WiskundE-brief nr. 505 04-10-2009

De WiskundE-brief is een digitale nieuwsbrief gericht op wiskundedocenten in het voortgezet onderwijs, met als doel een snelle onderlinge uitwisseling van informatie en meningen.
De brief verschijnt (buiten de schoolvakanties) in principe éénmaal per week.
Aanmelding voor een (gratis) abonnement verloopt via de website.
Bijdragen zijn welkom op het redactie-adres; zie de website voor nadere bijzonderheden. De redactie behoudt zich overigens het recht voor, bijdragen in te korten of niet te publiceren.
Oude nummers zijn te bekijken en op onderwerp te doorzoeken op www.wiskundebrief.nl
Voor tarieven en voorwaarden met betrekking tot de plaatsing van korte advertenties: zie de website.
Dit nummer wordt gestuurd naar ca. 2450 adressen

in dit nummer:


WisBase en WisClass

Het is bijna 9 jaar geleden dat ik in de WiskundE-brief (nr. 163) een oproep deed om een samenwerkingsverband op te richten onder het motto “docenten voor docenten” voor wiskunde in het VO.
Honderden docenten hebben tenslotte gereageerd om mee te doen en nog steeds leeft WisBase volop! Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een grote bank met een enorm aantal toetsen en vele andere hulpmiddelen voor het onderwijs. De tijd om naamsbekendheid te krijgen en te behouden is beperkt, omdat de website in de lucht gehouden moet worden door vrijwilligers in hun vrije tijd. Vandaar dit stukje in de WiskundE-brief als blijk van onze voortdurende bedrijvigheid.

WisBase (www.wisbase.nl ) is een toetsenbank die alle gangbare wiskundemethoden in het VO ondersteunt voor de afdelingen VMBO, HAVO en VWO. De meeste toetsen zijn voorzien van uitwerkingen en dat geldt ook voor SE’s en CSE’s van de afgelopen negen jaar.
Men kan lid worden van WisBase indien men drie originele toetsen met uitwerkingen inlevert. Daarna kan het lidmaatschap jaarlijks gecontinueerd worden door inlevering van één toets. De toetsen en uitwerkingen worden in WORD aangeboden en zijn dus uitermate geschikt om, al of niet aangepast, direct te gebruiken. Alle toetsen in de database zijn reeds uitgetest en positief beoordeeld door de beheerder van de deelsite. De toetsenbank kan gebruikt worden voor normale repetities en voor hapklare inhaaltoetsen, parallelle toetsen, voorbeeldtoetsen, enz. Naast gewone toetsen over één bepaald hoofdstuk van een methode zijn er ook heel veel voorbeelden van schoolexamens en ook nog eens talloze afzonderlijke opgaven. Dit betreffen dus complexere vraagstukken die over meer dan één hoofdstuk gaan.

Op de website zelf wordt stap voor stap uitgelegd hoe men lid kan worden van WisBase. Ga daartoe via www.wisbase.nl en de menubalk naar: Voor gasten > inlichtingen en aanmelden en download het juiste formulier. Het ingevulde formulier, samen met de drie toetsen en uitwerkingen, vormen dan het begin van de procedure om deelnemer te worden.
Buiten individuele deelname kan er ook gekozen worden voor schooldeelname, met vergaande privileges voor leerlingen en docenten. Ook deze manier van deelname wordt op de site onder het kopje “Voor gasten” uit de doeken gedaan.

Uit WisBase is een leerlingenpagina ontstaan: WisClass (www.wisclass.nl ). Onder bepaalde voorwaarden kunnen leerlingen hun komende repetitie voorbereiden met hulp van voorbeeldtoetsen die op de site staan. Naast toetsen kunnen leerlingen zich ook bekwamen in algebraïsche vaardigheden. Alle opgaven op de site zijn voorzien van uitwerkingen, zodat een leerling thuis zijn of haar werk kan nakijken.
Ook zijn vanaf WisClass allerlei hulpmiddelen, beschrijving van software en hardware en exit-toetsen/instaptoetsen voor aansluiting met het HO te downloaden.
Voor examenklassen geldt nog dat alle examens van de afgelopen negen jaar gedownload kunnen worden, samen met uitwerkingen van de opgaven. In samenwerking met de docent kunnen leerlingen zich hierdoor uitstekend voorbereiden op het komende examen. Een examenbundel is dus overbodig, hetgeen tot een aanzienlijke besparing in de kosten leidt.
Men krijgt toegang tot de site WisClass via een deelname aan WisBase gecombineerd met een sponsoring van het samenwerkingsverband.

Indien u nog nadere inlichtingen wenst, dan kunt u zich per e-mail wenden tot mij.

Bram Theune, e-mailadres actheune{at]versatel.nl .

Ervaringen met voortgezette meetkunde

In nummer 477 heb ik gevraagd naar uw ervaringen met het onderwerp ‘vermoeden en bewijzen’ in een wisB-groep. Daar zijn verschillende reacties op binnengekomen en een enkele voor mij nieuwe tip (waarvoor alsnog mijn dank) heb ik in gebruik genomen. Klas 6 wisB is nu met voortgezette meetkunde bezig en ik loop aan tegen de vragen die in de vorige WiskundE-brief gesteld worden. Als we moeten wachten op instanties, dan vrees ik dat het nu al veel te laat is. Kunnen misschien de wiskundesecties die betrokken waren bij het uittesten van dit meetkundeprogramma in een (oude) wiskunde B1-groep duidelijkheid verschaffen? Die hebben natuurlijk over dit meetkundeprogramma proefwerken op niveau gegeven. Dit werkt, denk ik, sneller dan wachten op instanties.

Misschien een idee voor docenten die de meetkunde in deze wisB-groepen lastig vinden: De sectie heeft op mijn aanraden het PTA voor klas 5 zò veranderd dat direct na de zomervakantie met dit onderwerp begonnen wordt. Dat lijkt een goed idee te zijn geweest. Leerlingen, nog fris van de vakantie, hebben er zin in.

M. Bosman-Peet, e-mailadres riet.bosman@planet.nl

Verstandig omgaan met de Jaarvergadering / Studiedag 2009

Wie de aankondiging van de NVvW Jaarvergadering / Studiedag 2009 (J/S), Euclides september (E-s) p44-49, plaatst naast mijn boek “Elegance with Substance” (EwS) (E-s p42) ziet een verschil van dag en nacht. J/S heeft ‘business as usual’ terwijl EwS constateert dat de zaak vastzit en dat het parlement de zaak moet onderzoeken. Dit betekent een schisma met wellicht het gewicht van één persoon maar laten we hopen dat de verkenner van nieuwe inzichten gehoord kan worden. EwS constateert dat onderwijs een empirische zaak is, dat het geven van wiskunde-onderwijs gebaseerd moet zijn op een empirische vooropleiding en dat wiskundigen dat niet hebben. Leraren wiskunde krijgen voor de didactische aantekening wel enige empirie en in de klaspraktijk doet men ervaring op maar al met al onvoldoende, vooral omdat de uitgangsbasis van de opleiding en de conditionering bestaat uit wiskunde en niet empirie. Het beoogde beroepsregister staat vol met mooie opmerkingen over vakbekwaamheid, maar de crux ligt bij hoe je die vakbekwaamheid meet, en dat is een empirische kwestie, waar wiskundigen niet voor geschoold zijn.

Ik zou bij iedere bijeenkomst wel opmerkingen kunnen plaatsen. Dat zou echter te ver voeren. Een voorbeeld kan echter wel verhelderen. In sessie C2 (E-s p 47) wordt nader ingegaan op leerlingen die komen tot “32 = 6 en ‘2a is twee keer a, dus 2½ is twee keer ½’”. Deze problematiek wordt ook genoemd in EwS, waarin ook 2 2 erbij wordt betrokken en 2 + ½ als de juiste notatie wordt voorgesteld. Ik verwijs verder naar EwS. Zo zijn er nog vele andere kwesties, maar dat wordt een boek (dus EwS).

Laten de wiskundigen de vlag strijken, zich overgeven, en laten we het parlement inlichten dat het niet gelukt is, en op deze manier nooit zal lukken. Geef het probleem terug aan het parlement, waar het klaarblijkelijk hoort, in plaats van al die aandoenlijke, oprechte maar tegelijk ook wat pathetische pogingen om, tegen beter weten in, er nog iets van te maken.

Deze discussie is eigenlijk niet goed te voeren wanneer men EwS niet gelezen heeft. De verkenner van de nieuwe toekomst lijkt wartaal uit te slaan of wordt gezien als een colporteur die een boek wil slijten. Het mooie is echter dat EwS gewoon betere wiskunde geeft. Aan de bezoeker van de J/S 2009 adviseer ik het volgende. Lees naast het programma ook EwS, ga naar de bijeenkomsten van uw interesse, en ervaar het schisma tussen enerzijds het geploeter en anderzijds het elegant doorhakken van de knoop, voel het verschil tussen de partiële rationaliteit van een opdrachtnemer en de volledige rationaliteit van de opdrachtgever, ervaar de niveau-sprongen van Van Hiele van het leren van eigenschappen naar het onderkennen van relaties naar het hogere inzicht.

Thomas Colignatus, 30 september 2009,
www.dataweb.nl/~cool Colignatus is de wetenschappelijke naam van Thomas Cool, econometrist, bevoegd docent wiskunde, en kandidaat voor President van de EU.

Online nascholingsaanbod ICT in de wiskunde

Mathelo organiseert ook dit najaar een aantal webcursussen waarbij wiskundedocenten de talrijke gebruiksmogelijkheden van GeoGebra en Wirisonline ontdekken.
De nadruk ligt op interactieve toepassingen die onmiddellijk toepasbaar zijn in de wiskundeles. Meer info over de inhoud en inschrijven via www.mathelo.be

Ivan de Winne

advertenties

Voor voorwaarden en tarieven zie www.wiskundebrief.nl


Vacature wiskunde te Nijverdal

CSG Reggesteyn is dringend op zoek naar 2e graads docenten wiskunde voor onderbouw vmbo, zie www.reggesteyn.nl voor meer info.


WiskundE-brief
redactie Marja Bos en Gerard Koolstra
e-mail: redactie@wiskundebrief.nl