nummer 735, 10 april 2016

Dit nummer wordt ge­stuurd naar ca. 4400 adres­sen.

De Wiskun­dE-brief is een digita­le nieuws­brief, gericht op wiskun­dedocen­ten in het voortge­zet onder­wijs, met als doel om een snelle onder­linge uitwis­seling van informa­tie en menin­gen moge­lijk te maken. De brief ver­schijnt buiten de school­vakan­ties onge­veer één keer per week. Het abonne­ment is gratis.
Uw bijdra­gen aan de Wiskun­dE-brief zijn welkom op het e-maila­dres van de redac­tie. Op de website van de Wiskun­dE-brief kunt u zich abonne­ren, vindt u alle voor­waarden en adver­tentie­tarie­ven en kunt u oude nummers nalezen.
Artikelen en bijdragen
Vacatures in het onderwijs
Advertenties

 

Examenstand TI-84 hackbaar? (reactie Texas Instruments)

We kregen van Texas Instru­ments een reactie op het artikel in Wiskun­dE-brief 734 over de moge­lijk­heid om een TI-84 Plus C Silver Edition onge­zien uit de examen­stand te halen. We geven de reactie hieron­der inte­graal weer.
"Refere­rend aan het artikel van vorige week in Wiskun­de E-brief #734 van 3 april jongst­leden aangaan­de het potenti­ële pro­bleem met de TI-84 Plus C Silver Edition met versie 4.0, het volgen­de:
 • Het genoem­de pro­bleem met versie OS 4.0 was reeds opge­lost in januari 2014 via de update OS-versie 4.2.
 • Het genoem­de pro­bleem betrof alleen de TI-84 Plus C Silver Edition; bij geen enkel ander TI-model is dit pro­bleem aanwe­zig.
 • De leerlin­gen die versie OS 4.2 nog niet op hun grafi­sche rekenma­chine hebben, advise­ren wij OS 4.2 op korte termijn en voor de aanvang van de examens op hun rekenma­chine te zetten, om proble­men tijdens het examen te vermij­den.
 • OS versie 4.2 is te downloa­den via onze website educati­on.ti.com/neder­land en via deze link direct te berei­ken: OS 4.2 TI84C­SilverE­dition.
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is op de hoogte van deze communi­catie en beves­tigt deze oplos­sing.
"

 

Openbare inzage opgaven rekentoets vo 2016

In op­dracht van de vaste Kamer­commis­sie van Onder­wijs worden tijdens een openba­re zitting van de Tweede Kamer opgaven van de reken­toets 3F uit de eerste periode van 2016 bespro­ken. De exacte datum van deze openba­re bespre­king wordt nog bepaald.
Zoals bekend worden alle opgaven van de reken­toets vo en het rekenex­amen mbo 2016 aan het eind van dit school­jaar open­baar gemaakt. Maar zoals er het nu naar uitziet, zal er binnen­kort ook een openba­re bijeen­komst georga­niseerd worden waarin de opgaven die eerder dit jaar ge­bruikt zijn, worden bespro­ken.

 

Examenbesprekingen 2016

De eindexa­mens komen weer in zicht. Ook dit jaar worden er onder auspici­ën van de NVvW na de ver­schil­lende wiskun­de examens weer centra­le examen­bespre­kingen gehou­den. De versla­gen zullen, zoals gebrui­kelijk, op de website van de NVvW komen te staan.
 
Voor de bespre­kingen havo (zowel wiskun­de A als wiskun­de B) zijn er nog plaat­sen beschik­baar. Ik ben daarom op zoek naar collega’s die mee willen praten over het examen en de afspra­ken of verfij­ningen die in voorko­mende geval­len gemaakt kunnen worden binnen de grenzen van de binden­de normen. Voor een zinvol­le discus­sie moet u uiter­aard de tijd krijgen om leerlin­genwerk te bekij­ken. Daarom zit er een gat van één dag tussen het Cen­traal Examen en de bespre­king.
Het gaat om de volgen­de bespre­kingen:
examen datum tijd plaats nog beschik­baar
havo wiskun­de A woens­dag 25 mei 2016 15:45−17:45 Utrecht, nabij CS 6 plaat­sen
havo wiskun­de B woens­dag 25 mei 2016 18:15−20:15 Utrecht, nabij CS 2 plaat­sen
Aanmel­den
U kunt zich aanmel­den via een mailtje naar gfok­kens@onc.nl of een tele­foontje naar 020−6438447. Ik laat u dan meteen weten of er nog plaats voor u is.
Mocht u niet nu maar wel in de toe­komst mee willen werken aan centra­le examen­bespre­kingen, dan kunt u dat natuur­lijk ook aan mij doorge­ven.
Grada Fokkens

 

Afronden bij wiskunde A/C

In Wiskun­dE-brief 712 besteed­den wij aan­dacht aan de septem­bermede­deling, waarin met betrek­king tot het afron­den een belang­rijke toevoe­ging aan het correc­tievoor­schrift in het vooruit­zicht werd gesteld. Met het oog op het naderen­de Cen­traal Examen is het mis­schien goed om nog een keer uw aan­dacht te vragen voor deze belang­rijke toevoe­ging.
Die toevoe­ging citeren we hieron­der. Omdat het hier gaat om een toevoe­ging aan het correc­tievoor­schrift, heeft deze bepa­ling de status van een alge­meen verbin­dend voor­schrift, waarvan dus niet mag worden afgewe­ken.
"Als een groei­factor of kans wordt ge­vraagd, geldt voor het eindant­woord: Groei­facto­ren moeten worden geno­teerd in min­stens 2 decima­len en kansen moeten worden geno­teerd in min­stens 2 decima­len of hele procen­ten. Meer decima­len zijn vereist als dat nodig is om af te wijken van 0 of 1. Uiter­aard hoeft een eindant­woord als ⅓ niet tot 0,33 omge­schre­ven te worden. En een bereke­ning waarvan het eindant­woord exact op 1,6 uitkomt, hoeft niet tot 1,60 te worden omge­schre­ven."
bron: CEVO Maartme­dede­ling 2016.

 

Organisatie van wiskunde C

Een werk­groep van de NVvW heeft zich gebogen over de organi­satie van wiskun­de C op het vwo. Het nieuwe program­ma vraagt om een andere aanpak.
 
Het nieuwe examen­program­ma wiskun­de C heeft een eigen gezicht en is dus niet meer een 'light-variant' van wiskun­de A. Dat bete­kent dat het niet meer goed moge­lijk is om leerlin­gen die wiskun­de C doen, te laten aan­schui­ven bij wiskun­de A, zoals dat in het verle­den niet zelden gebrui­kelijk was. Ander­zijds liggen de aantal­len leerlin­gen voor wiskun­de C meestal zo laag dat het vormen van aparte groepen een kostba­re zaak wordt.
De werk­groep havo/vwo van de Neder­landse Vereni­ging van Wiskun­delera­ren heeft ervarin­gen en menin­gen geïnven­tari­seerd (zie Wiskun­dE-brief 711) en heeft hier­over een notitie gepubli­ceerd.
Drie model­len
Er worden in die notitie drie model­len (met varian­ten) bespro­ken:
 1. Vanaf leer­jaar 4 aparte lesgroe­pen voor wiskun­de C.
 2. Vanaf leer­jaar 5 aparte lesgroe­pen voor wiskun­de C.
 3. Samen­voegen van 5 en 6 vwo bij wiskun­de C.
Voor- en nadelen
In de notitie wordt uitge­breid inge­gaan op de voor- en nadelen van de diverse model­len. Tot een duide­lijk advies komt het niet; daar­voor zijn de omstan­dighe­den op de scholen te ver­schil­lend. Wel wordt er nadruk­kelijk gepleit voor een andere blik op wiskun­de C. Een andere blik binnen het voortge­zet onder­wijs maar ook vanuit het hoger onder­wijs. Het wachten is op de eerste oplei­ding die wiskun­de C ver­plicht stelt bij toela­ting.

 

DOT Wiskundige denkactiviteiten

De Radboud Docen­ten Acade­mie organi­seert vanaf komend school­jaar een DOT (Docent­Ontwik­kelTeam) over Wiskun­dige denkac­tivitei­ten. In het docent­ontwik­kelteam ontwer­pen docen­ten lesmate­riaal ten behoeve van hun eigen onder­wijs­prak­tijk.
In de periode van septem­ber 2016 t/m juni 2017 komen de docen­ten tien keer bij elkaar. Tijdens deze bijeen­komsten geven docen­ten elkaar feed­back op het ontwik­kelde lesmate­riaal en leveren de begelei­ders input om de kwali­teit van het materi­aal te vergro­ten.
Alle bijeen­komsten duren van 16:00 tot 20:00 uur en zijn inclu­sief diner. De data van de bijeen­komsten worden zo spoedig moge­lijk bekend gemaakt.
De prijs voor deelna­me is € 495,= per persoon. Meer informa­tie vindt u via deze link.

 

Vakantiecursus "Netwerken"

Voor leraren exacte vakken van havo, vwo of hbo, voor leerlin­gen en voor andere belang­stellen­den organi­seert het Plat­form Wiskun­de Neder­land (PWN) in ook in 2016 rond het begin van het nieuwe school­jaar een twee­daagse vakan­tiecur­sus. Dit jaar is het thema: "Netwer­ken".
 
Het program­ma ziet er als volgt uit:
vrijdag
15:00−15:30 Ont­vangst, koffie.
15:30−15:35 Intro­ductie "Netwer­ken".
15:35−16:20 Kansen, netwer­ken en data (Johan van Leeuw­aarden).
16:20−16:45 Pauze.
16:45−17:30 Dynami­sche optima­lisatie van opti­sche telecom­munica­tienet­werken (Ton Koonen).
17:30−18:30 Diner.
18:30−19:15 Sto­ringsge­voelig­heid van netwer­ken (Floske Spieks­ma).
19:15−19:45 Pauze.
19:45−20:30 Practi­cum 1 (Benne de Weger).
zater­dag
10:00−10:30 Ont­vangst, koffie.
10:30−11:15 Van de predi­kant Bayes naar Bayesi­aanse netwer­ken (Linda van der Gaag).
11:15−12:00 Grafen­theorie en communi­catie (Jop Briët).
12:00−13:00 Lunch.
13:00−13:45 Knappe koppe­lingen (Dion Gijs­wijt).
13:45−14:30 Practi­cum 2 (Benne de Weger).
14:30 Afslui­ting.
Aanmel­ding
De vakan­tiecur­sus is een profes­sionali­serings­activi­teit die is aange­meld bij het Leraren­regis­ter. Het cursus­geld be­draagt € 95,= inclu­sief twee maaltij­den. Gepensi­oneer­den betalen € 50,= en studen­ten van leraren­oplei­dingen slechts € 35,=.
De cursus wordt gegeven in:
 • Amster­dam: op vrijdag 26 en zater­dag 27 augus­tus bij het CWI.
 • Eindho­ven: op vrijdag 2 en zater­dag 3 septem­ber op de TUE.
Hier vindt u de brochu­re van deze cursus en via deze link kunt u zich aanmel­den. Voor vragen kunt u mailen naar vakan­tiecur­sus@plat­formwis­kunde.nl.

 

Symposium Geschiedenis Wiskundeonderwijs

 
Zater­dag 17 septem­ber 2016 vindt het tweeën­twintig­ste symposi­um plaats van de Werk­groep Geschie­denis Reken-en Wiskun­deonder­wijs (WGRWO) van de Neder­landse Vereni­ging van Wiskun­delera­ren (NVvW). Het thema is dit keer Competi­ties en Compe­tenties.
Examens, wed­strij­den en wiskun­de hebben altijd al op aller­lei manie­ren met elkaar te maken gehad. Zo komt er bij het norme­ren van examens en bij het valide­ren van kwali­teits­contro­le van het onder­wijs veel wiskun­de kijken. Maar de wiskun­de daagt bij uitstek ook uit tot competi­tie binnen het wiskun­deonder­wijs. Het program­ma van dit jaar be­steedt in brede zin aan­dacht aan dit gegeven.
Program­ma
tijd onder­deel
9:30−10:15 Inloop en koffie.
10:15−10:30 Welkom en medede­lingen.
10.30−11.15 Jan van de Craats: De Wiskun­de Olympia­de.
11:15−12:00 Ad Meskens: Examens voor wijn­roeiers in zestien­de-eeuws Antwer­pen.
12:00−13:30 Lunch.
13:30−14:15 Truus Dekker: Examens voor lbo, mavo en vmbo.
14:15−14:45 Pauze.
14:45−15:30 Dédé de Haan: De Wiskun­de A-lympia­de.
Het symposi­um vindt plaats in cursus- en verga­dercen­trum Domstad. De kosten voor NVvW en NVORWO leden bedra­gen € 27,50. Niet-leden betalen € 32,50. Via deze link vindt u meer informa­tie en kunt u zich in­schrij­ven.

 

Uitslag tweede ronde Wiskunde Olympiade bekend

 
Op vrijdag 11 maart 2016 werd de tweede ronde van de Wiskun­de Olympia­de op twaalf univer­sitei­ten gehou­den. Op grond van hun score in de eerste ronde werden er 1017 leerlin­gen uitgeno­digd. Tien leerlin­gen ontvin­gen daar­naast een wild­card.
Uitein­delijk deden er 971 leerlin­gen daadwer­kelijk mee aan de tweede ronde. De opgaven werden dit jaar als zeer uitda­gend ervaren; slechts één leer­ling wist alle 40 punten binnen te halen.
Op grond van de uitsla­gen en de verhou­ding van de deelne­mersaan­tallen in de ver­schil­lende catego­rieën gaan de volgen­de leerlin­gen door naar de finale, die op vrijdag 16 septem­ber 2016 in Eindho­ven zal plaats­vinden:
 • De 38 onder­bouw­leerlin­gen met 18 punten of meer.
 • De 44 vierde­klas­sers met 20 punten of meer.
 • De 40 vijfde­klas­sers met 23 punten of meer.
Als u leerlin­gen heeft die mee hebben gedaan aan de tweede ronde, kunt u op de wed­strijd­site de scores van uw leerlin­gen zien. De deelne­mers hebben afgelo­pen week al een brief met hun persoon­lijke uitslag gekre­gen. De finalis­ten ontvin­gen boven­dien een uitnodi­ging om deel te nemen aan een aantal trai­nings­midda­gen op de univer­siteit, zodat ze zich opti­maal kunnen voorbe­reiden op de finale.
Volgend jaar
Inmid­dels is ook de datum van de eerste ronde van volgend jaar bekend. Noteer alvast in uw agenda: 23 januari t/m 2 februa­ri 2017. U kunt met uw school zelf binnen deze periode de meest geschik­te dag uitkie­zen waarop de eerste ronde wordt afgeno­men.
Namens de Stich­ting Neder­landse Wiskun­de Olympia­de,
Melanie Steen­tjes (melanie@wiskun­deolym­piade)

 

IMMC Erratum

In het stukje van Henk van de Kooij in Wiskun­dE-brief 734 over de Interna­tional Mathema­tical Mode­ling Challen­ge (IMMC) stond helaas een onjuist emaila­dres.
Het juiste adres van Henk is henkvan­der­kooij@gmail.com.

Vacatu­res in het onder­wijs

Het plaat­sen van vacatu­remel­dingen voor docen­ten wiskun­de en rekenen is gratis voor niet particu­liere instel­lingen voor middel­baar en hoger onder­wijs. Voor de voor­waarden: zie www.wiskun­debrief.nl.


 

Vacatures te Haarlem

Lyceum Sancta Maria heeft twee (regulie­re) vacatu­res:
 • Eerste­graads docent wiskun­de: 1,0 fte.
 • Tweede­graads docent wiskun­de: ca. 0,5 fte.
Sollici­tatie (met CV) via perso­neel@sancta­maria.nl t.a.v. mw. R. Box.

 

Vacatures te Hilversum

Het Comeni­us College te Hilver­sum zoekt profes­sionals die glimmen, zweten en spranke­len!
Wij zoeken voor het school­jaar 2016-2017 docen­ten voor de vakken wiskun­de, natuur­kunde, natuur­kunde-tech­niek en rekenen. In totaal gaat het om 1,0 tot 1,4 fte aan eerste- en tweede­graads func­ties.
U kunt uw reactie tot uiter­lijk 15 april 2016 richten aan de rector, drs. J.G. Veen­stra, via j.veen­stra@comeni­usnet.nl.
 

 

Vacature Vrije Universiteit Amsterdam

 
De Univer­sitaire Leraren­oplei­ding van de Vrije Univer­siteit Amster­dam is met ingang van het komend studie­jaar op zoek naar een Docent vakdi­dactiek wiskun­de (0,4 − 0,5 fte).
Meer informa­tie over de vacatu­re is hier te vinden. Sollici­teren kan tot 28 april 2016.
Voor inhoude­lijke informa­tie kunt u ook contact opnemen met dhr. dr. A. Handel­zalts (T: 020-5983059. E: a.handel­zalts@vu.nl).

Adver­tenties

Voor voor­waarden en tarie­ven: zie www.wiskun­debrief.nl.


 

Fontys Wiskunde Event FWE5

Woens­dag 20 april 2016 (middag en avond) organi­seert Fontys Leraren­oplei­ding Tilburg een program­ma met lezin­gen en work­shops voor ieder­een die in wiskun­de is geïnte­res­seerd.
Informa­tie en aanmel­den.

 

MathPlus: doe voor de zomer nog mee met de pilot

Wilt u Math­Plus uitpro­beren bij u in de klas? Doe dan mee met de pilot gediffe­renti­eerd leren en wiskun­dig denken.
Tijdens deze pilot heeft u de keuze uit de werkvor­men volle­dig digi­taal of blended lear­ning en geven wij u tijdens het gehele traject persoon­lijke begelei­ding en support.
Vraag een pilot aan op www.math­plus.nl/pilot.
 

 

Moderne wiskunde op Facebook en Twitter

Moderne Wiskun­de heeft een eigen Face­book-pagina (face­book.com/moderne­wiskun­de) en Twitter­account (twitter.com/moderne­wiskun­de).
Volg deze voor de laatste nieuw­tjes over onze nieuwe editie en actuele zaken.

 

Reset en Examenstand, hoe zit dat nu?

Er zijn nog veel vragen omtrent Reset en Examen­stand. Wij hebben voor u alles op één pagina op een rijtje gezet: www.casio-educa­tie.nl/examen­stand/
De volgen­de zaken komen aan de orde:
 • Wanneer Reset of Examen­stand voor havo en vwo?
  U vindt een helder schema van de fase­ring en uitleg over de procedu­res.
 • Wat doe ik met 'oude' Casio model­len?
  Via een softwa­re update kunnen bijna alle bestaan­de model­len worden voor­zien van examen­stand. Down­load de update via bovenge­noemde website.
 • Eén contro­le bij het examen is genoeg!
  Kijk zelf hoe eenvou­dig het is: www.casio-educa­tie.nl/casio­college/.
 

 

Wiskunde Academie in de twaalfde editie Getal & Ruimte

In de nieuwe 12e editie van Getal & Ruimte zetten we onze samen­werking met de Wiskun­de Acade­mie voort. Bij elk hoofd­stuk van GR12 havo/vwo onder­bouw komen in de nieuwe editie instruc­tievi­deo’s beschik­baar voor docent en leer­ling.
De video’s zijn qua opzet gelijk aan de video’s van de Wiskun­de Acade­mie in de 11e editie Getal & Ruimte Tweede Fase en worden speci­fiek door de Wiskun­de Acade­mie gemaakt voor Getal & Ruimte gebrui­kers.
Voor meer informa­tie:  j.boert­jens@noord­hoff.nl
 www.getalen­ruimte.noord­hoff.nl
 Face­book.com/getalen­ruimte
 twitter.com/getal_en_ruimte

 

Klaar voor de krachtigste GR voor het middelbaar onderwijs?

Verande­ringen in de examen­eisen beteke­nen verande­ring van (grafi­sche) rekenma­chine. Waarom dan niet meteen voor de beste machine kiezen? Als docent kunt u de nieuwe grafi­sche rekenma­chine van HP nu koste­loos testen. Neem contact op met p.scha­dron@hp-prime.nl voor meer informa­tie en ontvang een HP Prime voor u en/of de sectie.
 • Zeer snelle, nieuwe proces­sor.
 • Een touch­screen met kleur en hoge resolu­tie. Het is tenslot­te 2016.
 • Door het CvTE goedge­keurde examen­modus.
 • Volledi­ge support van Noord­hoff voor G&R en MW online beschik­baar.
Neem ook eens een kijkje op www.hp-prime.nl voor veel meer informa­tie over de HP Prime rekenma­chine en voor Neder­lands lesmate­riaal.
 

 

Bettermarks compleet voor vmbo B(K) t/m vwo+

Nu beschik­baar in better­marks wiskun­de:
 1 vmbo BK Nieuw!
 1 vmbo KGT(H) Ook voor Kader
 1 vmbo HV(+) Extra uitda­ging voor vwo(+)
Meer informa­tie en gratis toegang tot de nieuwe leer­stof via de website van better­marks.
 

 
redactie:Gerard Koolstra en Ton Groeneveld
e-mail:redactie@wiskundebrief.nl
website:www.wiskundebrief.nl