WiskundE-brief nummer 589   12-02-2012

Dit nummer wordt gestuurd naar ca. 3100 adressen.


redactie:Gerard Koolstra en Ton Groeneveld
email:redactie@wiskundebrief.nl
website:www.wiskundebrief.nl

De WiskundE-brief is een digitale nieuwsbrief gericht op wiskundedocenten in het voortgezet onderwijs, met als doel een snelle onderlinge uitwisseling van informatie en meningen. De brief verschijnt buiten de schoolvakanties ongeveer één keer per week. Via de website kunt u een gratis abonnement aanvragen.

Uw bijdragen zijn welkom op het emailadres van de redactie. Op onze website vindt u nadere details. De redactie behoudt zich steeds het recht voor, bijdragen in te korten of niet te publiceren.

Op onze website kunt u oude nummers op onderwerp opzoeken en nalezen. Ook onze advertentietarieven en voorwaarden vindt u daar.


Inhoud van dit nummer:


Rekentoetswijzercommissie 3S van start

In januari is de rekentoetswijzercommissie 3S geïnstalleerd. Deze commissie, onder voorzitterschap van Jan van de Craats en met Jos Tolboom als secretaris, moet een rekentoetswijzer opstellen die afgeleid is van het rekenniveau 3S uit het referentiekader. Aan de hand van de rekentoetswijzer en een veldraadpleging zal de Minister besluiten of het niveau 3S geschikter is voor vwo-leerlingen dan het niveau 3F.

De commissie heeft de volgende opdracht gekregen:

Stel een rekentoetswijzer 3S inclusief voorbeeldopgaven op als uitgangspunt voor de rekentoets vwo. De rekentoetswijzer moet een goede vertaling zijn van het referentieniveau 3S. Zorg voor afstemming met docenten, inhoudelijk deskundigen en andere relevante partijen.

Alle vwo-leerlingen doen eindexamen in wiskunde. OCW wil niet dat er onnodige overlap is tussen de rekentoets vwo en wiskunde. Daarom zullen het subdomein meetkunde en het domein verbanden geen onderdeel uitmaken van de rekentoetswijzer 3S.

Zomervakantie
Het streven is om scholen nog voor de zomervakantie op de hoogte te stellen van het besluit van de Minister. De rekentoetswijzer 3S zal dan ook verspreid worden. Eerder zijn al rekentoetswijzers 2F en 3F ontwikkeld (zie onder andere steunpunttaalenrekenenvo.nl). Diverse docenten en deskundigen waren echter van mening dat het 3F niveau voor vwo-leerlingen minder geschikt zou zijn. Met de opdrachtverlening aan de commissie 3S wil de Minister nagaan of dit niveau inderdaad tot een betere rekentoets leidt.

Samenstelling
De commissie 3S bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter:Jan van de Craats
Secretaris:Jos Tolboom
CvE vertegenwoordiger:Jaap Vedder
Cito vertegenwoordiger:Ernie Schouten
Overige leden: Henk van der Kooij, Wim Caspers, Peter Kop, Jan Karel Lenstra en Henk Rozenhart

Wouter Wieldraaijer, OCW, projectleider taal en rekenen VO


Weer meer deelnemers aan Wiskunde Olympiade

Op vrijdag 27 januari 2012 werd de eerste ronde van de Wiskunde Olympiade gehouden. Er deden 270 scholen mee met in totaal 5574 leerlingen. We zijn heel blij dat steeds meer docenten de eerste ronde aanbieden aan hun leerlingen. We hopen dat deze stijgende trend van deelnemende leerlingen en scholen zich voort zal zetten.

Er worden 811 leerlingen uitgenodigd voor deelname aan de tweede ronde op 23 maart 2012. Dit zijn 315 leerlingen uit 5-vwo en 5-havo met 20 punten of meer, 308 leerlingen uit 4-vwo en 4-havo met 16 punten of meer en 188 leerlingen uit klas 1 t/m 3 met 12 punten of meer. De tweede ronde vindt verspreid over het land op twaalf universiteiten plaats. De beste 130 leerlingen bij de tweede ronde worden vervolgens uitgenodigd voor de finale aan de TU Eindhoven op 14 september.

De opgaven en uitwerkingen van de eerste ronde kunt u vinden op www.wiskundeolympiade.nl.

Namens de Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade,
Melanie Steentjes, melanie.steentjes@cito.nl.


Fatou & Julia en het Mandelbrot Mysterie

In het voorjaar van 2012 organiseert de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam weer een webklas Wiskunde. Het onderwerp is dit keer:

Fatou & Julia en het Mandelbrot Mysterie

Leerlingen uit 5 en 6 vwo met wiskunde in het vakkenpakket, kunnen zich door middel van deze intensieve online cursus vier weken lang verdiepen in een van de meest complexe en mysterieuze objecten uit de wiskunde.

Ga naar www.uva.nl/webklassen voor meer informatie.


HKRWO: Vergeten vakken

Het achttiende symposium van de Historische Kring Reken en Wiskunde Onderwijs (HKRWO) zal plaatsvinden op zaterdag 12 mei in het congrescentrum Domstad in Utrecht. Het onderwerp is dit jaar Vergeten Vakken. Onder die titel besteden we aandacht aan vakken die op het middelbaar onderwijs ooit een belangrijke plaats innamen maar nu vrijwel vergeten zijn. Denk daarbij aan Rekenkunde (iets heel anders dan rekenen), Stelkunde of Beschrijvende Meetkunde.

Sprekers op dit symposium zijn Aad Goddijn, Martin Kindt, Brugt Krol en Harm Jan Smid.

Kijk op www.fi.uu.nl/hkrwo voor meer informatie over de coferentie.


Bètapartnersconferentie 2012

Bètapartners is een netwerk waarin 32 VO scholen met het hoger onderwijs en het bedrijfsleven samenwerken om het bèta-onderwijs te vernieuwen, te verbeteren en te ondersteunen. In het kader van deze doelstelling wordt op donderdag 15 maart 2012 van 14.30 - 21.00 uur op de Universiteit van Amsterdam de Bètapartnersconferentie 2012 georganiseerd.

Voor alles wil men docenten inspireren. Daarom is deze conferentie, zoals altijd, gericht op de inhoud van het bèta-onderwijs. Voor docenten, decanen en schoolleiders zijn er leuke en inspirerende workshops met diverse onderwerpen georganiseerd. Twee workshops hebben bij uitstek een wiskundige inhoud, namelijk Its lab Reken je Rijk (door Willem Kant, HvA) en Wiskundige denkactiviteiten (door Willem Hoekstra VU).

Ga voor meer informatie naar www.betapartners.nl/conferentie.


Internetpetitie wiskundeonderwijs

Op www.ipetitions.com/petition/tk-onderzoek-wiskundeonderwijs staat een petitie ter ondertekening waarin gevraagd wordt om een parlementair onderzoek naar het wiskundeonderwijs. De petitie is opgesteld door Thomas Cool/Colignatus, die voor verdere onderbouwing verwijst naar zijn publicaties Elegance with Substance (2009) en Conquest of the Plane (2011).

De laatstgenoemde publicatie wordt besproken in het jongste nummer van Euclides. Een uitgebreide reactie op die recensie is bereikbaar via deze link.

gk


Romantiek op de GR

Collega Jan de Geus van het Baudartius college in Zutphen stuurde ons voor Valentijnsdag (dinsdag 14 februari) een methode om op de GR een mooi hart te tekenen. Voor het beste effect moet u wel even de assen uit te zetten (TI: via FORMAT, CASIO via SETUP).

Voer de volgende functies in:
Y1=∛(X²)
Y2=√(1 − X²)
Y3=Y1+Y2
Y4=Y1−Y2

Y1 en Y2 moeten uitgezet worden, zodat ze niet worden getekend. Stel voor X het interval [−1.5 ; 1.5] in. Hanteer voor Y het interval [−1.2 ; 1.6].
Vergeet niet om na afloop de assen weer aan te zetten.

Er zijn uiteraard meer mogelijkheden, bijvoorbeeld in parametervorm. Jan de Geus ziet uw harten graag tegemoet. Mail ze naar j.degeus@baudartius.nl.


Advertenties

Voor voorwaarden en tarieven: zie www.wiskundebrief.nl


Word eerstegrader bij de HAN in Nijmegen!

Bent u tweedegrader en wilt u de stap naar de bovenbouw maken? Toe aan uitbreiding van uw vakkennis en vernieuwing van leerarrangementen havo/vwo? Ambitie voor een mastertitel? Kom dan naar de open dag op 3 maart 2012 voor de Master leraar wiskunde.

www.han.nl/opleidingen/masters/leraar-wiskunde


Moderne Wiskundedag 8 maart 2012

Op 8 maart 2012 vindt de jaarlijkse Moderne Wiskundedag plaats in De RheeHorst te Ede. U bent van harte uitgenodigd!
Kijk voor meer informatie op www.modernewiskundedag.nl.


Herziening Moderne Wiskunde Rekenen

De komende jaren worden de Oefenboeken en Digitrainers Rekenen van Moderne Wiskunde volledig herzien en uitgebreid met referentie- en instaptoetsen.
Kijk voor meer informatie op www.modernewiskunde.noordhoff.nl.


Vacature eerste graads Staring College (Lochem)

Docent wiskunde 1e graad 1,0000 fte, in de bovenbouw vwo locatie Lochem.
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar met vooruitzicht op een vaste aanstelling.
Ingangsdatum: 1 mei 2012.
Voor meer informatie zie: www.staring.nl. Reacties naar vacatures@staring.nl


Vacature Gouda

Wij, wiskundesectie van de GSG Leo Vroman, zoeken zo spoedig mogelijk een enthousiaste en ambitieuze colllega voor de bovenbouw. Wij gebruiken daar de Wageningse methode en doen mee aan het pilotprogramma van Ctwo.

Wil je met ons samenwerken, stuur dan een reactie aan Kees van der Klauw: k.vdklauw@gsgleovroman.nl.


WiskundE-brief
redactie:Gerard Koolstra en Ton Groeneveld
email:redactie@wiskundebrief.nl
website:www.wiskundebrief.nl