nummer 716, 18 oktober 2015

Dit nummer wordt ge­stuurd naar ruim 4300 adres­sen.

De Wiskun­dE-brief is een digita­le nieuws­brief, gericht op wiskun­dedocen­ten in het voortge­zet onder­wijs, met als doel om een snelle onder­linge uitwis­seling van informa­tie en menin­gen moge­lijk te maken. De brief ver­schijnt buiten de school­vakan­ties onge­veer één keer per week. Het abonne­ment is gratis.
Uw bijdra­gen aan de Wiskun­dE-brief zijn welkom op het emaila­dres van de redac­tie. Op de website van de Wiskun­dE-brief kunt u zich abonne­ren, vindt u alle voor­waarden en adver­tentie­tarie­ven en kunt u oude nummers nalezen.
Artikelen en bijdragen
Verschenen
Vacatures in het onderwijs
Advertenties

 

Moties over (reken)toetsen, de uitslag

 
De stemmin­gen over de moties inge­diend bij het debat over nut en nood­zaak van toet­sing in het onder­wijs en de reken­toets zijn niet hele­maal verlo­pen zoals ver­wacht. De groot­ste verras­sing is mis­schien de aanname van de motie Bis­schop (SGP) over het terug­dringen van het gebruik van de rekenma­chine bij de reken­toets.
Zoals voor­speld werd de motie Jadna­nansing (PvdA) om de reken­toets ook voor vmbo- en havo­leerlin­gen voorlo­pig niet te laten meetel­len voor het behalen van het diploma, aangeno­men. Verder­gaande moties, zoals het verzoek om de rege­ling ook voor het vwo te laten gelden of het verzoek omde vermel­ding van het reken­toetsre­sultaat op het diploma achter­wege te laten, werden verwor­pen.
Ook geen verras­sing was dat de motie waarin de staats­secreta­ris ver­zocht werd om "in overleg met het onder­wijs­veld, en in het bijzon­der met de NVvW, per sector een aanpak te ontwik­kelen ter verbete­ring en borging van de reken­vaardig­heid" werd aangeno­men. Deze motie werd breed ge­steund terwijl de staats­secreta­ris deze motie niet ontraad­de.
Een drietal moties werd ondanks een nega­tief stemad­vies van de bewinds­lieden toch aangeno­men:
  1. Een motie van Bis­schop (SGP) waarin ver­zocht wordt om "de rekenma­chine verder alleen toe te staan voor opgaven die het gebruik van een rekenma­chine toetsen en daarbij voor leerlin­gen met dyscal­culie een passen­de rege­ling te treffen". Achter­grond van deze motie is de opvat­ting dat de rekenma­chine een veel te grote rol speelt in de reken­toets en dat de crite­ria voor het mogen gebrui­ken van een rekenma­chine onduide­lijk en wille­keurig zijn.
  2. Nog een motie van Bis­schop (SGP) waarin ver­zocht werd om de huidige prak­tijk te continu­eren, waarbij deelna­me aan interna­tionale onder­zoek (zoals PISA en TIMSS) op basis van vrijwil­ligheid gebeurt. In het wets­voor­stel over de Diagnos­tische Tussen­tijdse Toets is zo’n ver­plich­ting opgeno­men. Het ministe­rie was in eerste instan­tie van plan om deelna­me aan interna­tionale onder­zoeken ver­plicht te stellen om zowel in kwalita­tief als in kwanti­tatief opzicht voldoen­de deelna­me te garande­ren. Later is er echter aange­kondigd dat er geen nieuwe ver­plichte toetsen zouden komen (zie Wiskun­dE-brief 675).
  3. Een motie van Strauss (VVD) om onder­zoek in te stellen naar de beste­ding van de midde­len voor verbete­ring van het rekenon­derwijs. Hoewel in de overwe­ging het MBO met name wordt genoemd, lijkt het gevraag­de onder­zoek zich uit te strek­ken over alle secto­ren.
Het is nu wachten op de reactie van het ministe­rie. gk
Een over­zicht van de moties met stemver­houdin­gen is hier te bekij­ken.

 

Professionalisering (reactie 1)

Het gebied van de profes­sionali­sering vind ik een gebied waar de over­heid niets te zoeken heeft. Het is ieders eigen verant­woorde­lijk­heid en dus ook ieders vrij­heid om op dit gebied al dan niet iets te onderne­men. De ver­plich­ting die de over­heid ons oplegt, vind ik princi­pieel fout.
Die profes­sionali­serings­ver­plich­ting heeft daarbij ook hele­maal geen zin. Je zult zien dat veel collega's om onder die ver­plich­ting uit te komen, gewoon af en toe een cursus­je gaan doen waar ze uitein­delijk niets van opste­ken.
Weten­schappe­lijk onder­bouwd
Ik heb ik mijn beden­kingen bij de scherpe woorden van Gerard Kool­stra over onder­wijsmy­thes. 'Weten­schappe­lijk niet te onder­bouwen' bete­kent nog niet 'onwaar'. Ook over het 'weten­schappe­lijk weerleg­gen' heb ik vaak zo mijn twij­fels.
Laat mensen gewoon zelf kiezen. Je moet ervan uitgaan dat mensen in staat zijn om zelf een oordeel te vormen over de kwali­teit van nascho­lingsac­tivitei­ten.
Hendrik Maryns

 

Professionalisering (reactie 2)

Het afgelo­pen jaar heb ik mijn eerste­graads oplei­ding wiskun­de afge­rond en ik vond het heer­lijk om weer te stude­ren en te genie­ten van bijvoor­beeld de colle­ges van Steven Webster over de History of Mathema­tics of die van Jeroen Spandaw over Geome­try (beide via Master­math). Ik zou het heel fijn vinden om derge­lijke colle­ges, bijvoor­beeld één keer per maand, te kunnen blijven volgen.
Waarom heb ik zo genoten? Ik had goede docen­ten en ik maakte deel uit van een leuke, min of meer vaste groep studen­ten en collega docen­ten. Delen uit de cursus kon ik meteen gebrui­ken als toetsop­drach­ten of als verrij­kingsma­teriaal. Het is leuk om uit de ver­schei­denheid van dingen van de wiskun­de iets te halen.
Diffe­rentia­tie
Over veel nascho­lingen ben ik minder tevre­den. Ik geef al langer wiskun­de en mijn erva­ring is dat die nascho­ling vaak rede­lijk gemakke­lijk is. Ze is soms niet goed voorbe­reid, er is te veel ruimte voor overleg en er zitten veel onderde­len met zelf­werk­zaam­heid in. Sommige collega's zullen het prettig vinden om een cursus te volgen waarin veel zelf­werk­zaam­heid of samen­wer­kingsac­tivitei­ten zitten. Ik vind het echter juist fijn om te leren. Die zelf­werk­zaam­heid kan ik ook thuis verrich­ten; ik stel het meer op prijs om tijdens de nascho­ling alleen nieuwe informa­tie te ontvan­gen. Mis­schien zou daarin ook eens gediffe­renti­eerd kunnen worden.
Onder­werpen
Het zou voor zo'n cursus een idee kunnen zijn om een boekje als Wiskun­de voor in bed, op het toilet of in bad (Simon Kool­stra) of 50 inzich­ten wiskun­de (Tony Crilly) te gebrui­ken om voor de duur van een jaar of twee topics nader uit te werken. En het zou mis­schien ook een goed idee zijn om een VO docent en een Univer­sitair docent samen een cursus te laten voorbe­reiden.
Zomer­cursus?
Met school­gaande kinde­ren én een school die vroeg weer begon, is de zomer­cursus voor mij helaas minder ge­schikt geble­ken.
Marloes Kloos­terboer, docent wiskun­de

 

Reset van de grafische rekenmachine in de praktijk

 
Omdat op het komend cen­traal examen de leerlin­gen hun grafi­sche rekenma­chine moeten reset­ten, hebben we bij het laatste school­examen in 4 havo en in 5 vwo de leerlin­gen bij de school­examens alvast hun grafi­sche rekenma­chine laten reset­ten. Het reset­ten hebben we in de klas natuur­lijk eerst goed met elkaar geoe­fend.
Ik heb de leerlin­gen tijdens dat oefenen meteen laten zien wat er niet meer in het geheu­gen van de rekenma­chine aanwe­zig mag zijn. Geen program­ma's, geen apps en geen noti­ties. Dit werd door wiskun­dedocen­ten tijdens de eerste minuten van de toets alle­maal ook gecon­tro­leerd. De rekenma­chines die niet gereset bleken te zijn, werden alsnog door de docen­ten gereset.
In de les na het school­examen werd er nog­maals aan­dacht aan het reset­ten besteed. Bij de herkan­singen had één leer­ling toch nog niet gereset. Die leer­ling kreeg daarom een 1 waar­door het eerste cijfer bleef staan.
Beter dan contro­leren aan de deur
Op die manier hebben wij docen­ten en leerlin­gen al ruim voor het cen­traal examen goed laten wennen aan de contro­leproce­dures. Dat blijkt heel handig te zijn. Contro­leren voor binnen­komst, bij de deur, hebben we ook een keer gepro­beerd. Het kostte toen echter erg veel tijd om aan de deur bij iedere machine te contro­leren of zowel het program­mageheu­gen als het storage­geheu­gen (noti­ties) leeg waren.
Examen­stand
We hopen dat de examen­stand voor de Casio snel te downloa­den zal zijn. Die examen­stand is natuur­lijk veel eenvou­diger te contro­leren. De leerlin­gen zetten aan het begin van de toets de examen­stand aan en de docent hoeft na 10 minuten alleen maar even op het display te kijken of daar een snel knippe­rende R wordt getoond. Die snel knippe­rende R is name­lijk geduren­de 15 minuten na het inscha­kelen van de examen­stand zicht­baar. Onder­tussen kunnen er dus geen illega­le gege­vens zijn inge­voerd. Die eenvou­dige contro­le kan door iedere surveil­lant pro­bleem­loos worden uitge­voerd.
Je kunt er natuur­lijk ook voor kiezen om de leer­ling bij de deur van de examen­zaal op het laatste knopje te laten drukken om de examen­stand te active­ren. Wat de beste van deze twee moge­lijkhe­den voor ons is, moeten we nog uitvin­den.
S. Biesheu­vel

 

Oktoberveiling van het WwF in volle gang

 
Op de geheel ver­nieuwde website van het Wereld­wiskun­de Fonds komt de boeken­veiling goed op gang. Inmid­dels is er op die site al zo'n 200 keer een bod uitge­bracht. Erg in het oog loopt natuur­lijk het boek van L.E.J. Brouwer; de prijs voor dit antiqua­rische juweel ligt nu al boven de € 40,=.
Met de op­brengst van deze veiling kunnen we in ontwik­kelings­landen projec­ten onder­steunen op het gebied van wiskun­deonder­wijs op middel­bare school­niveau in ontwik­kelings­landen.
Bieden in de herfst­vakan­tie
De ver­nieuwde veiling­site biedt tal van zoekmo­gelijk­heden. Je kunt er bijvoor­beeld zoeken op catego­rie en daarbin­nen weer op tref­woorden in de titel of op auteur. Klik op het boek waarop je wilt bieden en je vindt bij 'Details' en 'Be­schrij­ving' meer informa­tie over het boek. Bij de 'Biedge­schiede­nis' zie je of er al is geboden en van wie de gedane bieding­en zijn.
Hier vind je uitleg over hoe het bieden gaat. Zoals altijd zijn de verzend­kosten voor de uitein­delijke koper. De veiling eindigt op 31 oktober 2015, automa­tisch en precies om 12:00 uur 's middags.
Kom kijken en bied mee. Veel plezier met onze oktober­veiling.
Jos Remijn wereld­wiskun­deboe­ken@nvvw.nl
Veiling­meester WwF

 

Regionaal steunpunt Leiden: nascholing statistiek havo

Dit school­jaar is het nieuwe havo eindexa­menpro­gramma inge­gaan. De huidige vierde klas wiskun­de A havo doet over minder dan twee jaar eindexa­men waarin het onder­werp 'statis­tiek' promi­nent aanwe­zig zal zijn.
In het nieuwe statis­tiekpro­gramma bestaat er een bijzon­dere aan­dacht voor de empiri­sche cyclus, het repre­sente­ren van realis­tische data­sets met behulp van ICT, het kwalita­tief en kwanti­tatief verge­lijken van groepen en het conclu­sies trekken op basis van steek­proeven.
Profes­sionele statis­tici
In de nascho­ling wordt het nieuwe voor­beeldma­teriaal voor havo 4 en 5 bestu­deerd en wordt stilge­staan bij de 'big ideas' van het nieuwe statis­tiekpro­gramma. Bij de opzet van de cursus zijn profes­sionele statis­tici betrok­ken.
De cursus wordt gegeven op 29 oktober, 12 novem­ber en 10 decem­ber 2015 en heeft een studie­last van 35 uur. Bezoek www.regio­naal­steun­puntlei­den.nl voor meer informa­tie of om u aan te melden.

Versche­nen

In deze rubriek beste­den we aan­dacht aan nieuwe publica­ties en softwa­re op het gebied van wiskun­de en wiskun­deonder­wijs. Uw inzen­dingen zijn welkom maar de redac­tie beslist uitein­delijk of en hoe een bijdra­ge ge­plaatst wordt.


 

Euclidea

 
uitge­bracht door:HORIS interna­tional.
naam:Eucli­dea: Geome­tric Con­structi­ons Game with Compass and Straight­edge.
ge­schikt voor:iPad en iPhone.
Prijs:gratis (met reclame), deel 2 kost € 0,99.
Door aanra­ken kun je op eenvou­dige wijze lijnen, cirkels en hun snijpun­ten constru­eren. Een punt of snij­punt kost niets, een cirkel of lijn kost je één zet. Het de kunst om elke oplos­sing te vinden in zo min moge­lijk zetten.
Vooral dat laatste vergt soms heel wat crea­tief denk­werk. Naarma­te je verder komt met de opdrach­ten, komen er knoppen bij. Als je bijvoor­beeld gevon­den heb hoe je in drie stappen een lood­lijn op een gegeven lijn door een punt constru­eert (een doorden­kertje voor het geval dat het punt op de lijn zelf ligt), ont­staat er in de daarop­volgen­de opdrach­ten een knop waarmee je direct een lood­lijn kunt tekenen. Het gebruik van deze knop kost je dan wel drie zetten. Op dezelf­de wijze ont­staan er knoppen voor bijvoor­beeld een bissec­trice en een middel­lood­lijn.
Getipt door: Anton Kalff, VCL Den Haag.

Vacatu­res in het onder­wijs

Het plaat­sen van vacatu­remel­dingen voor docen­ten wiskun­de en rekenen is gratis voor niet particu­liere instel­lingen voor middel­baar en hoger onder­wijs. Voor de voor­waarden: zie www.wiskun­debrief.nl.


 

Eerstegraads vacature te Hellevoetsluis

Het Penta college CSG Jacob van Lies­veldt zoekt per direct een enthou­siaste collega om de vak­groep wiskun­de te verster­ken. Het betreft een vacatu­re in het eerste­graads gebied voor 1,0 fte. Een goede kennis van de Engelse taal strekt tot aanbeve­ling.
De aanstel­ling zal zijn op tijde­lijke basis tot en met 31 juli 2016, met uit­zicht op een vaste aanstel­ling. Afhanke­lijk van erva­ring behoort een LD-functie tot de moge­lijkhe­den.
U kunt uw sollici­taties richten aan dhr. drs. W.M. van den Eshof: w.vanden­eshof@penta.nl.

Adver­tenties

Voor voor­waarden en tarie­ven: zie www.wiskun­debrief.nl.


 

GR in examenstand: is spieken echt onmogelijk?

 
Vanaf 2016 moeten de vierde­klas­sers een grafi­sche rekenma­chine met examen­stand aan­schaf­fen. Gebruik van de examen­stand is name­lijk vanaf CE 2018 havo en 2019 vwo ver­plicht. Is het nu nodig om alle rekenma­chines voor aanvang van het examen te contro­leren?
Bij Casio niet! Bekijk de video op www.casio-educa­tie.nl/casio­college/ en begin het examen zonder gedoe.

 

Folders Moderne Wiskunde 'Welke wiskunde moet ik kiezen?'

Voor de leerlin­gen in havo 3 en vwo 3 hebben we bij Moderne Wiskun­de folders gemaakt: 'Welke wiskun­de moet ik kiezen?'. Hierin geven we aan, welke opgaven uit de 9e en 10e editie in klas 3 kunnen worden gekop­peld aan wiskun­de A en B (C en D) in klas 4. Daarmee krijgen leerlin­gen een beeld van de inhoud van wiskun­de A en B (C en D) en kunnen ze mede op basis hiervan een keuze maken.
Bekijk hier de folders.
Voor vragen: Rob Houten­bos, r.houten­bos@noord­hoff.nl.

 

Moderne Wiskunde in de DWO

Bij de nieuwe editie van Moderne Wiskun­de komt een digita­le versie die gebouwd wordt in de DWO (Digita­le Wiskun­de Omge­ving van het FI). Ik ben op zoek naar docen­ten die hier een bijdra­ge aan willen leveren.
Graag een reactie naar r.houten­bos@noord­hoff.nl.

 

Word eerstegraads docent wiskunde

 
Wilt u verder? Wiskun­de geven in de boven­bouw havo/vwo? Onder­zoek doen naar lesme­thoden die werken en vernieu­wen? Uw kans vergro­ten op een LC/LD functie? Start in Nijme­gen met de Master Leraar Wiskun­de bij de HAN.
Open avond 3 novem­ber 2015, Nijme­gen, 18:00-21:00 uur.

 

HP Prime

Een nieuwe grafi­sche rekenma­chine met:
  • Een rela­tief nieuwe proces­sor, dus heel veel sneller dan gangba­re machi­nes.
  • Stan­daard gele­verd inclu­sief emula­tor, ook voor uw leerlin­gen!
  • Een touch­screen met kleur en hoge resolu­tie; het is 2015.
  • CAS volwaar­dige Compu­ter Algebra Softwa­re, via de examen­stand eenvou­dig tijde­lijk te blokke­ren, goedge­keurd door CvTE examens HAVO (vanaf 2017) en VWO (vanaf 2018).
  • Stan­daard voor­zien van krachti­ge applica­ties voor functie­onder­zoek, dynami­sche meetkun­de, statis­tiek, spread­sheet, plotten van impli­ciete func­ties en meer...
  • Neder­landse onder­steu­ning door onze educa­tief consul­tant Pieter Scha­dron (p.scha­dron@hp-prime.nl).
Interes­se in een demo, een leraren­aanbie­ding of het zonder ver­plich­tingen testen of de HP Prime ook voor u de juiste keuze is? Neem dan contact op via hp@moravia-europe.eu.
Neem ook eens een kijkje op www.hp-prime.nl voor veel meer informa­tie over de HP Prime rekenma­chine.
 

 
redactie:Gerard Koolstra en Ton Groeneveld
email:redactie@wiskundebrief.nl
website:www.wiskundebrief.nl