nummer 737, 24 april 2016

Dit nummer wordt ge­stuurd naar ca. 4400 adres­sen.

De Wiskun­dE-brief is een digita­le nieuws­brief, gericht op wiskun­dedocen­ten in het voortge­zet onder­wijs, met als doel om een snelle onder­linge uitwis­seling van informa­tie en menin­gen moge­lijk te maken. De brief ver­schijnt buiten de school­vakan­ties onge­veer één keer per week. Het abonne­ment is gratis.
Uw bijdra­gen aan de Wiskun­dE-brief zijn welkom op het e-maila­dres van de redac­tie. Op de website van de Wiskun­dE-brief kunt u zich abonne­ren, vindt u alle voor­waarden en adver­tentie­tarie­ven en kunt u oude nummers nalezen.
Artikelen en bijdragen
Vacatures in het onderwijs
Advertenties

 

Toch nog geen herziening nadere vooropleidingseisen HBO

 
 Thom de Graaf
Op 29 oktober 2015 heeft de kern­groep cTWO een brief ge­stuurd aan Thom de Graaf, voorzit­ter van de Vereni­ging Hoge­scholen, om te pleiten voor het aanpas­sen van de nadere voorop­lei­dingsei­sen voor havo­leerlin­gen die een techni­sche oplei­ding gaan volgen.
In de brief pleit cTWO voor het opnemen van wiskun­de B en natuur­kunde in de nadere voorop­lei­dingsei­sen. Zie ook Wiskun­dE-brief 720. Begin maart heeft de Vereni­ging Hoge­scholen geant­woord op het plei­dooi van cTWO. De algeme­ne teneur van het ant­woord luidde dat het verband tussen het dalende diploma­rende­ment en de dalende voorop­lei­dingsei­sen nog niet voldoen­de was aange­toond.
Opmerke­lijk stand­punt
Het stand­punt van de Vereni­ging Hoge­scholen is op zijn zachtst gezegd verba­zend te noemen. Geluk­kig was er in de reactie nog wel een nieuw element te bespeu­ren, name­lijk het onder­scheid dat gemaakt wordt tussen vereis­te en gewens­te voorop­leiding. Dat schept wat ruimte voor een eerlij­ker voor­lich­ting.
Ook werd in het ant­woord aange­kondigd dat de techni­sche hbo-oplei­dingen meer gege­vens zouden gaan verzame­len om meer inzicht te krijgen in het effect van nadere voorop­lei­dingsei­sen op het studie­succes. Omdat dit effect voor hbo-docen­ten over het alge­meen al lang duide­lijk is, moet dit mis­schien gelezen worden als 'inzicht op manage­mentni­veau'.
Beide brieven zijn te lezen via deze link
Christi­aan Boudri
Voorzit­ter Lande­lijke Werk­groep Hbo-Wiskun­de

 

Kansrekening en statistiek bij wiskunde D

Initia­tieven om Wiskun­de D moge­lijk te maken voor leerlin­gen op scholen waar het vak niet gegeven kan worden, kunnen alleen maar gepre­zen worden. Zie Wiskun­dE-brief 736. Met verba­zing heb ik echter kennis genomen van de inhoud van het program­ma daar waar het de modules kansre­kening en statis­tiek betreft.
Verre­weg het groot­ste deel van deze modules komt op mij over als opge­warmd materi­aal uit het vak wiskun­de A. En dat terwijl er met wiskun­de D zulke mooie dingen kunnen worden gedaan met een combina­tie van kansre­kening en analyse.
Uitda­gend en boeiend
In dit verband kan bijvoor­beeld verwe­zen worden naar het materi­aal van Alex van den Brand­hof. Meer, voor een deel nog experi­menteel, lesmate­riaal, onder andere over wacht­tijden, parti­ties en de Bell onge­lijk­heid, is bereik­baar via deze site.
Wiskun­de D dient uitda­gend en boeiend te zijn voor de betere wiskun­deleer­ling. Wiskun­de D dient niet de uitge­sleten paden te volgen.
Henk Tijms
Emeri­tus hoogle­raar Toege­paste Wiskun­de, VU Amster­dam

 

Discussie over digitale eindexamens wiskunde

 
Tegen­woordig wordt een groot deel van de Centra­le Examens wiskun­de op het vmbo digi­taal afgeno­men. De invoe­ring hiervan is tame­lijk geruis­loos gebeurd. De laatste tijd komt er wat meer aan­dacht voor de haken en ogen die aan die digita­le afname zitten.
Eén van de nadelen van digita­le afname is dat opgaven en ant­woordmo­dellen na afname niet meteen worden vrijge­geven en niet in het open­baar bespro­ken mogen worden. Om toch een collegi­ale uitwis­seling van inzich­ten en menin­gen moge­lijk te maken, organi­seren het CvTE en de NVvW op vrijdag 24 juni 2016 van 15:00 tot 17:00 uur in Utrecht een centra­le bespre­king. Het College voor Toetsen en Examens stelt de examens tijdens die bijeen­komst beschik­baar. Nadere informa­tie volgt nog.
Enquête
Om wat meer zicht te krijgen op de mening van het veld over de digita­le afname van wiskun­de-examens, heeft het bestuur van de NVvW een korte enquête uitge­zet. Voor degenen die zelf geen erva­ring hebben met digita­le examens wiskun­de: er staan oefenop­gaven op oefenen.facet.onl.
Ont­leend aan nieuws­brief van de NVvW, april 2016

 

Meerkeuzevragen terug op het vmbo examen?

Uiter­aard zijn de examen­opgaven voor de komende Centra­le Examens geheim. Iets is er echter wel bekend. Bij de vmbo examens wiskun­de KB en GT zit één vierkeu­zevraag waarmee één punt valt te verdie­nen.
Sinds een paar jaar publi­ceert Cito vooraf­gaand aan het Cen­traal Examen de zoge­noemde stuurge­gevens. Daarin kan onder andere de punten­verde­ling worden terugge­vonden. Die gege­vens zijn voor docen­ten ook te destil­leren uit de WOLF-bestan­den. Om een einde te maken aan de onzeker­heid of deze kennis ook met leerlin­gen mag worden gedeeld, heeft het Cito deze gege­vens nu ook op haar eigen website open­baar gemaakt.
In hoever­re leerlin­gen of docen­ten baat hebben bij deze kennis, is natuur­lijk de vraag. Moge­lijk is het voor een enkele leer­ling prettig om te weten hoeveel vragen er zijn en of er 'grote' vragen zijn waarmee veel punten zijn te verdie­nen.
Vierkeu­zevra­gen
Bij het bekij­ken van de stuurge­gevens van het komende Cen­traal Examen wiskun­de vmbo GT viel het me op dat de laatste vraag een vierkeu­zevraag zal worden. En in het examen wiskun­de vmbo KB zit ook precies één meerkeu­zevraag.
Voor zover ik weet, bestaan examen­vragen bij wiskun­de ook op het vmbo al jaren uit 'open vragen'. Meerkeu­zevra­gen kwamen welis­waar in aange­paste vorm al voor, waarbij er een keuze gemaakt moet worden en moet worden toege­licht, maar deze vragen werden tot nu toe altijd als 'open vragen' gerubri­ceerd.
Gaat het hier om iets nieuws? En zo ja, is dit ergens aange­kondigd? Wie kan en wil ons iets meer over deze zaak vertel­len?
gk

 

Wiskundedialoog 2016

 
Op donder­dag 12 mei 2016 organi­seert het Radboud Pre-Univer­sity College (PUC) of Science samen met de Hoge­school van Arnhem en Nijme­gen (HAN) weer de Wiskun­dedia­loog, een nascho­lings­dag voor eerste- en tweede­graads docen­ten wiskun­de.
Na het bijwo­nen van de Wiskun­dedia­loog bent u als docent weer hele­maal bijge­praat over de nieuw­ste ontwik­kelin­gen in het vakge­bied van de wiskun­de binnen het voortge­zet onder­wijs. Speci­aal voor de tweede­graads­docen­ten is er een aparte reeks work­shops, ver­zorgd door de HAN.
Program­ma
tijd onder­deel
09.30−10.00 Ont­vangst met koffie/thee.
10.00−10.05 Opening.
10.05−11.00 Ope­ningsle­zing: Random getal­len genere­ren, prof. dr. Ronald Kleiss.
11.15−12.00 Eerste work­shopron­de
 • Random getal­len in de prak­tijk, Ronald Kleiss (Radboud Univer­siteit).
 • ICT in de klas, Mijke Camp­schroer (Elzen­daalcol­lege).
 • Docen­ten Ontwik­kel Team, Saskia van Boven & Ton Konings (HAN).
12.00−13.00 Lunch.
13.00−13.45 Tweede work­shopron­de
 • Toet­sing van Wiskun­de Denkac­tivitei­ten, Ger Limpens (CITO).
 • Lesge­ven aan kleine groepen: hoe organi­seer je wiskun­de C en wiskun­de D? Wiskun­de D online, Johan Gademan.
 • HAN – Eerste­graads oplei­ding, Geeke Bruin-Muur­ling (HAN).
14.00−15.00 Derde work­shopron­de
 • ICT in de klas, Caro­lijn Tacken (Domini­cus College).
 • De veelzij­digheid van analyti­sche meetkun­de, Hans Sterk (TU/e).
 • Wiskun­de in het ver­nieuwde curricu­lum HBO Enginee­ring, Christi­aan Boudri (HAN).
15.00−15.20 Theepau­ze.
15.20−16.05 De Leon van den Broek-lezing
 • Wiskun­dige Denkac­tivitei­ten, prof. dr. Paul Drij­vers (Freuden­thal Insti­tuut).
16.05−16.15 Slui­ting.
16.15−17.00 Borrel.
Aanmel­ding
U kunt op het aanmeld­formu­lier aange­ven welke work­shops u wilt volgen. De kosten voor de studie­dag bedra­gen € 80,= per persoon. Aanmel­ding is moge­lijk t/m donder­dag 5 mei 2016.
Klik hier voor meer informa­tie of om u aan te melden. De coördi­nator van het vak­steun­punt wiskun­de is Ad Brou­wers, a.brou­wers@science.ru.nl.

 

Wiskundige Denkactiviteiten in de bovenbouw

 
Hoe kun je als wiskun­dedo­cent in de boven­bouw van het havo of vwo nu zélf vorm geven aan wiskun­dig denken in de klas? In de publica­tie 'Ontwer­pen van wiskun­dige Denkac­tivitei­ten boven­bouw havo/vwo' gaan de auteurs Anne van Streun en Peter Kop op deze vraag in.
De focus ligt in deze publica­tie voorna­melijk op de prak­tijk binnen ver­schil­lende lessitu­aties. Lesidee­ën zijn hiertoe inge­deeld naar leer­doel en naar plaats binnen het onder­wijs. Daarbij wordt onder­scheid gemaakt tussen oefenin­gen en opdrach­ten.
Oefenin­gen en opdrach­ten
De opdrach­ten betref­fen vaak grotere, niet-stan­daard opgaven die leerlin­gen kunnen aanpak­ken door relevan­te parate kennis en vaardig­heden te active­ren en hun reper­toire aan verwor­ven wiskun­dige begrip­pen, strate­gieën en heuris­tische metho­den bewust in te zetten. De oefenin­gen bestaan uit enkel­voudige opgaven waarin een enkel aspect van een wiskun­dige denkac­tivi­teit naar voren komt, zodat leerlin­gen die op de duur ook bewust als mogelij­ke aanpak of zoek­strate­gie kunnen inzet­ten bij het aanpak­ken van proble­men.
De publica­tie is te bestel­len of te downloa­den via deze link.
Jos Tolboom, Leer­planont­wikke­laar SLO

Vacatu­res in het onder­wijs

Het plaat­sen van vacatu­remel­dingen voor docen­ten wiskun­de en rekenen is gratis voor niet particu­liere instel­lingen voor middel­baar en hoger onder­wijs. Voor de voor­waarden: zie www.wiskun­debrief.nl.


 

Eerstegraads vacature te Deventer

Het Etty Hille­sum Lyceum Deven­ter Het Vlier vraagt voor haar boven­bouwlo­catie havo en vwo (1460 leerlin­gen) een eerste­graads docent wiskun­de voor 0.8 − 1.0 fte. Het betreft hier een LD-functie.
Bel voor nadere informa­tie de heer A. Jansen, 06−4162 7989. Sollici­teer via de site van de Stich­ting Carmel­college of stuur uw sollici­tatie naar info.het­vlier@ettyhil­lesumly­ceum.nl.

 

Eerstegraads vacature te Assen

CS Vincent van Gogh zoekt voor school­jaar 2016−2017 op de locatie Lariks een eerste­graads docent wiskun­de voor 0.4 − 0.6 fte.
Kijk voor meer informa­tie op onze website.
 

 

Eerstegraads vacature te Aruba

De Minis­ter van Onder­wijs en Gezin in Aruba, als bevoegd gezag van de Openba­re Scholen, roept sollici­tanten op voor de vacatu­re van eerste­graads docent wiskun­de bij Colegio San Nicolas (HAVO).
Interes­se? Mail naar info.dps@aruba.gov.aw

Adver­tenties

Voor voor­waarden en tarie­ven: zie www.wiskun­debrief.nl.


 

Klaar voor de krachtigste GR voor het middelbaar onderwijs?

Verande­ringen in de examen­eisen beteke­nen verande­ring van (grafi­sche) rekenma­chine. Waarom dan niet meteen voor de beste machine kiezen? Als docent kunt u de nieuwe grafi­sche rekenma­chine van HP nu koste­loos testen. Neem contact op met p.scha­dron@hp-prime.nl voor meer informa­tie en ontvang een HP Prime voor u en/of de sectie.
 • Zeer snelle, nieuwe proces­sor.
 • Een touch­screen met kleur en hoge resolu­tie. Het is tenslot­te 2016.
 • Door het CvTE goedge­keurde examen­modus.
 • Volledi­ge support van Noord­hoff voor G&R en MW online beschik­baar.
Neem ook eens een kijkje op www.hp-prime.nl voor veel meer informa­tie over de HP Prime rekenma­chine en voor Neder­lands lesmate­riaal.
 

 

Reset en Examenstand, hoe zit dat nu?

Er zijn nog veel vragen omtrent Reset en Examen­stand. Wij hebben voor u alles op één pagina op een rijtje gezet: www.casio-educa­tie.nl/examen­stand/
De volgen­de zaken komen aan de orde:
 • Wanneer Reset of Examen­stand voor havo en vwo?
  U vindt een helder schema van de fase­ring en uitleg over de procedu­res.
 • Wat doe ik met 'oude' Casio model­len?
  Via een softwa­re update kunnen bijna alle bestaan­de model­len worden voor­zien van examen­stand. Down­load de update via bovenge­noemde website.
 • Eén contro­le bij het examen is genoeg!
  Kijk zelf hoe eenvou­dig het is: www.casio-educa­tie.nl/casio­college/.
 

 

MathPlus: doe voor de zomer nog mee met de pilot

Wilt u Math­Plus uitpro­beren bij u in de klas? Doe dan mee met de pilot gediffe­renti­eerd leren en wiskun­dig denken.
Tijdens deze pilot heeft u de keuze uit de werkvor­men volle­dig digi­taal of blended lear­ning en geven wij u tijdens het gehele traject persoon­lijke begelei­ding en support.
Vraag een pilot aan op www.math­plus.nl/pilot.
 

 
redactie:Gerard Koolstra en Ton Groeneveld
e-mail:redactie@wiskundebrief.nl
website:www.wiskundebrief.nl