nummer 852, 15 septem­ber 2019

Dit nummer wordt ge­stuurd naar circa 4850 adres­sen.

De Wiskun­dE-brief is een digita­le nieuws­brief, gericht op wiskun­dedocen­ten in het voortge­zet onder­wijs, met als doel om een snelle onder­linge uitwis­seling van informa­tie en menin­gen moge­lijk te maken. De brief ver­schijnt buiten de school­vakan­ties onge­veer één keer per week. Het abonne­ment is gratis.
Uw bijdra­gen aan de Wiskun­dE-brief zijn welkom op het e-maila­dres van de redac­tie. Op de website van de Wiskun­dE-brief kunt u zich abonne­ren, vindt u alle voor­waarden en adver­tentie­tarie­ven en kunt u oude nummers nalezen.
Artikelen en bijdragen
Vacatures in het onderwijs
Advertenties

 

Onvrede over het examen wiskunde A havo

Dit jaar zijn de havo wiskun­de-examens volgens het nieuwe program­ma alweer voor de derde keer afgeno­men. Na de slechte start van twee jaar geleden lijken de resulta­ten intus­sen behoor­lijk te zijn verbe­terd. Maar zijn de aanloop­proble­men echt voorbij of is er meer aan de hand?
Laten we de laatste drie jaar van het oude program­ma (2014, 2015 en 2016) eens verge­lijken met de eerste drie jaar van het nieuwe program­ma (2017, 2018 en 2019). Omdat de systema­tiek van de N-termen zo werkt dat de cijfer­ver­schil­len bij een verande­ring van examen­program­ma klein blijven, kijken we naar de cijfers die behaald zouden zijn als de N-term altijd precies 1,0 zou zijn geweest. Op die manier komt de ontwik­keling van de cijfers exact overeen met die van de procen­tuele scores.
In de grafiek hierbo­ven zijn ook de gemid­delde waarde­rings­cijfers ver­werkt die de docen­ten in de WOLF-enquête aan de examens toeken­den.
De terug­val in resulta­ten bij het eerste nieuwe examen is duide­lijk te zien. De laatste twee examen gaven een aanzien­lijke verbete­ring te zien en de resulta­ten van het laatste examen zijn zelfs weer onge­veer van het oude niveau. Deze positie­ve ontwik­keling ver­schilt duide­lijk van de ontwik­keling bij de andere wiskun­de-examens. Zie hier­voor WiskundE-brief 850.
Weinig waarde­ring
Docen­ten geven aan de nieuwe examens veel lagere cijfers dan aan de oude examens. Het is uiter­aard niet verwon­derlijk dat het eerste, slecht gemaak­te examen een dikke onvol­doende kreeg. Het herstel dat in examen­jaar 2018 leek te zijn ingezet, werd voor 2019 echter niet geconti­nueerd. De 5,7 van 2019 blijft ver achter bij de 7,0 van het laatste oude examen.
Bij de slechte­re beoorde­ling door docen­ten lijken twee zaken een belang­rijke rol te spelen. Het zijn de lengte van het examen en de aanslui­ting van het examen op het gegeven onder­wijs. Vorig jaar vond maar liefst 80% van de docen­ten het examen te lang. Bij de oude examens was dat steeds hooguit onge­veer 40%. Meer dan de helft van de docen­ten vond de aanslui­ting op het onder­wijs onvol­doende of slecht. Bij de oude examens was meestal slechts een kleine minder­heid deze mening toege­daan.
De moei­lijk­heid van de examens lijkt minder een rol te spelen. De laatste twee jaar waren de percen­tages docen­ten die het examen moei­lijk of zelfs te moei­lijk vonden onge­veer gelijk aan die in de jaren 2014 en 2015.
Statis­tiek
De nieuwe benade­ring van het onder­deel statis­tiek drukt een zwaar stempel op het examen­program­ma en het Cen­traal Examen. Het lijkt erop dat de wijze waarop de statis­tiek in het Cen­traal Examen is ver­werkt, bij­draagt tot de negatie­ve beoorde­ling van dit examen door de docen­ten.
Oor­spronke­lijk was het de bedoe­ling dat het onder­deel statis­tiek, net als op het vwo, uitslui­tend in het school­examen zou worden ge­toetst. In de pilot­examens van 2014 en 2015 ontbrak dit onder­werp dan ook volle­dig. Deze twee pilot­examens werden door de kleine groep betrok­ken docen­ten met gemid­delde scores tusen een 7,5 en een 8,0 bijzon­der hoog gewaar­deerd. In 2016 werd de statis­tiek in het pilot­examen geïntro­duceerd. De waarde­ring van dat examen daalde toen plotse­ling tot onder de 6,0.
Kritiek vanuit de weten­schap
Ook uit weten­schappe­lijke hoek worden, zij het impli­ciet, kriti­sche opmer­kingen gemaakt bij de wijze waarop de statis­tiek in het wiskun­depro­gramma vorm heeft gekre­gen. De Vereni­ging voor Statis­tiek en Opera­tions Re­search (VVSOR) waar­schuwt voor het gevaar dat weten­schappe­lijk en statis­tisch denken wordt 'platge­slagen' tot een stappen­plan met vuistre­gels. In een recente publica­tie laten Arthur Bakker en anderen zien dat het toeken­nen van kwalifi­caties als 'gering', 'matig' en (zeer) 'groot' aan bereken­de effect­groot­tes wat meer voeten in de aarde heeft dan de tabel die bij het examen wordt ver­strekt, sugge­reert. Zie hier­voor ook de presen­tatie "Effect sizes are not t-shirt sizes" van Arthur Bakker.
Er lijkt mij nog veel werk te doen.
gk

 

Reactie VVSOR op voorstellen curriculum.nu

 
De ontwik­kel­groep Rekenen & Wiskun­de van curricu­lum.nu pleit in zijn plannen voor meer aan­dacht voor het omgaan met data. De Vereni­ging voor Statis­tiek en Opera­tions Re­search (VVSOR) heeft hierop een waarde­rende reactie gepubli­ceerd. In deze reactie vraagt de VVSOR echter vooral ook aan­dacht voor de vele valkui­len bij het onder­wijzen van kansre­kening en statis­tiek.
Aan­dacht voor het verzame­len, ordenen en visuali­seren van gege­vens vanaf de basis­school is prima. Zodra er sprake is van genera­liseren en voor­spellen, is het echter oppas­sen gebla­zen, zeker als toeval hier een rol bij speelt:
"Hoe alle­daags sommige kansen ook lijken, ze kunnen heel lastig zijn. Kansen in het basison­derwijs vragen dus toch om een vaste set voor­beelden, of een groot inzicht in de psycho­logie en filoso­fie van kansen bij leraren."
Breuken en kansen
In de reactie wordt ook inge­haakt op de plannen van curricu­lum.nu wat betreft de behande­ling van breuken. De VVSOR vraagt zich af hoe het rekenen met kansen een plek gaat krijgen binnen het voortge­zet onder­wijs als eerst nog het rekenen met breuken vanaf de basis aan bod moet komen. Immers, kansen zijn breuken. De vaardig­heid om met breuken te rekenen, is voor het formule­ren van zinnige antwoor­den vereist. De VVSOR spreekt daarom de hoop uit dat ook in de uitwer­king van curricu­lum.nu de discus­sie over breuken gevoerd blijft worden.
Platge­slagen stappen­plannen
De statis­tici zijn zeer kri­tisch over het streven van curricu­lum.nu om leerlin­gen binnen het voortge­zet onder­wijs als onder­zoekers in spe te beschou­wen die zelf de empi­risch/statis­tische cyclus moeten doorlo­pen:
"Het gevaar ligt op de loer dat weten­schappe­lijk en statis­tisch denken wordt platge­slagen tot een stappen­plan met vuistre­gels ("Als Cramer's phi > 0.4 noemen we het groot"). Zo'n platge­slagen stappen­plan aanle­ren zou schade­lijker kunnen zijn dan de statis­tische cyclus overla­ten aan het hoger onder­wijs."
Wel vindt de VVSOR is het zinnig om leerlin­gen in groep­jes experi­menten te laten uitvoe­ren en op die manier te laten onder­vinden dat ver­schil­lende steek­proeven leiden tot ver­schil­lende schat­tingen.
Pas op met p-waardes
Het al jaren­lang durende debat onder methodo­logen over p-waardes, signifi­cantie­niveau's, hypothe­setoet­sen en derge­lijke zaken is de laatste jaren weer opge­laaid. Grote omzich­tigheid binnen het voortge­zet onder­wijs vindt de VVSOR daarom geboden:
"P-waardes behoren daarbij tot de meest ingewik­kelde statis­tische materie; een reden om voor­zichtig te zijn in het middel­baar onder­wijs. Empi­risch bewijs stapelt zich op dat veel dokters weten­schap­pers, schrij­vers van studie­boeken en docen­ten statis­tiek p-waardes niet goed begrij­pen of in ieder geval ver­keerd samen­vatten."
De VVSOR ziet liever dat er, binnen en buiten de wiskun­deles, meer aan­dacht gaat worden besteed aan de gehele keten van het verzame­len van getal­len tot het trekken van conclu­sies. Het is voldoen­de wanneer leerlin­gen ruwweg "begrij­pen wanneer getal­len in een context wel of niet kloppen of betrouw­baar zijn", ook al weten ze niet precies hoe ze zelf weten­schappe­lijke data moeten analyse­ren.
Uitnodi­ging
De VVSOR sluit zijn reactie af met een open uitnodi­ging aan geïnte­resseer­de wiskun­delera­ren en een oproep om niet over­haast te werk te gaan:
"Wat moet een middel­bare scho­lier precies uitreke­nen als de data voor het profiel­werk­stukon­derzoek verza­meld zijn? Er zijn veel metho­den om data te analyse­ren en er is interes­se voor die ver­schei­denheid onder wiskun­delera­ren, zo bleek uit het KWG Winter­symposi­um in januari dat hier­over ging. In tegen­stel­ling tot de wiskun­de, biedt de statis­tiek alleen geen univer­seel beste methode. Welke metho­den wel en welke niet, behande­len in de boven­bouw? Onze vereni­ging heeft op deze vraag geen kant-en-klaar ant­woord maar veel van onze leden willen hier graag samen met leraren over naden­ken. Samen met leraren, want het belang­rijkste is mis­schien wel dat het ant­woord op deze vraag past bij de bele­vingswe­reld van de middel­bare scho­lier. Het lijkt ons, de VVSOR, daarom een mooi idee om de ideeën uit te wisse­len en te bunde­len op bijvoor­beeld een confe­rentie met de Neder­landse Vereni­ging voor Wiskun­delera­ren, geïnte­resseer­de leraren en derden uit het onder­wijs­veld. Wij advise­ren om deze keuzes voor de langdu­rige toe­komst pas te maken als deze vraag­stukken verder uitge­dacht zijn."
gk

 

Scholennetwerk Zuid Holland

Het derde jaar van het scholen­netwerk Zuid-Holland staat voor de deur. Iedere twee maanden is er weer een bijeen­komst waarin een onder­wijskun­dig thema wordt uitge­diept. Op 25 septem­ber 2019 is de eerste bijeen­komst.
Deze eerste bijeen­komst staat in het teken van onder­zoek en onder­wijs. Docen­ten vertel­len over hun onder­zoek en hoe dat onder­zoek hun onder­wijs heeft veran­derd. De bijeen­komst wordt van 16:00 tot 20:00 uur in Delft gehou­den. Voor een diner wordt gezorgd.
Uiter­aard zijn er na 25 septem­ber nog meer bijeen­komsten voor dit school­jaar gepland. Die plan­ning luidt:
 • Woens­dag 13 novem­ber 2019 – Leiden.
 • Woens­dag 15 januari 2020 – Delft.
 • Woens­dag 4 maart 2020 – Leiden.
 • Woens­dag 6 mei 2020 – Delft.
Volg deze link voor meer informa­tie of om u aan te melden.

 

Denken met Dingen (herinnering)

 
Op zater­dag 28 septem­ber 2019 organi­seert de werk­groep Geschie­denis van de Neder­landse Vereni­ging van Wiskun­delera­ren (NVvW) haar 25e symposi­um. Het thema is "Denken met Dingen". Het wordt een symposi­um over hoe en waarom er tijdens de wiskun­deles in het verle­den gebruik werd gemaakt van instru­menten en model­len.
Het program­ma kent de volgen­de onderde­len:
 • Johan van Kuilen­berg zal aller­lei instru­menten van het museum Boerhaa­ve demon­streren en toelich­ten.
 • Frits Beukers toont u gips- en draadmo­dellen die ge­bruikt werden bij univer­sitair meetkun­deonder­wijs en maakt een uitstap­je naar moderne digita­le equiva­lenten.
 • Willem Uitten­bogaard be­spreekt meer en minder geslaag­de pogin­gen om het reken-wiskun­dig denken van kinde­ren te onder­steunen met prak­tisch materi­aal.
 • Wilfred de Graaf vertelt over de geschie­denis van het astrola­bium en laat zien hoe dit instru­ment gemaakt en ge­bruikt kan worden.
Het symposi­um wordt gehou­den in het Natio­naal Onder­wijsmu­seum in Dord­recht. De toegang be­draagt € 42,50 voor leden van de NVvW en de NVORWO en € 47,50 voor niet-leden. De toegang tot het museum is bij de prijs inbegre­pen.
De dag begint om 9:30 uur met koffie en thee. In de lunch­pauze is er gelegen­heid om het museum wat nader te bekij­ken. Rond half vier wordt de dag afgeslo­ten.
Volg deze link voor meer informa­tie of om u aan te melden.

 

Masterclass voor wiskunde- en biologiedocenten

Studen­ten die vorig jaar in het kader van de cursus­sen 'Excel­lentie voor de klas' en 'Oriënta­tie op Onder­wijs' lesmate­riaal hebben ontwor­pen voor het voortge­zet onder­wijs, laten op 19 septem­ber 2019 hun lesmate­riaal zien en vertel­len over hoe zij dat materi­aal zelf in de les hebben toege­past.
De volgen­de lessen­series zullen worden gepre­sen­teerd:
 • Wiskun­de en Kunst
  Dit materi­aal is vooral zeer interes­sant voor wiskun­de C en D.
 • Statis­tiek voor profiel­werk­stukken biolo­gie
  Dit materi­aal is zeker ook interes­sant voor wiskun­de A en C.
De presen­taties worden op donder­dag 19 septem­ber 2019 van 16:00 tot 18:00 uur op de Univer­siteit Leiden gegeven.
Ga voor meer informa­tie naar het Onder­wijsnet­werk Zuid-Holland.

 

Ervaren vmbo-docenten wiskunde gezocht

Houdt u van lesge­ven op het vmbo én van wiskun­de? Heeft u ideeën over hoe je ons prachti­ge vak het beste over kunt brengen op vmbo-leerlin­gen? Meld u dan nu aan voor de klank­bord­groep KERN Wiskun­de.
Boom voortge­zet onder­wijs wil met de methode KERN Wiskun­de de leerlin­gen met relevan­te en interes­sante leer­stof uitda­gen en de leerlin­gen de schoon­heid van de wiskun­de laten ervaren.
 
Na de succes­volle lance­ring van KERN Wiskun­de gymnasi­um/vwo+ en KERN wiskun­de havo/vwo ontwik­kelen wij nu KERN Wiskun­de voor het vmbo. Wij willen tijdens het ontwik­kelpro­ces de methode graag conti­nue toetsen aan de prak­tijk. Daarom leggen we graag onze ideeën voor aan ervaren vmbo-docen­ten met hart voor de wiskun­de en voor hun leerlin­gen. Denk mee en help ons met uw kennis en erva­ring om een geweldi­ge, nieuwe wiskun­de-methode voor het vmbo te ontwik­kelen.
Soep, brood­jes en een cadeau­tje
De eerste bijeen­komst is op woens­dag 18 septem­ber 2019 in Amers­foort. Onder het genot van soep en brood­jes willen wij graag van 17:00 uur tot 20:00 uur met u praten. Wij vergoe­den uw reiskos­ten en uw moeite belonen wij graag met een bol.com cadeau­kaart. U kunt zich aanmel­den door een mail te sturen naar i.lever@boomvo.nl.
Kunt u niet op 18 septem­ber maar heeft u wel interes­se? Wilt u graag eerst wat meer informa­tie of een persoon­lijk contact? Bel, app of mail mij gerust. Ik zie uw reactie graag tege­moet.
Inge Lever (i.lever@boomvo.nl, 06-123 280 26)
Boom voortge­zet onder­wijs

Vacatu­res in het onder­wijs

Het plaat­sen van vacatu­remel­dingen voor docen­ten wiskun­de en rekenen is gratis voor niet particu­liere instel­lingen voor middel­baar en hoger onder­wijs. Voor de voor­waarden: zie www.wiskun­debrief.nl.


 

Eerstegraads vacature te Gemert

Wij zijn op zoek naar dé getal­lengoo­chelaar met didacti­sche skills.
Bezit u de formule om 'Abraca­dabra' om te zetten naar 'Aha'? Het Comman­derij College te Gemert is voor de locatie havo/vwo op zoek naar een eerste­graads docent wiskun­de voor 0,75 fte.
Ga voor meer informa­tie naar onze website.

 

Eerstegraads vacature te Den Haag

De Europe­se School Den Haag is een geaccre­diteer­de school voor primair en voortge­zet onder­wijs. Per 1 decem­ber 2019 hebben wij binnen het voortge­zet onder­wijs een partti­me vacatu­re voor een eerste­graads docent wiskun­de.
Meer informa­tie vindt u op www.eshthe­hague.nl/vacan­cies. De slui­tingsda­tum van de vacatu­re is 6 oktober 2019.
 

Adver­tenties

Voor voor­waarden en tarie­ven: zie www.wiskun­debrief.nl.


 

Start dit schooljaar met differentiëren

Elke leer­ling op zijn of haar eigen niveau laten werken? Dat kan met de diffe­rentia­tiemoge­lijkhe­den in better­marks. Wijs eenvou­dig opgave­series van ver­schil­lende niveaus en leerja­ren toe aan uw leerlin­gen. Kies uit 100.000 opgaven in ver­schil­lende werkvor­men, alles gebun­deld in één licen­tie.
Dit maakt better­marks uniek:
 • Hiatena­nalyse
  Op hiaten aanslui­tende opgaven worden automa­tisch klaarge­zet.
 • Inzicht
  U ver­krijgt een helder inzicht in leerre­sulta­ten en verbe­terpun­ten van uw leerlin­gen.
 • Digi­taal
  Better­marks is goed te combine­ren met het werken op papier.
Maak er een mooi wiskun­dig school­jaar van en start deze week nog samen met uw klas een gratis pilot wiskun­de. Ga naar nl.better­marks.com/gratis-pilot-voor-better­marks-wiskun­de-of-rekenen/.

 

Kom samen naar de T3 Inspiratiedag: innovatie in de klas

Op 9 oktober 2019 organi­seert docen­tennet­werk T3 Neder­land een inspire­rende dag rondom onder­zoekend leren, innova­tie en de toe­komst van het bètaon­derwijs.
U kunt als wiskun­dele­raar zonder kosten een collega meene­men. Op die manier kunt u een docent die een ander exact vak geeft ook een inspire­rende dag bezor­gen.
Schrijf via deze link dus snel samen in.
De kosten bedra­gen € 150,= inclu­sief diner. Iedere deel­nemer krijgt tijdens de inspira­tiedag een TI-Nspire™ CX II-T CAS hand­held uitge­reikt.
 

 

Mathelo professionaliseringsaanbod

Moge­lijk ont­breekt het u als wiskun­dedo­cent aan voldoen­de erva­ring om GeoGe­bra nog vaker en effici­ënter in te zetten in de dage­lijkse lesprak­tijk.
Onze jaren­lange experti­se in het didac­tisch gebruik van GeoGe­bra hebben wij gebun­deld in de uitge­breide webcur­sussen "GeoGe­bra van A tot Z" en "Ruimte­meetkun­de".
Ga voor meer informa­tie of om u in te schrij­ven naar het leer­plat­form voor wiskun­de op www.mathelo.net.
 

 

Fontys Wiskunde Event 'Ruimte voor Wiskunde' (FWE7)

Op woens­dag 2 oktober 2019 organi­seert Fontys Leraren­oplei­ding Tilburg geduren­de de middag en de avond een program­ma met lezin­gen en work­shops voor ieder­een die in wiskun­de is geïnte­res­seerd.
Volg deze link voor meer informa­tie of om u aan te melden.
 

 

Het jaar meteen goed beginnen?

Het nieuwe school­jaar is nog maar net begon­nen. Wij geven u voor het nieuwe school­jaar daarom graag al meteen een prach­tig verbe­terpunt ter overwe­ging: over­stappen op de HP Prime grafi­sche rekenma­chine.
Graag komen we vrij­blij­vend bij u langs voor een demon­stratie, waarna we uiter­aard ook een HP Prime grafi­sche rekenma­chine bij u achter­laten.
Kijk alvast op ons YouTube kanaal voor meer informa­tie of neem contact met ons op via info@hp-prime.nl.
 

 
redactie:Gerard Koolstra, Tineke van den Berg en Ton Groeneveld
e-mail:redactie@wiskundebrief.nl
website:www.wiskundebrief.nl