nummer 867, 10 mei 2020

Dit nummer wordt ge­stuurd naar circa 4900 adres­sen.

De Wiskun­dE-brief is een digita­le nieuws­brief, gericht op wiskun­dedocen­ten in het voortge­zet onder­wijs, met als doel om een snelle onder­linge uitwis­seling van informa­tie en menin­gen moge­lijk te maken. De brief ver­schijnt buiten de school­vakan­ties onge­veer één keer per week. Het abonne­ment is gratis.
Uw bijdra­gen aan de Wiskun­dE-brief zijn welkom op het e-maila­dres van de redac­tie. Op de website van de Wiskun­dE-brief kunt u zich abonne­ren, vindt u alle voor­waarden en adver­tentie­tarie­ven en kunt u oude nummers nalezen.
Artikelen en bijdragen
Vacatures in het onderwijs
Advertenties

 

Staat van het onderwijs

 
De publica­tie van "De Staat van het Onder­wijs" door de onder­wijsin­spectie vond dit jaar op 22 april 2020 in stilte plaats, zonder congres, nieuws­berich­ten, kranten­artike­len of inter­views. Hoewel er voor onder­wijsspe­cialis­ten niet veel nieuws in deze publica­tie staat, lijkt het mij toch de moeite waard om aan­dacht te beste­den aan een paar zaken die in de publica­tie gesigna­leerd worden.
Veel aan­dacht is er in "De Staat van het Onder­wijs" voor de school­loop­baan van leerlin­gen. Het blijkt name­lijk dat veel leerlin­gen een keer double­ren en/of naar een 'lager' onder­wijsni­veau uitstro­men. Dat ver­schijn­sel is hieron­der in beeld ge­bracht.
Slechts een minder­heid van de leerlin­gen die in 2012 een havoad­vies kregen, had na vijf jaar ook (min­stens) een havodi­ploma bemach­tigd. Voor latere cohor­ten lijken de resulta­ten, als je uitgaat van de cijfers voor de eerste leerja­ren, iets gunsti­ger te gaan uitpak­ken. Dat geeft mis­schien aanlei­ding tot een klein beetje optimis­me. Bekijk je het beeld echter groeps­gewijs, dan blijft er nog maar weinig reden tot vrolijk­heid over.
Jongens
Slechts 36% van de jongens die in 2012 met een havoad­vies begon­nen, heeft vijf jaar later een diploma op (min­stens) havoni­veau. Het vwo werd door een krappe meerder­heid van 53% van de jongens zonder vertra­ging doorlo­pen. Voor het vmbo kader en gt liggen deze percen­tages nauwe­lijks hoger. Alleen bij een basisbe­roeps advies haalt een ruime meerder­heid van 72% van de jongens binnen vier jaar een diploma.
Niet westers
Bij leerlin­gen met een niet wester­se migra­tieach­ter­grond zijn de cijfers nog wat slech­ter. Slechts 31% van de leerlin­gen die in 2012 met een havoad­vies begon­nen, door­loopt het havo zonder vertra­ging. Ook voor vmbo gt, vmbo kb en vwo liggen deze percen­tages onder de 50%. Vermoe­delijk liggen de cijfers bij de jongens in deze groep nog wat lager dan bij de meisjes. De cijfers voor leer­jaar 3 laten echter wel, zowel voor jongens als meisjes met een niet wester­se migra­tieach­ter­grond, een gestage stij­ging zien van de deelna­me aan havo en vwo.
Golven en kron­kels
Wat betreft de gediplo­meerden is er van 2010 tot 2019 een golfbe­weging te zien waarbij er in de laatste jaren weer een duide­lijke ver­schui­ving rich­ting havo te zien is. De basisbe­roepsge­richte leerweg van het vmbo laat de laatste jaren juist een afname zien.
Het blijkt dat veel school­loopba­nen ook vrij "kronke­lig' verlo­pen. Zo heeft onge­veer 20% van de leerlin­gen in 4 mavo (vmbo gt) een vwo- of havoad­vies en heeft onge­veer 10% een kader- of beroeps­advies. Van de leerlin­gen in havo 4 heeft meer dan 10% een vwo-advies terwijl onge­veer 15% vmbo gt-advies heeft. In 4 vwo heeft bijna 20% een havoad­vies of een 'lager' advies.
Corona
De 'staat van het onder­wijs' is de laatste maanden behoor­lijk veran­derd. In het school­jaar 2019-2020 zijn tal van vanzelf­spre­kendhe­den volko­men opgebro­ken geraakt. Wat de gevol­gen zijn voor de loop­baan van de leerlin­gen zullen we pas veel later te weten komen.
gk

 

Wetsvoorstel afschaffing rekentoets

 
 Minis­ter Arie Slob
De Tweede Kamer komt nauwe­lijks bijeen en ook de vaste commis­sie voor Onder­wijs, Cultuur en Weten­schap (OCW) heeft heel veel zaken van de agenda ge­schrapt of digi­taal afgehan­deld. Tot de weinige onder­werpen die wel monde­ling zijn bespro­ken, behoort het voor­stel tot wijzi­ging van de wet voortge­zet onder­wijs in verband met de afschaf­fing van de reken­toets. Op 21 april 2020 stond dit wets­voor­stel in een commis­siebij­een­komst cen­traal. De zaak is urgent omdat het voor een deel gaat om het lopende school­jaar.
In het debat is veel aan­dacht besteed aan de leerlin­gen die examen doen zonder wiskun­de. Het betreft hier voor 2020 onge­veer 17.000 leerlin­gen op het vmbo en 3.000 leerlin­gen op het havo. Volgens minis­ter Arie Slob wordt er op dit moment hard aan een rege­ling gewerkt maar zal het nog enige tijd duren voordat alles hele­maal gere­geld is. De scholen hoeven wat hem betreft niet te wachten op een officië­le rege­ling maar kunnen nu al aan het werk. De minis­ter verwees naar de handrei­king van SLO (Stich­ting Leer­plan Ontwik­keling) en naar de duizen­den opgaven die reeds in itemban­ken beschik­baar zijn.
Brief NVvW
De Neder­landse Vereni­ging van Wiskun­delera­ren (NVvW) stuurde op 12 maart 2020 een brief met vragen aan minis­ter Slob. Een dag voor de bijeen­komst van de commis­sie publi­ceerde de minis­ter een reactie op deze brief. In die reactie kondigt de minis­ter aan om nadat de Tweede Kamer de behande­ling van het wets­voor­stel afschaf­fing reken­toets vo heeft afge­rond de scholen te zullen informe­ren "over de inhoud van het wets­voor­stel en de algeme­ne maatre­gel van bestuur waarin zowel het afschaf­fen van de reken­toets als de invoe­ring van het school­examen rekenen voor leerlin­gen zonder wiskun­de wordt gere­geld".
In dit verband wees de minis­ter tijdens de commis­siever­gade­ring ook op het werk van de vakver­nieu­wings­commis­sie wiskun­de vmbo die op dit moment een nieuw wiskun­de examen­program­ma voor het vmbo ont­werpt. Zie ook WiskundE-brief 865. Naar verwach­ting wordt dat voor­stel over een goed jaar afge­rond. Zodra die afron­ding een feit is, kunnen scholen ook met dit voor­stel aan de slag.
gk

 

Enquête afstandsonderwijs NVvW en FI

Na de slui­ting van de middel­bare scholen hebben wiskun­dedocen­ten massaal en in hoog tempo vormen van af­stands­onder­wijs ontwik­keld. De Neder­landse Vereni­ging van Wiskun­delera­ren (NVvW) en het Freuden­thal Insti­tuut (FI) willen graag, in samen­werking met twee part­ners uit Duits­land, in kaart brengen hoe uw wiskun­deonder­wijs op afstand er uitziet en hoe de erva­ring daarmee is. Het gaat dan om uw erva­ring en die van uw leerlin­gen.
Voor ons onder­zoek vragen wij u om voor ons een online vragen­lijst in te vullen. Wij zouden dat zeer op prijs stellen; het invul­len van de vragen­lijst kost u hoog­stens een kwar­tiertje. Als belo­ning sturen wij u na afloop graag het rapport met onze bevin­dingen toe. Omdat we ook geïnte­res­seerd zijn in de bele­ving van uw leerlin­gen, probe­ren we via u ook uw leerlin­gen te berei­ken. In de vragen­lijst vindt u daar meer informa­tie over.
Volg deze link voor de vragen­lijst. Bij voor­baat dank voor uw medewer­king.
Heleen van der Ree, NVvW
Michiel Doorman, Freuden­thal Insti­tuut en NVvW
Paul Drij­vers, Freuden­thal Insti­tuut

 

E-learning materiaal en e-learning onderzoek UU

 
De huidige situa­tie dwingt ons alle­maal tot het geven van onder­wijs op afstand. Docen­ten missen het flexi­bel gebruik van het white­board en de vaak beteke­nisvol­le gebaren bij het uitleg­gen van nieuwe lesstof. Daarom heeft het Freuden­thal Insti­tuut interac­tieve e-lear­ning materi­aal ontwor­pen dat leerlin­gen helpt om goniome­trie beter te begrij­pen.
Het materi­aal is gemaakt om het concep­tueel begrip op het gebied van de sinus­functie, de een­heids­cirkel en hun onder­linge samen­hang te verster­ken. We hebben het materi­aal apart op deze website ge­plaatst om u de moge­lijk­heid te geven om het uit te probe­ren. Mocht u hier­door geïnte­res­seerd raken in derge­lijk lesmate­riaal, dan kan ik u op aan­vraag toegang ver­schaf­fen tot onze digita­le wiskun­deomge­ving. Het is voldoen­de om mij e-mail te sturen waarin u aan­geeft hoeveel leerlin­gen u heeft.
E-lear­ning onder­zoek
Tege­lijk wil ik u vragen om uw havo/vwo boven­bouw­leerlin­gen enthou­siast te maken voor een onder­zoek naar e-lear­ningge­drag dat uit deze twee onderde­len bestaat:
  1. De leer­ling maakt de opdrach­ten en bijbeho­rende vragen in de online module. Wij verzame­len data van de handbe­wegin­gen en de gegeven antwoor­den.
  2. We nodigen de leer­ling uit voor een inter­view van onge­veer een half uur.
Leerlin­gen kunnen zich met dit formu­lier aanmel­den. Als dank voor deelna­me ont­vangt iedere leer­ling na afloop een cadeau­bon van € 10,=.
Gitte van Helden (g.vanhel­den@uu.nl)
Freuden­thal Insti­tuut, Univer­siteit Utrecht

 

Resultaatverbeteringstoetsen delen via WisBase

Begin juni 2020 moet er op iedere school voor elk wiskun­devak een resul­taats­verbete­rings­toets (RVT) klaar­liggen. Het is mis­schien handig om niet alleen ideeën maar ook opgaven en zelfs comple­te toetsen te delen met andere scholen.
WisBase is voor dit soort zaken al vele jaren een belang­rijk plat­form. Sinds kort is er een apart 'hoekje' voor de resul­taats­verbete­rings­toets.

 

Uitslag A-lympiadefinale 2020

 
Op 13 en 14 maart 2020 werd, nog net voordat het hele onder­wijs op slot ging, in Garde­ren de 31e interna­tionale finale van de wiskun­de A-lympia­de gehou­den. Helaas deden er dit keer om begrij­pelijke redenen alleen teams uit Neder­land en Duits­land mee.
Dit is de uitslag van de A-lympia­defina­le 2020:
Prijs School­team
Gedeel­de 1e plaats Städ­liches Gymnasi­um Herten en Montaig­ne Lyceum Den Haag.
3e plaats Städ­liches Gymnasi­um Bad Laasphe.
4e plaats Dockin­ga College Dokkum.
5e plaats Elzen­daal College Boxmeer.
Gedeel­de 6e plaats CSG Dingste­de Meppel en Gymnasi­um Celea­num Zwolle.
A-lympia­de 2020-2021
De voorron­de van de volgen­de A-lympia­de wordt op vrijdag 13 novem­ber 2020 gehou­den. Uiter­aard bent u dan ook van de partij. Volg deze link voor meer informa­tie.
Ruud Stol­wijk (ruud.stol­wijk@cito.nl)
Voorzit­ter A-lympia­decom­missie

 

Goud voor Nederland bij Benelux Wiskunde Olympiade

 
De acht­tienja­rige Rafaël Houkes heeft in het weekend van 2 en 3 mei 2020 een gouden medail­le behaald bij de Benelux Wiskun­de Olympia­de. Waar normaal gespro­ken dertig wiskun­detalen­ten uit Neder­land, België en Luxem­burg een weekend bij elkaar komen, vond het jaar­lijkse evene­ment op 2 en 3 mei online plaats.
Naast de vier en een half uur durende wed­strijd was er voor de deelne­mers een schaak­toer­nooi en een spelle­tjesa­vond. De gouden medail­le van Rafaël was niet het enige ereme­taal voor het Neder­landse team. Er werden name­lijk ook drie zilve­ren en vijf bronzen medail­les in de wacht ge­sleept.
De Benelux Wiskun­de Olympia­de wordt sinds 2009 jaar­lijks georga­niseerd voor middel­bare scholie­ren uit België, Luxem­burg en Neder­land. De teams bestaan uit tien leerlin­gen en de wed­strijd bestaat uit vier uitda­gende wiskun­deopga­ven waar de deelne­mers vier en een half uur indivi­dueel hun tanden in mogen zetten. Voor elke opgave zijn zeven punten te verdie­nen. Dit jaar zou de wed­strijd in België plaats­vinden maar noodge­dwongen bleven alle deelne­mers in eigen land.
Resulta­ten
medail­le punten deel­nemer klas school
Goud 26 Rafaël Houkes 6 vwo Stede­lijk Gymnasi­um Leiden, locatie Socra­tes.
Zilver 23 Casper Madle­ner 4 vwo Leo Kanner College Leiden.
Zilver 21 Jelle Bloemen­daal 4 vwo Corlaer­college Nijkerk.
Zilver 20 Tjeerd Morsch 6 vwo Corderi­us College Amers­foort.
Brons 15 Hylke Hooge­veen 3 vwo Open­baar Lyceum Zeist.
Brons 13 Merijn van Delft 5 vwo Pius X College Almelo.
Brons 12 Charlie Tang 6 vwo Frits Philips lyceum-mavo Eindho­ven.
Brons 11 Kevin van Dijk 5 vwo Stede­lijk Gymnasi­um Nijme­gen.
Brons 11 Thian Tromp 5 vwo Chr. Gymnasi­um Beyers Naudé Leeuwar­den.
- 8 Kees den Tex 4 vwo Gemeen­telijk Gymnasi­um Hilver­sum.
De totaal­score van het Neder­landse team bedroeg 160 punten. Dat was flink wat meer dan België (121 punten) en Luxem­burg (54 punten) wisten te scoren. De aller­beste score in de wed­strijd was echter niet voor Rafaël maar voor de Belg Jonas De Schou­wer. Hij behaal­de name­lijk 27 van de 28 punten.
Het Neder­landse team is via vier voorron­des geselec­teerd uit onge­veer 9.000 deelne­mers. Veel van de deelne­mers, waaron­der Rafaël, hadden al erva­ring met eerdere interna­tionale wed­strij­den, zoals de Benelux Wiskun­de Olympia­de van 2019. Rafaël: "Het was vrij apart om de wed­strijd dit jaar thuis te maken. Aan mijn bureau miste ik wel een beetje het wed­strijd­gevoel maar mis­schien ging het juist door het ontbre­ken van die span­ning wel zo goed."
Het Neder­landse team werd bege­leid door Jeroen Huijben (Univer­siteit van Amster­dam), Ward van der Schoot (Univer­sity of Cambrid­ge) en Wietze Koops (Rijks­univer­siteit Gronin­gen).

 

Drie keer brons bij de EGMO 2020

 
Ana Meke­rishvi­li uit Den Haag, Hanne Snij­ders uit Rotter­dam en Kati Overbee­ke uit Eindho­ven hebben alle drie een bronzen medail­le behaald bij de Europe­an Girls' Mathema­tical Olympi­ad. Vanwege het corona­virus vond deze wed­strijd niet plaats in Egmond aan Zee maar online. De deel­neem­sters werkten in hun eigen land twee keer vier en een half uur aan zes pittige wiskun­deopga­ven.
Bij interna­tionale wiskun­dewed­strij­den zoals de Europe­an Girls' Mathema­tical Olympi­ad behaalt onge­veer de helft van de deelne­mers een medail­le. Behoor je tot de beste 10% dan verdien je een gouden medail­le. Zit je daar net onder maar behoor je wel tot de beste 50%, dan verdien je een zilve­ren of bronzen medail­le.
Beste helft
Per opgave waren 7 punten te verdie­nen. De hoogst mogelij­ke score bedroeg dus 42 punten. Het lukte Ana met 13 punten, Hanne met 16 punten en Kati met 11 punten om bij de beste helft van de deel­neem­sters te eindi­gen en zo een bronzen medail­le in de wacht te slepen.
Elk deelne­mend land mocht een team van vier meisjes afvaar­digen. Neder­land mocht als organi­serend land een extra belofte-team inzet­ten. Naast Europe­se teams deden ook gast­teams mee uit onder andere Austra­lië, Indone­sië en Mexico. In het offici­euze landen­klasse­ment eindig­de het Neder­landse A-team tussen de 53 deelne­mende teams op de 31e plaats. Het landen­klasse­ment werd aange­voerd door Rusland, gevolgd door Servië en Roeme­nië.

 

Oorkonde PWN voor excellente leerlingen

 
Heeft u een excel­lente leer­ling in uw wiskun­deklas? Iemand die ondanks de huidige situa­tie een 10 voor wiskun­de op zijn of haar cijfer­lijst weet te scoren?
In dat geval kunt u uw leer­ling aanmel­den voor een officië­le oorkon­de van Plat­form Wiskun­de Neder­land. U dient deze oorkon­de na aan­vraag zelf af te drukken en aan uw leer­ling te overhan­digen.
U kunt tot 10 juni 2020 via deze link de oorkon­de aanvra­gen.

Vacatu­res in het onder­wijs

Het plaat­sen van vacatu­remel­dingen voor docen­ten wiskun­de en rekenen is gratis voor niet particu­liere instel­lingen voor middel­baar en hoger onder­wijs. Voor de voor­waarden: zie www.wiskun­debrief.nl.


 

Eerstegraads vacature te Hilversum

Het Gemeen­telijk Gymnasi­um Hilver­sum zoekt met ingang van het nieuwe school­jaar een eerste­graads docent Wiskun­de voor 15 lesuren.
Inscha­ling vindt in overleg plaats. U kunt uw motiva­tie­brief met curricu­lum vitae, graag zo spoedig moge­lijk, sturen naar Mevrouw A. van der Lee, Gemeen­telijk Gymnasi­um Hilver­sum, Vaart­weg 54, 1217 SV Hilver­sum of mailen naar vander­lee@ggh.nu.
 

 

Eerstegraads vacature te Veenendaal

Het Christe­lijk Lyceum Veenen­daal zoekt voor volgend school­jaar een eerste­graads docent wiskun­de.
Volg deze link voor meer informa­tie over deze vacatu­re.
 

Adver­tenties

Voor voor­waarden en tarie­ven: zie www.wiskun­debrief.nl.


 

SmartWiskunde: Op afstand én in de klas

 
Met de voorge­nomen herope­ning van de scholen op 2 juni 2020 kijken we vooruit naar de wiskun­deles­sen. Uit het voorlo­pige proto­col van de sociale part­ners blijkt dat onder­wijs op afstand een belang­rijke rol blijft spelen.
Met Smart­Wiskun­de kunt u voor uw brug­klassen een combina­tie van onder­wijs in de klas en onder­wijs op afstand opti­maal en zonder veel inspan­ning vormge­ven.
Geïnte­res­seerd? Neem contact op voor de moge­lijkhe­den. Ook op afstand helpen we u graag verder.

 

Top 5 tips voor afstandsonderwijs

 
Hoe gaat het online lesge­ven u af? Veel leraren lopen tegen dezelf­de uitda­gingen aan. Bekijk dit blog met vijf tips van Richard Snow, een Ameri­kaanse expert in af­stands­onder­wijs. U leest daar ook hoe Neder­landse leraren het online lesge­ven in de corona­crisis ervaren.
Zoals Cathy Baars zegt: "Ik probeer zoveel moge­lijk interac­tivi­teit in de lessen te brengen en moti­veer leerlin­gen om samen te werken."
Lees het blog hier.

 

Math4all als PDF

Het online lesmate­riaal van Math4­all wordt dage­lijks door vele docen­ten en leerlin­gen ge­bruikt. Het is nu ook moge­lijk om dit materi­aal offline te gebrui­ken. Via een selec­tietool kunt u uw eigen readers samen­stellen en deze als PDF downloa­den.
Om een beeld te krijgen van hoe dit in zijn werk gaat, kunt u via het havo/vwo lesmate­riaal een inlogco­de aanvra­gen. Voor bijvoor­beeld vwo wiskun­de A gaat dit via de website www.math4­all.nl/over­zichten/vwo-a/20. Tijdens de opbouw­fase kunt u deze site gratis gebrui­ken.
Heeft u vragen? Mail dan naar Frits Spij­kers via f.spij­kers@math4­all.nl.

 

Ontdek met FLEX de volle kracht van blended leren

Heeft u uw draai al gevon­den in het lesge­ven op afstand? En bent u inmid­dels al gewend geraakt aan de gratis digita­le leerom­geving van Getal & Ruimte of Moderne Wiskun­de?
Stap dan dit school­jaar nog over naar onze FLEX blended lesme­thode. U ont­vangt dan name­lijk de trai­ning 'online werken met wiskun­de' ter waarde van € 895,= gratis. Zo ontdekt u op voorde­lige wijze alle voorde­len van digi­taal werken met wiskun­de.
Volg deze link voor meer informa­tie.
 

 

De Rekenwinkel

De Reken­winkel heeft het groot­ste assorti­ment, de beste prijzen en service, ook voor úw leerlin­gen.
Bekijk ons nieuwe magazi­ne met onze school­prijzen hier.
Bent u nieuws­gierig gewor­den? Neem dan contact op om te horen hoe wij ook u kunnen ontzor­gen bij de leve­ring van rekenma­chines.

 
redactie:Gerard Koolstra, Tineke van den Berg en Ton Groeneveld
e-mail:redactie@wiskundebrief.nl
website:www.wiskundebrief.nl