De Wis­kun­dE-brief is een di­gi­ta­le nieuws­brief, ge­richt op wis­kun­de­do­cen­ten in het voort­ge­zet on­der­wijs, met als doel een snel­le on­der­lin­ge uit­wis­se­ling van in­for­ma­tie en me­nin­gen te be­werk­stel­li­gen. De brief ver­schijnt buiten de school­va­kan­ties min­stens één keer per twee we­ken en het a­bon­ne­ment is gra­tis.