WiskundE-brief nr. 560   17-04-2011


redactie: Marja Bos en Gerard Koolstra
e-mailadres: redactie@wiskundebrief.nl
website: www.wiskundebrief.nl

De WiskundE-brief is een digitale nieuwsbrief gericht op wiskundedocenten in het voortgezet onderwijs, met als doel een snelle onderlinge uitwisseling van informatie en meningen.
De brief verschijnt (buiten de schoolvakanties) in principe éénmaal per week.
Aanmelding voor een (gratis) abonnement verloopt via de website.
Bijdragen zijn welkom op het redactie-adres; zie de website voor nadere bijzonderheden. De redactie behoudt zich overigens het recht voor, bijdragen in te korten of niet te publiceren.
Oude nummers zijn te bekijken en op onderwerp te doorzoeken op www.wiskundebrief.nl
Voor tarieven en voorwaarden met betrekking tot de plaatsing van korte advertenties: zie de website.
Dit nummer wordt gestuurd naar ruim 2800 adressen.

in dit nummer:


De afbraak is begonnen!

Daar de examenresultaten bij Wiskunde B op de Havo sinds twee jaar slecht zijn, is mijn schoolleiding een ontmoedigingsbeleid begonnen. Het wordt de leerlingen met NG-profiel ernstig ontraden Wiskunde B in het pakket te nemen en aangeraden daarvoor in de plaats Wiskunde A te kiezen.
In het kielzog daarvan wordt Wiskunde D gemarginaliseerd en dus is er besloten dit vak in het geheel niet meer aan te bieden.
Om financiële redenen is besloten dat we ook nog een jaar langer moeten doen met de editie 2007 van Getal & Ruimte, hoewel die niet meer een complete dekking van het programma biedt (door de grotere nadruk op de algebraïsche vaardigheden sinds twee jaar). Onze smeekbedes en argumenten ten spijt wordt dit beleid nu uitgevoerd. Dat er door de programmaverandering van 2015 (en bij uitstel van invoering van de nieuwe editie) dan nog maar drie jaar met de nieuwe boeken gedaan kan worden is een probleem dat men in 2015 wel gaat bekijken.
Kortom, de afbraak van ons mooie vak is begonnen.
Is er op andere scholen ook zo’n soort ontwikkeling gaande en wat gaan we daar aan doen?

George A. Koeze, ‘s-Gravenhage; e-mailadres: g.koeze@gmail.com


Wiskunde D en NLT

NLT en wiskunde D zijn beide keuzevakken voor leerlingen in de N-profielen. Doordat de groepen vaak kleiner zijn dan bij andere bèta-vakken is het voor veel scholen lastig om beide keuzevakken aan te bieden.
Het idee dat de vakken elkaar (bijvoorbeeld via een gedeeltelijk overlappend curriculum) zouden kunnen versterken in plaats van beconcurreren, spreekt ons, het landelijk Coördinatiepunt NLT, erg aan. Een voorbeeld hiervan is gepresenteerd door een school op de jaarlijkse NLT-conferentie.
We willen dit onderwerp graag verder onderzoeken. Hiervoor willen we graag een overzicht krijgen van scholen die naast wiskunde D ook NLT aanbieden. Wordt er op uw school naast wiskunde D ook NLT gegeven? Laat het ons dan weten. We zijn benieuwd naar uw ervaringen.

Nelleke den Braber, Landelijk Coördinatiepunt NLT; e-mailadres: n.denbraber@slo.nl


Aantal verplichte sectorvakken vmbo blijft twee

Recent is het wetsvoorstel ingetrokken om in het vmbo per sector slechts één doorstroomrelevant vak verplicht te stellen. Dat betekent dat de huidige situatie voorlopig blijft bestaan: elke sector kent twee verplichte sectorvakken. Zo was en blijft wiskunde naast nask 1 de komende tijd een verplicht sectorvak voor de sector Techniek; voor de sector Landbouw blijft wiskunde verplicht naast biologie of nask1. In de sectoren Economie en Zorg & Welzijn is wiskunde niet automatisch verplicht.
Er leek veel steun te zijn voor het terugbrengen van het aantal verplichte sectorvakken van twee naar één, onder meer om vmbo-leerlingen een bredere oriëntatie te bieden en daarmee beter te kunnen laten doorstromen naar een andere sector. De inwerkingstelling van de wetswijziging werd in 2010 eerst uitgesteld (toen het kabinet viel), en is de komende tijd dus helemaal van de baan.
Voor intersectorale programma’s was en is er op dit moment dus überhaupt nog geen regeling vastgesteld t.a.v. verplichte sectorvakken. Indien het wetsvoorstel wél doorgegaan was, was er per programma inmiddels wél een verplicht vak aangewezen. In dat geval zou wiskunde het verplichte vak geworden zijn voor de intersectorale programma’s  ICT / Technologie in de gemengde leerweg / Technologie & dienstverlening / Technologie & commercie. Voor  Dienstverlening & commercie zou het vak economie verplicht geworden zijn, voor  Sport, dienstverlening & veiligheid het vak biologie.
Als motivatie voor de intrekking van het wetsvoorstel noemt Van Bijsterveldt ‘ontwikkelingen in aanpalende onderwijssectoren’. Ze verwijst hierbij naar de adviezen 'Vmbo herkend. Structuur van het vmbo in de toekomst'  en  'T(L) splitsing: van vmbo-tl naar havo of mbo', en naar de beleidsreacties 'Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015'  en 'Actieplan Beter Presteren'.
De VO-raad laat weten, ontstemd te zijn over de intrekking.

mb


N-termen wetenschappelijk gewikt en gewogen

In september (en begin oktober) vorig jaar is in de WiskundE-brief aandacht besteed aan de zin en onzin van de N-termen (nrs 538-540). Nu blijkt dat een jaar eerder een wetenschappelijk advies was uitgebracht aan de CEVO "Inzake de Normering van Eindexamens Voortgezet Onderwijs: Meten Onder Druk", geschreven door de hoogleraren H. Hoijtink en K. Sijtsma, september 2009.
Het advies is redelijk kritisch. Een belangrijk deel van de normhandhaving gebeurt door middel van het vergelijken van de resultaten met die van zg. referentie-examens. (Een referentie-examen is volgens de opstellers van het rapport “het beste examen in een bepaald vak uit de laatste vijf jaar”.) Dit staat of valt met twee aannames:
1. De examenpopulaties blijven van jaar tot jaar gelijk in vaardigheid, en
2. Het curriculum is onveranderd
Een van de conclusies is dan ook: “Met behulp van deze procedure is het onmogelijk de cesuur zo te kiezen dat gelijke prestaties van jaar tot jaar gelijk gewaardeerd worden of om de ontwikkeling van vaardigheid over de jaren te volgen.”
Om echt iets over het relatieve niveau van examens te zeggen worden post- en pretests gebruikt. Daarbij maken groepen leerlingen opgaven uit beide te vergelijken examens. Die tests worden echter vaak met te kleine en niet helemaal met eindexamenkandidaten vergelijkbare groepen gedaan, zodat de onzekerheidsmarges behoorlijk groot zijn. Het rapport pleit dan ook voor een betere opzet, en voor het werken met schaduwexamens, waarbij de examensituatie zo goed mogelijk wordt benaderd.
Positief is het advies over de manier waarop wordt omgegaan met foute en invalide vragen (leidend tot incidentele ophoging van de N-term), maar meer in het algemeen vinden de hoogleraren het onvoldoende duidelijk op basis van welke criteria de N-term wordt aangepast. Deze conclusie is mede gebaseerd op het bijwonen van een bijeenkomst van de vaksectie wiskunde en de normeringsbijeenkomst van het dagelijks bestuur van de CEVO .
Tegen het einde van het rapport wordt nog een interessante opmerking gemaakt: "Wij stellen hier de vraag aan de orde of er wellicht nog andere gedachten aan de normering ten grondslag liggen [dan het streven naar een constant moeilijkheidsniveau - gk]. Wij hebben de indruk dat het een doelstelling van de politiek is het landelijke zakpercentage op het gehele eindexamen beneden een bepaalde bovengrens te houden van, zeg, 10 procent."
Het CvE (opvolger van de CEVO) heeft in april 2010 in een brief aan de toenmalige staatssecretaris toegezegd, gevolg te willen geven aan de aanbevelingen en heeft daarbij prioriteit gegeven aan het vmbo.

gk


Wiskunst in Gent

Op vrijdag en zaterdag 20 en 21 mei vindt in Gent (België) een meeting plaats over ‘wiskunst’, met voordrachten, workshops en tentoonstellingen. Tijdens de conferentie kan iedereen een wiskunstig werk tentoonstellen in het Departement Architectuur Sint-Lucas.
Toegang gratis, maar inschrijving vooraf noodzakelijk.

Voor meer informatie en aanmelding zie http://etopia.sintlucas.be/3.14/Wiskunst


Uitslag tweede ronde Nederlandse Wiskunde Olympiade

Sinds vorig jaar bestaat de Nederlandse Wiskunde Olympiade uit drie wedstrijdrondes. De tweede ronde werd op 25 maart op tien universiteiten gehouden. Er waren 799 leerlingen uitgenodigd op grond van hun score in de eerste ronde; uiteindelijk deden 742 leerlingen daadwerkelijk mee.
In de tweede ronde zijn er vijf vragen waarbij een getal als antwoord gegeven moet worden (elk 4 punten waard) en twee vragen waarin ook een onderbouwing van beweringen moet worden gegeven (elk 10 punten). Er waren 12 leerlingen met de maximale score van 40 punten.
Voor de finale, die op 16 september in Eindhoven zal plaatsvinden, worden uitgenodigd:

Daarnaast nodigen we nog enkele meisjes extra uit. De reden hiervoor is dat Nederland in april 2012 zal deelnemen aan de eerste European Girls’ Mathematical Olympiad (EGMO), en we zoveel mogelijk meisjes de kans willen te geven zich te kwalificeren voor deze wedstrijd.
In totaal worden 142 leerlingen uitgenodigd voor de finale. Zij krijgen komende week een persoonlijke brief thuisgestuurd waarin ze ook worden uitgenodigd om deel te nemen aan een aantal trainingsmiddagen zodat ze zich optimaal kunnen voorbereiden op de finale.

Namens de Stichting Nederlandse Wiskunde Olympiade, Melanie Steentjes


5 jaar Universum Programma

Onlangs is het rapport 'Het Universum Programma: Resultaten van vijf jaar bèta-innovatie op havo/vwo-scholen' verschenen. Het bevat een schat aan gegevens.
We pikken er een paar opmerkelijke uit, zonder daar verder op te gaan:
1. De keuze voor N-profielen is de afgelopen jaren flink toegenomen, maar aan die stijging lijkt nu een eind te komen.
2. Een hogere deelname aan N-profielen (b)lijkt gepaard te gaan met gemiddeld hogere eindcijfers voor na, sk en wi.
3. De doorstroom naar bèta-technische vervolgopleidingen is wat gestegen, maar bij het vwo lijkt er het laatste jaar (2009/10) sprake te zijn van een terugval.
Het rapport is beschikbaar via www.universumprogramma.nl.

gk


Advertenties

Voor voorwaarden en tarieven

zie www.wiskundebrief.nl


Vacature te Zaandam

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2011-2012 zijn wij op zoek naar een docent(e) wiskunde 1e /2e graads voor 0,8 – 1,0 wtf.
Inschaling vindt plaats in overleg.
Het St. Michaël College is een school voor havo/vwo te Zaandam. Het SMC is o.a. Universumschool en Olympiadeschool.
U kunt uw sollicitatie mailen naar vacatures@stmichaelcollege.nl. Voor inlichtingen kunt u bellen met mevr. M. Ruigrok, tel: 075-6127474.


Lente: tijd voor wiskundewandelingen

In Amsterdam en Utrecht; € 4,= per stuk, exclusief verzendkosten; Bestellingen: wisc@planet.nl


redactie: Marja Bos en Gerard Koolstra
e-mailadres: redactie@wiskundebrief.nl
website: www.wiskundebrief.nl

WiskundE-brief
redactie Marja Bos en Gerard Koolstra
e-mail: redactie@wiskundebrief.nl