nummer 628, 17 maart 2013

Dit nummer wordt ge­stuurd naar ca. 3500 adres­sen.


De Wiskun­dE-brief is een digita­le nieuws­brief, gericht op wiskun­dedocen­ten in het voortge­zet onder­wijs, met als doel een snelle onder­linge uitwis­seling van informa­tie en menin­gen. De brief ver­schijnt buiten de school­vakan­ties onge­veer één keer per week. Via de website kunt u een gratis abonne­ment aanvra­gen.
Uw bijdra­gen zijn welkom op het emaila­dres van de redac­tie. Op onze website vindt u nadere details. De redac­tie behoudt zich steeds het recht voor, bijdra­gen in te korten of niet te publice­ren.
Op onze website kunt u oude nummers op onder­werp opzoe­ken en nalezen. Ook onze adver­tentie­tarie­ven en voor­waarden vindt u daar.

Inhoud van dit nummer:

Grafische Rekenmachine en Nomenclatuur

 
In Eucli­des 4 (februa­ri 2013) is in het artikel '(werk)woorden' in de centra­le examens een ver­nieuwde nomen­clatuur beschre­ven, die nu ook een officië­le status heeft gekre­gen. Zie ook wiskun­dE-brief 604. In deze nomen­clatuur staat iets waar ik mij zorgen om maak.
Bij de woorden 'exact' en 'algebra­ïsch' staat name­lijk dat bij de beant­woor­ding van een opgave (onder andere) geen gebruik mag worden gemaakt van de grafi­sche moge­lijkhe­den van de grafi­sche rekenma­chine. Ik voorzie hier grote proble­men, bijvoor­beeld bij onge­lijkhe­den waarbij een gebro­ken en een lineai­re functie zijn betrok­ken.
Teken­schema terug?
Sinds de invoe­ring van de grafi­sche rekenma­chine is het in de vorige eeuw gebrui­kelijke teken­schema verban­nen. We kunnen immers de grafie­ken (die de GRM gratis levert) gebrui­ken om te zien waar de ene grafiek boven de ander ligt. Door hiervan een schets te maken, kan hiermee het eindant­woord van de onge­lijk­heid worden toege­licht. Maar dat mag dus met ingang van 2014, of mis­schien zelfs dit jaar al, niet meer op het eindexa­men.
In een brief van de plaats­vervan­gend cluster­manager exacte vakken van het CvE werd dit beves­tigd: "Het is niet meer de bedoe­ling bij 'exact' en 'algebra­ïsch' om de grafi­sche moge­lijkhe­den van de GR te gebrui­ken. Je zult een andere oplos­sing moeten zoeken, bijvoor­beeld een teken­schema." Alle school­boeken moeten dus snel worden her­schre­ven en uitwer­kingen moeten worden aange­past.
Wat vindt u? Ziet u nog meer gevol­gen van de nieuwe nomen­clatuur?
Ton Lecluse, 't Hooghe­landt College Amers­foort.
Noot van de redac­tie
Omdat in de publica­ties van het CvE bena­drukt wordt dat de lijst aan­sluit bij de gangba­re prak­tijk van de Centra­le Examens en als zodanig ook bruik­baar is voor de centra­le examens van 2013, hebben we het CvE om nadere toelich­ting ge­vraagd. Wordt ver­volgd...

De rekentoets: waar zijn we mee bezig?

Naar aanlei­ding van de discus­sies over de reken­toets van de laatste tijd heb ik de toets zelf eens gemaakt. Ik deed er een uur over en ik haalde 51 punten. Zelf denk ik dat ik goed kan rekenen
Ik heb mijn toets uiter­aard nog een keer nageke­ken. Ik heb wat lees­foutjes gemaakt wat afron­den betreft en er zijn mis­schien twee opgaven waarbij ik het niet mee eens ben met de beoorde­ling van mijn ant­woord.
Ik heb uitein­delijk de volgen­de opmer­kingen
 • Het is vreemd dat 80% van de opgaven met rekenma­chine gemaakt mag worden.
 • Het is belache­lijk dat opgaven met meerde­re stappen toch maar één punt krijgen.
 • Het is dom dat er bij ver­schil­lende opgaven niet duide­lijk wordt gemaakt hoe er moet worden afge­rond terwijl bepaal­de afron­dingen toch fout worden gere­kend.
 • Wie heeft er ooit verzon­nen dat de reken­toets met de compu­ter moet worden afgeno­men? Totale waanzin. Als deze toets gewoon op papier wordt afgeno­men, kan ieder­een tege­lijk worden ge­toetst.
 • Deze toets test meer de lees­vaardig­heid en het concen­tratie­vermo­gen van de leer­ling dan de reken­vaardig­heid.
Slach­ting
Havo en vwo ver­schil­len gemid­deld 10 punten. Havo haalt gemid­deld 28 punten en vwo haalt gemid­deld 38 punten. De huidige norme­ring richt dus een slach­ting aan onder de havopo­pulatie. En wat is de oplos­sing van de ambtena­ren? Dan maken we de test voor het vwo wat moeilij­ker!
Meer­staps­vragen
Even nog iets over de ogpaven met meerde­re stappen. Je kunt dit verge­lijken met het leren van woord­jes, dan in één vraag drie woord­jes laten verta­len en uitein­delijk alleen een punt toeken­nen als je ze alle drie goed hebt. Neem eens aan dat je 77,8% van die woord­jes kent. Dan krijg je bij een N=1-norme­ring een 8. Bij vragen met drie woord­jes tege­lijk is de succes­kans 0,7783=0,47 en krijg je bij N=1 een 5,2. De huidige norme­ring komt overeen met N=-0,5 dus dat wordt dan zelfs een 3,7!
Waar zijn we mee bezig?
Ernst Jan Beerla­ge, Erasmus College Zoeter­meer.

Teams voor Benelux- en Europese meisjesolympiade bekend

Vorig weekend zijn de teams voor de Benelux Mathema­tical Olympi­ad (BxMO) en de Europe­an Girls’ Mathema­tical Olympi­ad (EGMO) geselec­teerd. De opgaven van de selec­tie­toets kunt u via deze link terug­vinden.
Het team voor EGMO 2013, die zal plaats­vinden in Luxem­burg van 8 t/m 14 april, bestaat uit:
 • Chuyao Tong, 5 vwo, Stede­lijk College Eindho­ven (ISSE)
 • Esther Visser, 6 vwo, Stede­lijk Gymnasi­um Arnhem
 • Maaike Los, 4 vwo, Gomarus­college Gronin­gen
 • Michel­le Swee­ring, 5 vwo, Erasmi­aans Gymnasi­um Rotter­dam
 
Zij zullen worden bege­leid door Birgit van Dalen (Univer­siteit Leiden en Aloysi­us College Den Haag) en Sietske Tacoma (Freuden­thal Insti­tuut Utrecht).
Het team voor BxMO 2013, die zal plaats­vinden in Dord­recht van 26 t/m 28 april, bestaat uit:
 • Bas Verse­veldt, 5 vwo, Theresi­a Lyceum Tilburg
 • Bob Zwet­sloot, 4 vwo, Teylin­gen College Leeuwen­horst Noord­wijker­hout
 • Djurre Tijsma, 6 vwo, Christe­lijk Gymnasi­um Beyers Naudé Leeuwar­den
 • Koen Doode­man, 4 vwo, Tabor College Hoorn
 • Lars Ran, 6 vwo, Montes­sori College Twente
 • Peter Gerlagh, 5 vwo, Theresi­a Lyceum Tilburg
 • Peter van Hintum, 6 vwo, Panta­rijn Wagenin­gen
 • Ragnar Groot Koer­kamp, 6 vwo, Cambium College Zaltbom­mel
 • Thijs Douwes, 5 havo, Revius Lyceum Doorn
 • Tysger Boelens, 5 vwo, Regiona­le Scholen­gemeen­schap Ter Apel
 
Zij zullen worden bege­leid door Milan Lopuhaä (Univer­siteit Leiden), Julian Lyczak (Univer­siteit Utrecht) en Quin­tijn Puite (Hoge­school Utrecht en Techni­sche Univer­siteit Eindho­ven).
BxMO en EGMO 2014
Afgelo­pen vrijdag heeft ook de tweede ronde van de Neder­landse Wiskun­de Olympia­de plaats­gevon­den. De 800 deelne­mers aan deze wed­strijd maken uitein­delijk kans op de teams voor BxMO en EGMO 2014. De uitslag van de tweede ronde wordt over enkele weken in de wiskun­dE-brief gepubli­ceerd.
Birgit van Dalen en Quin­tijn Puite
Coördi­natoren van het olympia­detrai­nings­program­ma
info@wiskun­deolym­piade.nl

Onbevoegd wiskundeleraar (reactie)

Ik heb met instem­ming het stuk van Wolf­gang Köchers in wiskun­dE-brief 627 gelezen. Zelf bevind ik me in een soortge­lijke situa­tie. Ik heb mijn studie nog niet laten vallen maar ik was wel bijna zo ver. Het is dat ik een inspire­rende vakdi­dacti­cus heb want anders had ik er ook al lang de brui aan gegeven.
De leraren­oplei­ders doen hun best hoor. Maar de oplei­dingen zijn aan elke univer­siteit com­pleet anders en de klach­ten onder medestu­denten zijn niet te tellen. Mijns inziens missen de oplei­dingen een duide­lijke visie. Wat is een mens en hoe ontwik­kelt deze zich? Zolang je daar geen duide­lijk ant­woord op hebt, kan een studie weinig meer­waarde bieden.
Label­tjes
Zonder die duide­lijk­heid blijft het bij opper­vlakki­ge tips over hoe je de eerste jaren een klas onder contro­le kan houden. Alsof het alleen maar daarom gaat. Bevoegd­heid is een label in een maat­schap­pij die veel te veel van label­tjes houdt.
En dan wil men ons ook nog eens gaan regi­streren. Alsof dat wat gaat verande­ren.
Hendrik Maryns

WiskundeDialoog 2013

Het Radboud PUC of Science organi­seert op maandag 13 mei de derde editie van de Wiskun­deDia­loog. De hoofd­thema’s van deze dag zijn de nieuwe examen­program­ma’s wiskun­de en ICT in het wiskun­deonder­wijs. Daar­naast zijn er een aantal inhoude­lijke work­shops en lezin­gen met leuke lesidee­ën.
U kunt zelf kiezen welke route door de work­shops u wilt volgen. Een paar mogelij­ke routes zijn:
 • De ICT-route
  • Ervarin­gen in een laptop­klas
  • Een digi­bord, wat kan je ermee?
  • Geoge­bra: interac­tieve lesidee­ën
 • De wiskun­de B-route
  • Com­plexe eenvou(w)d
  • Het nieuwe wiskun­de B
  • De spiro­graaf
 • De wiskun­de A/C-route
  • Wiskun­de C voor havo
  • Spelen met geome­trie
  • Het nieuwe wiskun­de A/C
 • De van alles wat-route
  • Dyscal­culie
  • Reken­vaardig­heid
  • Logisch redene­ren
 
Volg voor het gehele program­ma deze link. U kunt zich daar ook aanmel­den.
Xandra Snoeker
Regioco­ördina­tor wiskun­de van het PUC, Radboud Univer­siteit
X.Snoeker@science.ru.nl

Herinnering wiskunde C conferentie

Denkt u nog aan de wiskun­de C confe­rentie van woens­dag 20 maart? Er zijn nog enkele plaat­sen vrij. Klik voor meer informa­tie op deze link.
Nico Alink, SLO

Adver­tenties

Voor voor­waarden en tarie­ven: zie www.wiskun­debrief.nl


Eerstegraads vacature te Barneveld

Op de Christe­lijke scholen­gemeen­schap voor mavo, havo, vwo en techna­sium Johan­nes Fonta­nus College te Barne­veld ont­staat per 1 augus­tus 2013 een vacatu­re voor een eerste­graads docent wiskun­de.
Informa­tie over deze vacatu­re en onze school kunt u vinden op onze website: www.jfc.nl.

Eerstegraads vacature te Warnsveld

Het Isen­doorn College in Warns­veld, RK scholen­gemeen­schap voor (t)vwo, (t)havo en mavo, telt ca. 1700 leerlin­gen. Onge­veer een derde van de leerlin­gen volgt het tweeta­lig onder­wijs. Met ingang van het nieuwe school­jaar zoeken we docen­ten wiskun­de, o.a. 1e graads 1,0 fte (regu­lier) en diverse vervan­gingsba­nen. Kijk op www.isen­doorn.nl voor informa­tie.

Eerstegraads vacature te Hoorn

Op het Tabor College Weren­fridus (school voor havo, athene­um, gymnasi­um en tweeta­lig onder­wijs) ont­staan bij aanvang school­jaar 2013/2014 twee eerste­graads vacatu­res wiskun­de, in totaal 1,44 fte (regulie­re uren).
Reac­ties graag mailen naar vacatu­res@tabor.nl t.a.v. mevrouw M. Coenen.

Vacature bij Fontys Hogescholen

 
Docent/leraren­oplei­der Wiskun­de (13.I07.005).
meer informa­tie.

SmartRekenen

Zoekt u een reken­program­ma dat adap­tief rekenen onder­steunt? Volg het voor­beeld van meer dan 50 van uw collega’s en maak kennis met SmartRe­kenen.
Op­brengst­gericht rekenon­derwijs voor het VO. Referen­tieni­veau 1F tm 3F. Gratis pilot bij u op school. Kijk op www.eduhint.nl en maak een af­spraak.

3 april Noordhoff Uitgevers Rekencongres. Meld u nu aan!

Wilt u ant­woord op uw vragen over de aspec­ten die samen­hangen met de ver­plichte reken­toets, de voorbe­reiding op de reken­toets en de inrich­ting van het rekenon­derwijs? Kom dan op 3 april 2013 naar het Noord­hoff Uitge­vers Reken­congres.
U kunt zich in­schrij­ven via www.nureken­congres.nl.

 
redactie:Gerard Koolstra en Ton Groeneveld
email:redactie@wiskundebrief.nl
website:www.wiskundebrief.nl