nummer 633, 21 april 2013

Dit nummer wordt ge­stuurd naar ruim 3500 adres­sen.


De Wiskun­dE-brief is een digita­le nieuws­brief, gericht op wiskun­dedocen­ten in het voortge­zet onder­wijs, met als doel een snelle onder­linge uitwis­seling van informa­tie en menin­gen. De brief ver­schijnt buiten de school­vakan­ties onge­veer één keer per week. Via de website kunt u een gratis abonne­ment aanvra­gen.
Uw bijdra­gen zijn welkom op het emaila­dres van de redac­tie. Op onze website vindt u nadere details. De redac­tie behoudt zich steeds het recht voor, bijdra­gen in te korten of niet te publice­ren.
Op onze website kunt u oude nummers op onder­werp opzoe­ken en nalezen. Ook onze adver­tentie­tarie­ven en voor­waarden vindt u daar.

Inhoud van dit nummer:

Vooron­derzoek resulta­ten reken­toets 3F

 
Het plaatje hier­naast spreekt eigen­lijk voor zich. Er is een sterk verband tussen het wiskun­depro­gramma dat gevolgd wordt en de resulta­ten op de reken­toets van afgelo­pen maart. Havo-leerlin­gen zonder wiskun­de (hz) scoren nog geen 4 gemid­deld terwijl vwo-leerlin­gen met wiskun­de D (vd) rond de 8 scoren.
Hoewel er wat varia­tie is tussen scholen is het patroon steeds goed herken­baar. De zwaarte van het wiskun­depro­gramma lijkt bepa­lend. Bij wijze van grap zou je kunnen conclu­deren dat het beoefe­nen van de vector­meetkun­de, het diffe­rentië­ren, en het werken met com­plexe getal­len klaar­blijke­lijk de beste voorbe­reiding is op de reken­toets.
Wat is rekenen?
Maar even in ernst. Wat kunnen we hiermee? Wat meet de huidige reken­toets 3F eigen­lijk? Is het werke­lijk de reken­vaardig­heid of meet de toets meer een soort alge­meen cijfer­matig en meetkun­dig inzicht? En in hoever­re is een voldoen­de voor de reken­toets 3F dan met voldoen­de trai­ning voor bijna ieder­een haal­baar? Wat is de zin van groot­schalig trainen en oefenen?
Het lijkt mij dat de kritiek op de validi­teit van de reken­toets (zie bijvoor­beeld wiskun­dE-brief 621) door deze cijfers onder­steund wordt. Maar zolang er grote onenig­heid is over de vraag wat ‘rekenen’ inhoudt, is het lastig discus­sieren. Het lijkt me in ieder geval de hoogste tijd voor herbe­zinning. Hope­lijk wordt dat nu eens opge­pakt door de ‘verant­woorde­lijken’.
gk

Cito-resulta­ten op papier?

Wij willen graag onze bijdra­ge aan het vooron­derzoek van de reken­toets 3F van de wiskun­dE-brief leveren. We onder­vinden hierbij echter een paar proble­men. Zo hebben wij van Cito niet alle resulta­ten ontvan­gen want men heeft alle dyslec­ten over het hoofd gezien. De volledi­ge lijst komt waar­schijn­lijk pas begin volgen­de week.
Ook krijgen we de gege­vens nota bene op papier aangele­verd! Het kost dus veel tijd om deze gege­vens handma­tig in ons cijfer­bestand te over te nemen. We krijgen het niet voor elkaar om de gege­vens nog deze week aan de redac­tie op te sturen.
Rekenen diep wegge­stopt
We hopen dat het jullie niet alleen te doen is om de resulta­ten cijfer­matig bloot te leggen, maar ook om te laten zien dat het een ver­keerd uit­gangs­punt is om havo-leerlin­gen en vwo-leerlin­gen met de reken­toets gelijk te behande­len. Dat het idioot is om een toets voor te leggen waar redac­tiesom­men de over­hand hebben. Een toets waarin de rekenma­chine onont­beer­lijk is en waarin het rekenen diep in de contex­ten is wegge­stopt.
De reken­toets vormt zeker voor havo-leerlin­gen een onmoge­lijk examen. En het is voor docen­ten een onmoge­lijke op­dracht om havo-leerlin­gen tot het 'gewens­te niveau' te brengen. Wij hopen dat jullie ook dit soort signa­len lande­lijk willen ventile­ren.
Bart Bree­baart, examen­secreta­ris Adel­bert College, Wasse­naar

Geen inzage wegens gebrek aan reken­toetsen?

Omdat ik in wiskun­dE-brief 630 las dat er geheim­houding werd be­tracht met betrek­king tot de Cito Reken­toets 3F, heb ik het CvE daar­over een mailtje ge­stuurd met een vraag om ophelde­ring. Mijn mailtje en het ant­woord daarop staan, samenge­vat, hieron­der. Commen­taar lijkt me overbo­dig. De vraag is wel wie hier iets aan gaat doen.
Mijn brief aan het CvE
Nu mijn leerlin­gen de resulta­ten van de Cito Reken­toets 3F kennen, willen zij graag leren van hun fouten. Dat geldt met name de leerlin­gen die een onvol­doende (5 of minder) hebben ge­scoord. Die willen herkan­sen, maar dan wel kunnen inzien wat er de vorige keer mis is gegaan.
Echter, in Wiskun­dEbrief nummer 630 (van 31 maart j.l.) lees ik dat daar­over in de Informa­tiebro­chure Kaders Reken­toetsen VO 2013 van het CvE in sectie 3.7 op pagina 9 staat:
”... Er mag door docen­ten geen informa­tie, in welke zin dan ook, over de inhoud van enige digita­le reken­toets VO met derden uitge­wisseld worden. Leerlin­gen mogen geen noti­ties meene­men naar buiten de examen­ruimte.”
In de 21e eeuw kan het, bijvoor­beeld gelet op de Wet op de Open­baar­heid van Bestuur, toch niet bestaan dat mijn leerlin­gen en ik geen inzage kunnen krijgen in de Cito Reken­toets 3F? Kunt u mij en mijn leerlin­gen hiermee verder helpen?
Het ant­woord van het CvE
... Het is niet moge­lijk om inzage in het gemaak­te werk te bieden bij de pilot reken­toetsen VO. Dit komt doordat gewerkt wordt aan de opbouw van een item­bank. Bij toetsen en examens die worden samenge­steld uit een item­bank worden opgaven na een aantal jaren opnieuw ge­bruikt. Daarom zijn de opgaven van de reken­toets VO na de afname niet open­baar.
Om uw kandida­ten te laten oefenen en leren van hun fouten bent u tot septem­ber 2013 aangewe­zen op de voor­beeldre­ken­toets die in 2012 bekend is gemaakt en als package in Examen­Tester aan alle scholen is gezon­den. Vanaf septem­ber 2013 be­schikt u over twee voor­beeldre­kentoet­sen. En zo komt er ieder jaar een voor­beeldre­ken­toets bij.
Voor het werken met itemban­ken is gekozen om in de toe­komst meer afname­tijd­stippen (meer flexibi­liteit) te kunnen bieden en vanwege de preci­sie waarmee de cesuur per variant van de reken­toets bepaald kan worden. Boven­dien is met itemban­ken de stap naar adaptie­ve toet­sing van de referen­tieni­veaus op termijn moge­lijk. Als er eenmaal de beschik­king is over een goed gevulde bank met reeds afgeno­men opgaven, zal worden overwo­gen om de bank als geheel open­baar te maken, maar dat is in de opbouw­fase nog niet aan de orde.
Jos Geer­lings St-Gregori­us College te Utrecht

Wiskun­de en signifi­cante cijfers (reactie)

 
Ik geef hier graag een mis­schien wat late reactie op deze zin in wiskun­dE-brief 626: 'Het is erg ongeluk­kig wanneer een leer­ling bij natuur­kunde en schei­kunde iets leert dat hij of zij bij een ander vak vooral niet moet toepas­sen'.
Als een zonne­bloem de hoogte van 100 cm bereikt, is dit een getal met 3 signifi­cante cijfers. Maar als ik 100 euro op de bank zet, is dit een onein­dig signifi­cant bedrag. Bij een bank die 3% rente per jaar geeft, hoort een groei­factor 1,03 en die factor is onein­dig signifi­cant. De groei­factor per maand is de twaalf­de­machts­wortel uit 1,03. Zowel de 12 als de 1,03 is hierbij onein­dig signifi­cant.
Zelf naden­ken
Uit de onein­dig signifi­cante waarden 3 en 1,03 kun je natuur­lijk niet aflei­den in hoeveel signifi­cante cijfers het ant­woord 1,0024662… moet worden gegeven. Geef je 1,00247 als ant­woord, dan geef je een getal dit met 6 signifi­cante cijfers. Of zijn het mis­schien toch maar 3 signifi­cante cijfers? Die 1 hoort er immers te staan en alleen die 0,00247 is een afron­ding.
Geef mij maar vragen waarbij de decima­len aangege­ven staan, of laat leerlin­gen zelf maar naden­ken over welke signifi­cantie zinvol is. Laten we wat betreft signifi­cantie niet mee gaan doen met de natuur- en schei­kundeme­thodes.
Simon Biesheu­vel

Gezocht: collega's voor 'Flip­ping the Class­room'

Ik doe onder­zoek naar het effect van 'Flip­ping the Class­room' op toetsre­sulta­ten en motiva­tie bij wiskun­de. Zijn er op uw school min­stens twee paral­lelgroe­pen 4 vwo wiskun­de B en geeft u aan één of twee van die groepen les? En gaat u in de laatste weken van dit school­jaar werken aan hoofd­stuk 6, Goniome­trische Func­ties, van Getal & Ruimte deel VWO B2, tiende editie? Dan nodig ik u van harte uit om mee te werken aan mijn experi­ment.
Tijdens het experi­ment geeft u aan één van uw vwo 4 klassen de op­dracht om als huis­werk video-instruc­ties te bekij­ken over de betref­fende leer­stof. In de les moeten zij dan onder uw begelei­ding gaan werken aan de opgaven uit het boek. Meer informa­tie over 'Flip­ping the Class­room' vindt u op www.wiskun­dejuf.nl. De instruc­tie­filmp­jes worden door mij aangele­verd.
Geïnte­resseer­den kunnen contact met mij opnemen door een mail te sturen aan jaco­lien@wiskun­dejuf.nl.
Jaco­lien van Dijk

Meivei­ling Wereld­wiskun­de Fonds

De tussen­tijdse verkoop en de oprui­ming van oude methode­boeken heeft onge­veer €315,= opge­bracht. Het is leuk om te zien dat oude jaargan­gen Nieuwe Wis­krant, Eucli­des en Pythago­ras en ook oude delen Moderne Wiskun­de zo weer een nieuwe eige­naar vonden.
Als de meiva­kantie begint, begint ook onze jaar­lijkse meivei­ling. Er worden dit keer onge­veer 400 boeken aangebo­den. Deze keer is er veel weten­schappe­lijk werk van het Freuden­thal Insti­tuut. Maar natuur­lijk zijn er ook weer oude Neder­landse school­boeken en zijn er ook weer veel weten­schappe­lijke wiskun­deboe­ken uit binnen- en buiten­land te koop. Bijzon­dere boeken zijn de twee delen 'Elemen­ten van Eucli­des' door Dijks­terhuis en de drie delen 'Natuur­kunde van het vrije veld' van Prof. Min­naert.
Oude en recente titels
Net als in de oktober­veiling is ook nu weer 'The World of Mathema­tics' van James R. Newman te koop. Het boek bevat onge­veer 2500 bladzij­den vol wiskun­dege­schiede­nis, deze keer in de vorm van een paper­back herdruk uit 1988. Maar er zijn ook heel recente titels beschik­baar. Neem vooral tijdig een kijkje, vind de juweel­tjes zelf en doe ook een bod.
 
De veiling sluit op 31 mei 2013 om 12:00 uur ’s middags. De op­brengst van de veiling komt geheel ten goede aan het WwF. Dit fonds finan­ciert projec­ten in derdewe­reldlan­den die met het wiskun­deonder­wijs aldaar te maken hebben.
Op de foto rechts ziet u leerlin­gen van de Kesanet Primary School in Ethio­pië stude­ren in de biblio­theek. Het WwF zorgde er voor de boeken.
Nieuw record?
De veiling is te berei­ken via www.wereld­wiskun­deboe­ken.nl. De oktober­veiling bracht een record­bedrag van ruim €1100,= op. Wie weet over­treffen we dit bedrag. Veel plezier met deze nieuwe veiling!
Jos Remijn, veiling­meester WwF, Wereld­wiskun­deBoe­ken@gmail.com

Model in een dag bij TU Delft

Na de succes­sen van voor­gaande jaren organi­seert de facul­teit Elektro­tech­niek, Wiskun­de en Informa­tica van de TU Delft opnieuw de wed­strijd ‘Model in een dag’. Dit jaar vindt het evene­ment plaats op vrijdag 24 mei 2013. Met deze wed­strijd willen wij slimme bètamei­den in contact brengen met onze studies.
Binnen één dag moet een team van 5 meiden een oplos­sing (een model) voor een uitda­gend vraag­stuk verzin­nen en presen­teren. In teams van 5 meiden wordt er gestre­den om de hoofd­prijs: een tablet. Mochten de meiden uit uw klas samen een team willen vormen, vermeld dit dan in het opmer­kingen­veld van het aanmel­dings­formu­lier. Maar let op: alle meiden moeten zich indivi­dueel aanmel­den voor 1 mei 2013!
Er zijn aan de wed­strijd geen kosten verbon­den. Reiskos­ten zijn echter voor eigen reke­ning. Koffie, thee en lunch worden aangebo­den door de facul­teit. De dag wordt afgeslo­ten met een maal­tijd in de facul­teits­pub.
Meer informa­tie of aanmel­den kan via www.tudelft.nl/modelin­1dag.

Wiskun­de D-dag 2013

Het voorlo­pige program­ma van de wiskun­de D-Dag, die op 7 juni 2013 op de Hoge­school Domstad in Utrecht wordt gehou­den, is bekend. U bent van harte uitgeno­digd! We willen u er wel op wijzen dat u zich van te voren dient op te geven.
U kunt zich opgeven door middel van dit digita­le aanmel­dings­formu­lier. U kunt aan het begin van de dag uw voor­keur voor de work­shops kenbaar maken. Aan deelna­me zijn geen kosten verbon­den. Voor deelne­mers is een nascho­lings­certifi­caat beschik­baar.
Het program­ma
De dag begint om 10:00 uur met de in­schrij­ving en koffie en wordt rond 15:30 uur weer afgeslo­ten, waarna er gelegen­heid is om nog even na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.
Cor Kraaij­kamp ver­zorgt als eerste een presen­tatie waarin hij ons mee­neemt in de wereld van de ketting­breuken, waarna de eerste work­shopron­de met vier werk­groepen volgt. Na de lunch volgt een tweede work­shopron­de.
We sluiten de dag af met een plenai­re, interac­tieve middag­sessie waarin Peter van Wijk de vraag stelt 'Hoe krijg ik de klas vol?'. Hij brengt de deelne­mers in gesprek met een deskun­dig panel die inspire­rende voor­beelden toelich­ten, zoals video­lessen, (vak)combina­ties en het ver­plich­ten van wiskun­de D, de voor­lich­ting van de derde klas, de motiva­tie van leerlin­gen en het werken met een webklas.
Werk­groepen
In de werk­groepen zal aan­dacht zijn voor wiskun­dige onder­werpen, zoals projec­tieve meetkun­de en spelthe­orie, wiskun­de rond de spiro­graaf, de aanslui­ting VO-HO, het nieuwe examen­program­ma, contac­ten met het HO, lesmate­riaal, certifi­cering en het uitwis­seling van ervarin­gen. Zowel havo als vwo komen aan bod in de werk­groepen.
Aan het program­ma wordt nog gewerkt. De meest actuele informa­tie en een korte toelich­ting op de lezin­gen en work­shops vindt u op deze plek.
Namens de program­macom­missie wiskun­de D-dag,
Nelleke den Braber, PWN

Taal- en rekenbe­leid in de tweede fase van het vo

Per 1 augus­tus 2010 is de invoe­ring van het referen­tieka­der taal en rekenen in de wet opgeno­men. Vanaf 2012 worden er aanzien­lijk ver­zwaarde examen­eisen gehan­teerd. En vanaf 2015-2016 gaat ook de reken­toets in de slaag-/zakrege­ling meetel­len. Boven­dien let de inspec­tie tegen­woordig uitdruk­kelijk op de discre­panties tussen resulta­ten voor het school­examen en het cen­traal examen.
Al deze zaken leiden er toe dat steeds meer scholen de nood­zaak gevoe­len om actief beleid te ontwik­kelen op het gebied van taal en rekenen. Op www.taalen­rekenen.nl kunt u lezen hoe vijf scholen in een veldpro­ject samen met de SLO de ontwik­keling van hun taal- en rekenbe­leid hebben aange­pakt. Dat kan heel leer­zaam zijn wanneer uw school zich nog aan het begin van de beleids­ontwik­keling bevindt.
Jos Tolboom, SLO Leer­planont­wikke­laar wiskun­de

Op de iPad de reken­toets oefenen

Malm­berg heeft een 'app' ontwik­keld waarmee leerlin­gen op de iPad de reken­toets kunnen oefenen. Deze app kan worden inge­steld op de niveaus 2F en 3F en kent een trainmo­dus en een toetsmo­dus. In de toetsmo­dus werkt de app precies zoals de echte toets ook werkt.
De 'app' kost €1,79 maar is tot 1 mei 2013 voor de geredu­ceerde prijs van €0,89 te downloa­den. Meer informa­tie vindt u op www.reken­toets­trai­ning.nl.

Adver­tenties

Voor voor­waarden en tarie­ven: zie www.wiskun­debrief.nl


Vacatu­re bij Junior College

Gezocht: wiskun­de docent bij het Junior College Utrecht.
Kijk op: jcu­nieuws.word­press.com.

Vacatu­re 2e graads te Lochum

Docent(en) wiskun­de 2e graad 1,5000 - 2,000 fte locatie Lochem.
Ingangs­datum: augus­tus 2013.
Het betreft een tijde­lijke aanstel­ling wegens voorzie­ning in een vacatu­re met vooruit­zicht op een vaste aanstel­ling.
Voor meer informa­tie zie: www.staring.nl. Een sollici­tatie kunt u zenden aan vacatu­res@staring.nl

Stap over op de nieuwe HP 39gII

Moet uw school ook bezuini­gen? Met 4 nieuwe boven­bouw­klassen be­spaart u al snel ruim € 4000,= wanneer u over­stapt op de nieuwe HP 39gII grafi­sche rekenma­chine. Elk jaar weer!
Neem eens vrij­blij­vend contact op voor meer informa­tie en een demon­stratie van de moge­lijkhe­den van deze nieuwe rekenma­chine met De Reken­winkel via info@dereken­winkel.nl.

Gecij­ferd! All in one

Voor alle VO-scholen die in 2013/2014 (maat)werk willen maken van rekenen!
ACTIE: Gecij­ferd! All in one VO.
Vrije keuze: Leren, trainen en toetsen op niveau 2F of 3F voor slechts € 15,00
Ga naar www.gecij­ferd.nl voor verdere informa­tie.
Mail voor proefli­centies naar licen­ties@gecij­ferd.nl of bel 030-3031499.

ffTrai­nen

Nog even een sprint­je trekken met ffTrai­nen Examen­trai­ning Rekenen 2F en 3F.
Examen­trai­ning die nauw aan­sluit op de lande­lijke toetsen!
Ga naar www.ffTrai­nen.nl voor verdere informa­tie.
Mail voor proefli­centie naar licen­ties@ffTrai­nen.nl of bel 030-3031499.

ffReke­nen

Gratis leren en trainen om voor rekenen referen­tieni­veau 1F te halen.
ffReke­nen nu al onmis­baar voor jong volwas­senen!
Ga naar www.ffReke­nen.nl en probeer zelf.
Mail naar licen­ties@ffReke­nen.nl of bel 030-3031499 om uw school aan te melden.

De nieuwe TI-84 Plus C Silver Edition nu voor €69,=

 
  • CVE goedge­keurd voor CE
  • Hoog resolu­tie scherm
  • Back­light verlich­ting
  • Oplaad­bare batte­rij
  • Examen­stand met tijde­lijke geheu­genblok­kering
  • Kennis­makings­aanbie­ding voor docen­ten voor €69,=!
  • Met gratis TI-Smart­View kleuren­soft­ware
  • Gratis TI-Nspire softwa­re
  • Aanbie­dings­formu­lier: j-sche­pers@ti.com
  • www.educati­on.ti.com/neder­land

 
redactie:Gerard Koolstra en Ton Groeneveld
email:redactie@wiskundebrief.nl
website:www.wiskundebrief.nl