informa­tie: www.aps.nl/agenda/-/event/787177.

 

(Hoog)begaafde ll in de reken/wiskundeles - start 18 november 2013

Over hoogbe­gaafde kinde­ren bestaan veel vooroor­delen: ze verbete­ren de leraar voortdu­rend en ze hebben de lesstof binnen een paar weken al doorge­werkt. Welke vooroor­delen zijn waar? Hoe is het recent ontwik­kelde materi­aal rondom eXcel­lent rekenen hierbij te gebrui­ken?
Meer informa­tie: www.aps.nl/agenda/-/event/785733.

 

Getal & Ruimte gebruikersbijeenkomsten

Meld u nu aan voor één van de Getal & Ruimte gebrui­kersbij­eenkom­sten!
26-11-2013 Eindho­ven, 3-12-2013 Zwolle, 12-12-2013 Zoeter­meer.
Met aan­dacht voor:
  • De nieuwe delen voor vmbo en havo/vwo onder­bouw.
  • De plannen voor de 11e editie Tweede Fase.
  • ICT bij de methode.
  • Rekenen.
De toegang is gratis. Meer informa­tie en aanmel­den op www.getalen­ruimte.noord­hoff.nl.

 
redactie:Gerard Koolstra en Ton Groeneveld
email:redactie@wiskundebrief.nl
website:www.wiskundebrief.nl