WiskundE-brief nr. 556      20-03-2011


redactie: Marja Bos en Gerard Koolstra
e-mailadres: redactie@wiskundebrief.nl
website: www.wiskundebrief.nl

De WiskundE-brief is een digitale nieuwsbrief gericht op wiskundedocenten in het voortgezet onderwijs, met als doel een snelle onderlinge uitwisseling van informatie en meningen.
De brief verschijnt (buiten de schoolvakanties) in principe éénmaal per week.
Aanmelding voor een (gratis) abonnement verloopt via de website.
Bijdragen zijn welkom op het redactie-adres; zie de website voor nadere bijzonderheden. De redactie behoudt zich overigens het recht voor, bijdragen in te korten of niet te publiceren.
Oude nummers zijn te bekijken en op onderwerp te doorzoeken op www.wiskundebrief.nl
Voor tarieven en voorwaarden met betrekking tot de plaatsing van korte advertenties: zie de website.
Dit nummer wordt gestuurd naar ca. 2800 adressen.

In dit nummer:


Reacties CvE

Afgelopen week ontvingen we van het College voor Examens (CvE) twee reacties op vragen die we eerder dit jaar stelden. Zie ook de WiskundE-brief van vorige week.

Allereerst vroegen we om enige nadere toelichting bij de algebra-paragrafen in de havo/vwo-syllabi 2011 voor wiskunde A en C. Hoe moeten examenkandidaten bijvoorbeeld weten welke aanpak (algebraïsch of met GR) zij mogen hanteren bij een examenopgave? Uitdrukkingen als ‘bereken algebraïsch’ behoren immers niet tot de nomenclatuur van wA/wC zoals aangegeven in het NVvW-nomenclatuurrapport 2007. Ook de voorbeeldopgaven in de syllabus geven daarover geen uitsluitsel, ook al omdat daarin geen uitwerkingsmodellen of correctievoorschriften zijn opgenomen.
Het CvE gaf de volgende reactie:
“Het is belangrijk dat u weet dat het nomenclatuurrapport geen officiële status heeft waar het de centrale examens betreft. Vanzelfsprekend hebben de examenmakers wel kennis genomen van dit document en een aantal afspraken daarin bevordert de onderlinge helderheid. Echter, voor de centrale examens is dit rapport geen voorschrift. Zeker bij contextvragen kan het voorkomen dat de formulering van een vraag past op de context en van daaruit door de kandidaat direct kan worden geduid, zonder dat deze formulering exact in de door u genoemde nomenclatuurafspraken is terug te vinden.[…]
Als in een examen een algebraïsche oplosmethode verwacht wordt, dan wordt dit expliciet vermeld, of de vraag wordt inderdaad zodanig gesteld dat een andere oplosmethode niet mogelijk is. Als dit niet het geval is, mag een kandidaat vanzelfsprekend gebruik maken van de (grafische) rekenmachine waarbij natuurlijk altijd een verantwoording van het antwoord gegeven dient te worden. […]
U vraagt zich ook af wat wordt bedoeld met het woord standaardalgoritme in de context van het oplossen van een eerstegraadsvergelijking. Zoals ik eerder al aangaf, zal uit een vraag in een examen duidelijk blijken of een algebraïsche oplosmethode vereist is. Wellicht was de vermelding van de term standaardalgoritme hier overbodig en daardoor misschien verwarrend.”

Daarnaast hadden we aanvullende vragen over de ‘Regeling omzetting scores centrale examens in cijfers’ van januari 2010 zoals die in april in de Staatscourant was gepubliceerd; zie ook WiskundE-brief nr. 548. Deze regeling citeerde een heel ander omrekeningssysteem dan (al jaren) in de praktijk werd gehanteerd, en daarover wilden we graag helderheid vóór de start van het Centraal Examen 2011.
Afgelopen week ontvingen we het volgende bericht van CvE: “De nieuwe regeling is vastgesteld op 15 februari 2011 en wordt binnenkort in de Staatscourant gepubliceerd.”

gk & mb


Vanaf a.s. donderdag: Schooltv, wiskunde voor klas 1 en 2

Met ingang van donderdag 24 maart 2011 om 10.15 uur (Ned. 2) start 'Wiskunde voor de brugklas', een nieuwe 6-delige serie wiskunde voor leerlingen in klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Met deze reeks toegankelijke programma’s kunnen docenten wiskunde hun lessen meer diepgang geven. Daarnaast kunnen docenten met deze serie ook het belang van wiskunde beter naar voren laten komen. Presentatie: Anic van Damme.
In de brugklas maken leerlingen kennis met wiskunde. Ze komen in aanraking met algebra, meetkunde en informatieverwerking; leerlingen moeten los komen van het idee dat wiskunde alleen maar rekenen is. De thema’s in deze serie zijn achtereenvolgens: Wat doe je met getallen? - Wat doe je met formules? - Wat doe je met meetkundige figuren? - Wat doe je met schaaltekeningen? - Wat doe je bij informatieverwerking? - Wat heb je nu aan wiskunde?
Meer over de serie: www.schooltv.nl/wiskundevoordebrugklas_docent.


Medewerking docenten wiskunde D (vwo) gezocht

In het kader van het DUDOC-programma, zie www.dudocprogramma.nl, tweede groep, doe ik een wiskundedidactisch onderzoek naar het begrijpen van differentiaalvergelijkingen (DVn). Dit schooljaar hebben drie wiskundedocenten de door mij ontworpen aanwijzingen in praktijk gebracht bij hun lessen over DVn. Het betreft het in de gangbare schoolboeken onderbelichte onderwerp: opstellen van een DV.
Mijn vraag is concreet: zijn er voor het volgende schooljaar weer minstens 3 collega`s die de aanwijzingen in hun lessen willen inpassen? De ervaring van de deelnemers van de afgelopen jaren is dat hun lessen er wezenlijk door verrijkt werden. Medewerking kost in totaal ongeveer 20 klokuren. Hiervoor wordt een nascholingscertificaat verleend. Voor verdere informatie mail naar: jzwarteveen@hotmail.com
De te bezoeken scholen mogen om praktische redenen liever niet verder liggen dan 2 uur reizen met het openbaar vervoer vanaf Zwolle, of in de buurt van Den Haag/Rotterdam.

Joke Zwarteveen-Roosenbrand, e-mailadres: jzwarteveen@hotmail.com


Masterclass Wiskunde Actief bij TU Delft (voor 4, 5 en 6 vwo)

Gedurende een aantal donderdagmiddagen in april organiseert de opleiding Technische Wiskunde van de Technische Universiteit Delft voor de twaalfde keer de succesvolle cursus Wiskunde Actief. Deze keer hebben we gekozen voor het onderwerp Foutverbeterende Codes.
Door middel van foutverbeterende codes kunnen fouten die tijdens de verzending of opslag zijn opgetreden, gedetecteerd en mogelijk zelfs verbeterd worden. Hiermee laten we uw leerlingen uit 4, 5 en 6 vwo met profiel NT en/of NG graag kennis maken. Ook docenten zijn meer dan welkom!  Deelname is gratis, de middagen (inclusief koffie, thee, fris) worden aangeboden door de Faculteit EWI (Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica). Bij gebleken inzet ontvangt de deelnemer/ster ter afsluiting van de cursus een certificaat.
Ook kan deze cursus als basis dienen voor een profielwerkstuk. Voor diegenen die dit inderdaad willen doen, zijn wij bereid enige tijd te reserveren voor begeleiding en ondersteuning.
Aanmelden voor deze cursus is mogelijk tot dinsdag 5 april en kan via www.tudelft.nl/wiskundeactief, of via Samantha Liebregts (organisatie), 015-2786981, voorlichting-ewi@tudelft.nl.

Joost de Groot en Emiel van Elderen (docenten wiskunde)


Symposium Historische Kring Reken- en WiskundeOnderwijs

Op zaterdag 14 mei wordt het 17e symposium van de HKRWO gehouden, dit keer gewijd aan tijdschriften voor leraren en leerlingen. Het symposium vindt plaats in de Hogeschool Domstad in Utrecht, vlak bij het Centraal Station.
Programma:
- Euclides, in het bijzonder de periode na WO II; spreker: Martinus van Hoorn
- Pythagoras; spreker: Jeanine Daems
- Volgens Bartjens, Wiskobas-bulletin; spreker: Harrie Sormani
- Vlaamse tijdschriften voor wiskundeleraars; spreker: Hilde Eggermont.
Inloop en koffie vanaf 9.30 uur, start programma 10.15 uur, einde rond 15.30 uur. Aanmelden door het zenden van een e-mail aan Harm Jan Smid (h.j.smid@ipact.nl), onder gelijktijdige overmaking van € 25 op girorekening 4657326, t.n.v. HKRWO Leiden. Inbegrepen zijn koffie, thee en fris, en een goed voorziene lunch.

Zie voor verdere informatie de website van de HKRWO: www.fi.uu.nl/hkrwo.


Nederland doet mee aan eerste European Girls' Mathematical Olympiad

In 2012 vindt voor het eerst de European Girls' Mathematical Olympiad (EGMO) plaats. Nederland zal hiervoor in april 2012 een team van vier meisjes naar Cambridge (Engeland) afvaardigen. Deze komen uit de trainingsgroep van de ca. 25 beste deelnemers van de finale 2011, waaruit ook het team voor de Internationale Wiskunde Olympiade 2012 in Argentinië wordt geselecteerd.
Dinsdag 8 maart, op de 100ste internationale vrouwendag, werd de site van de EGMO gelanceerd: www.egmo2012.org.uk.

Melanie Steentjes, secretaris Nederlandse Wiskunde Olympiade


Symposium “Wiskunde en geloof”

Op 13 april a.s. vindt het 3e symposium “Wiskunde en geloof” plaats
Dit jaat staat de persoon Pascal centraal - Pascal als theoloog, filosoof, natuurkundige en wiskundige.
Er is dit keer nadrukkelijk meer ruimte gemaakt om elkaar te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen over de invloed tussen wiskunde en christelijk geloof. Het belooft een boeiend symposium te worden. Voor informatie en aanmelden kunt u terecht op www.wiskundeengeloof.nl.

Ab van der Roest, e-mailadres: a.b.vanderroest@ziggo.nl


Voorstellen indienen voor congres ICME-12

Het 12e vierjaarlijkse congres ICME (International Congress on Mathematical Education) zal over ruim een jaar gehouden worden in Seoul, Korea, van 8 t/m 15 juli 2012. Op het congres zijn alle aspecten van wiskundeonderwijs vertegenwoordigd.
Voor het nieuwe programmaonderdeel ‘Discussiegroepen’ kunnen potentiële deelnemers zelf voorstellen indienen voor de onderwerpen. De deadline daarvoor is 30 juni 2011. Nadere gegevens zijn te vinden op de website, www.icme12.org; doorklikken via Scientific Programs naar Discussion groups.

Dirk Siersma, vertegenwoordiger Nederland binnen de ICMI (International Commission on Mathematics Instruction, een onderdeel van de International Mathemathematical Union IMU; e-mailadres D.Siersma@uu.nl.


Advertenties

Voor voorwaarden en tarieven

zie www.wiskundebrief.nl


Examenmaker wiskunde gevraagd

Cito, Instituut voor Toetsontwikkeling is per 1 augustus 2011 op zoek naar een examenmaker wiskunde.
Ben jij een ervaren eerste- of tweedegraads docent wiskunde in examenklassen met ambitie en maatschappelijke betrokkenheid en wil jij een baan waarin je zowel vakinhoudelijk als organisatorisch wordt uitgedaagd? Dan is deze functie iets voor jou.
Interesse? Kijk voor de volledige vacaturetekst en het online sollicitatieformulier op www.cito.nl (vacatures) of via deze link.


Wiskundedocent gezocht op het Junior College Utrecht

Het Junior College Utrecht (JCU) zoekt vanaf 1 augustus 2011 een enthousiaste docent wiskunde (0,2 a 0,3 fte). Het JCU verzorgt de bètavakken voor 100 5 en 6 vwo scholieren met uitgesproken belangstelling voor de bètavakken, twee dagen per week.
Het JCU is ook een werkplaats voor onderwijsvernieuwing in de bètavakken.
Meer informatie kunt u vinden op www.uu.nl/faculty/science/NL/vwo/juniorcollege/betadocenten/Pages/werkenbijhetjcu.aspx of bij drs. Sanne Tromp, directeur JCU (s.tromp@uu.nl, 030 2539819)


WiskundE-brief
redactie Marja Bos en Gerard Koolstra
e-mail: redactie@wiskundebrief.nl